Kurzy SBS a platnosť preukazov SBS počas pandémie Covid-19

S príchodom ochorenia Covid-19 do našich končín sa tak, ako všetko ostatné, musela tejto situácii prispôsobiť aj činnosť súkromných bezpečnostných služieb, vrátane kurzov SBS. V tejto súvislosti nás kontaktoval náš čitateľ Lukáš, ktorého zaujíma, či sa kurzy SBS stopli, alebo či si štát vymedzil počet koľko preukazov vydá a či teda má zmysel ísť do kurzu?

Po prepuknutí pandémie Covid-19 boli zo strany štátneho aparátu prijaté rôzne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu tohto ochorenia. Jedným z týchto opatrení bolo aj obmedzenie kurzov SBS. Jednotlivé opatrenia sa v priebehu času vyvíjali a menili. V súčastnosti na danú otázku dáva odpoveď zákon, na ktorom sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla 7. apríla 2020. Ide o zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Jeho XIII. časť do zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti implementovala ustanovenie § 98c s názvom Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19.

Ustanovenia citovaného paragrafu nám dávajú okrem iného odpoveď aj na to, ako je to s platnosťami preukazov SBS, kurzami, prípadne ďalšími potvrdeniami, ktoré sa v súvislosti s výkonom súkromnej bezpečnostnej služby bežne predkladajú, či už zamestnávateľovi alebo orgánu kontroly, prípadne orgánu dozoru (krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Prezídium Policajného zboru). Ide najmä o odpisy registra trestov a lekárske posudky. Poďme ale späť ku kurzom SBS. Tu si treba záujemcov o ich absolvovanie rozdeliť do dvoch skupín.

Jednou skupinou je skupina záujemcov, ktorí sú držiteľmi preukazov SBS, ale v čase vyhlásenej krízovej situácie (mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením Covid-19 je od 12. marca 2020 do ….uvidíme) alebo v čase do 2 mesiacov od jej skončenia im platnosť preukazu skončila alebo skončí. Týmto osobám sa automaticky predlžuje platnosť preukazu SBS až do doby 3 mesiacov po zrušení krízovej situácie. To znamená, komu skončila platnosť preukazu, alebo bude končiť v dobe počas krízovej situácie alebo 2 mesiace po jej zrušení, automaticky sa mu predlžuje platnosť preukazu až do doby uplynutia 3 mesiacov od dátumu, kedy bola zrušená krízová situácia.

Môžme si uviesť príklad: Ak bude krízová situácia zrušená 1. júna 2020, lehota 2 mesiacov a lehota 3 mesiacov sa počíta od tohto dátumu. Všetci tí, ktorým platnosť preukazu SBS skončila alebo skončí v termíne do 2 mesiacov od tejto lehoty, t. j. do 1. augusta 2020, tým sa platnosť ich preukazov automaticky predlžuje o 3 mesiace od zrušenia krízovej situácie, t. j. do
1. septembra 2020. POZOR dátumy v tomto príklade, ku ktorým bude zrušená mimoriadna situácia sú vymyslené. Každý, koho sa to týka musí vo vlastnom záujme sledovať, kedy bude Vládou Slovenskej republiky zrušená krízová situácia (pod krízovou situáciou je treba rozumieť mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením Covid-19). Tento dátum je dôležitý a od tohto dátumu sa bude počítať 2, resp. 3 mesačná lehota.

Druhou skupinou je skupina záujemcov, ktorá doposiaľ nie je držiteľom platného preukazu SBS. Táto skupina záujemcov, na to aby mohla vykonávať strážnu službu, POZOR, ale iba v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí absolvovať kurz SBS aj počas krízovej situácie. Kurz SBS však môže prebiehať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pôjde najmä o skupinové online semináre a podobne. Po absolvovaní takejto odbornej prípravy je absolventom vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. Podľa ustanovenia § 98c ods. 8 na výkon strážnej služby v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy namiesto preukazu odbornej spôsobilosti (preukaz SBS). To znamená, že tieto osoby nepotrebujú preukaz SBS ale postačí im vydané osvedčenie.

Aj iný záujemcovia o kurz ho môžu absolvovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a dostanú osvedčenie (napríklad osoby vykonávajúce štatutárne orgány obchodných spoločností a pod.). Výkon činností, ktoré je možné vykonávať bez skúšky a platného preukazu, iba s osvedčením, však zákon obmedzil iba na strážnu službu v rozsahu podľa § 3 písm. a) a b)!

PS: Vážení čitatelia, uvedomujeme si, že počítanie hore uvedených lehôt môže byť mätúce, preto si dovoľujeme ponúknuť Vám možnosť, ak si nie ste istý ako ste na tom s platnosťou svojich preukazov Vy, napíšte nám do komentárov, alebo na emailovú adresu: kurzsbs@gmail.com a radi Vám pomôžeme s výpočtom presnej lehoty platnosti Vášho preukazu. Taktiež v prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať rovnako do komentárov, alebo na uvedenej emailovej adrese.

S pozdravom

www.kurz-sbs.sk

POZOR!!! Zmeny v poskytovaní služieb SBS

7. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto zákonom došlo aj k zmenám v uplatňovaní zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

V krátkosti vám prinášame prehľad zmien:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, udelenie akreditácie, prihlásenie na skúšku, vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie preukazu.
 • Platnosť preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 • Do lehoty pri predkladaní lekárskych posudkov, odpisov registra trestov, prípadne čestných vyhlásení a lehôt pri oznamovaní zmien sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
 • Počas krízovej situácie lehota na vydanie preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditácie alebo na určenie termínu a miesta konania kvalifikačnej skúšky neplynie.
 • Taktiež neplynú lehoty pri:
  • povinnosti prevádzkovateľa zapísať sa do obchodného registra pri získaní novej licencie,
  • povinnosti vykonať skúšku odbornej spôsobilosti do šiestich mesiacov po absolvovaní kurzu SBS, tiež opravnej skúšky po neúspešnej skúške do šiestich mesiacov,
  • povinnosti vydať licenciu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
  • povinnosti prevádzkovateľa začať vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,
  • povinnosti odňať udelenú licenciu, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu neprevezme,
  • povinnosti zamestnanca prevádzkovateľovi písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti najneskôr do 15 dní od tejto zmeny,
  • povinnosti akreditovanej osoby začať vykonávať odbornú prípravu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie
  • povinnosti akreditovanej osoby nevykonávať činnosť nepretržite nie dlhšie ako jeden rok.
 • Niektoré lehoty ktoré uplynuli alebo uplynú od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od jej odvolania, sa predlžujú až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Ide o lehotu pri povinnosti vykonať skúšku odbornej spôsobilosti najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku, lehotu pri povinnosti predkladať krajským riaditeľstvám alebo Prezídiu Policajného zboru čestné vyhlásenie, odpisy registra trestov a lekárske posudky a napokon o lehotu pri výkone fyzickej ochrany osobou, ktorá nie je držiteľom preukazu SBS počas odbornej prípravy u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov, za splnenia ostatných podmienok.
 • Splnenie povinností vyžadovať lekárky posudok pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a jeho povinnosti predložiť takýto lekársky posudok počas krízovej situácie sa vyžaduje najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie Uchádzač o zamestnanie sa do uplynutia tejto doby považuje za zdravotne spôsobilého.
 • Pri výkone strážnej služby v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste počas krízovej situácie postačuje namiesto preukazu SBS osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy .
 • Počas krízovej situácie môže akreditovaná osoba vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov.

www.kurz-sbs.sk

Opatrenia na úseku SBS v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, prijalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Prezídium Policajného zboru opatrenia proti jeho šíreniu aj na úseku súkromnej bezpečnosti. Kompletnú správu o prijatých opatreniach zo stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (www.minv.sk) vám prinášame tu:

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.20120 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej  ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov na zabezpečenie opatrení na úseku súkromných bezpečnostných služieb sa v dobe od 16.03.2020 do odvolania: 

 1. Pozastavuje prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie.
 2. Pozastavuje vykonávanie a určovanie skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok.
 3. Osobám, ktorým skončila platnosť preukazu odbornej spôsobilosti a tieto osoby boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti, ale nemohli sa jej zúčastniť z dôvodu zrušenia skúšky na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj osobám, ktorým skončí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, umožňuje naďalej vykonávať fyzickú ochranu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v období od 12.03.2020 do odvolania.
 4. Osobám, ktoré sa zúčastňujú výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti po dobu 3 mesiacov podľa § 48 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti, umožňuje vykonávať túto činnosť aj po uplynutí tejto lehoty v období od 12.03.2020 do odvolania.
 5. Fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým v období od 12.03.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožňuje odklad na predloženie zamestnávateľom a príslušnému orgánu podľa § 8 písm. v) zákona o súkromnej bezpečnosti do odvolania.

 V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov na úseku súkromnej bezpečnosti Prezídia Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Odporúčame občanom, aby svoje podania a komunikáciu s pracoviskami na úseku súkromnej bezpečnsti realizovali elektronickou formou alebo prostredníctvom Slovenkej pošty a. s.

Testy SBS pre rok 2020

Pripravujete sa na skúšky SBS a neviete, či sú testy na Vašom webe pre rok 2020 aktuálne?

Pri spracúvaní testov na našej stránke www.kurz-sbs.sk/testysbs/ sme vychádzali z podkladov zverejnených na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Testy oficiálne zverejnené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nájdete tu: https://www.minv.sk/?zameranie-skusok-odbornej-sposobilosti
S pozdravom

SKVELÁ SPRÁVA – Čestné vyhlásenia sú zrušené !!!

Zdroj: Facebook Polícia Slovenskej republiky

V súvislosti s účinnosťou čl. LXXXIII prvého až tretieho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 01.01.2019 nemusia prevádzkovatelia súkromných bezpečnostných služieb, technických služieb a zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb a technických služieb predkladať čestné vyhlásenia o bezúhonnosti a spoľahlivosti, okrem osôb, ktoré sa v za posledných desať rokov nepretržite zdržiavali mimo územia Slovenskej republiky viac ako šesť mesiacov a nevedia predložiť doklad obdobný odpisu z registra trestov, pretože im ho štát nevydá (§ 13 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti).

Zmena konateľa, čo s tým? Kam a ako to oznamujem?

Otázka:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať aký je postup keď sa vo firme, ktorá má vydanú licenciu na prevádzkovanie strážnej služby a vykonávanie odbornej prípravy zmení konateľ. Nový konateľ by samozrejme spĺňal podmienky na prevádzku strážnej služby, aj na vykonávanie kurzov odbornej spôsobilosti. Vykoná sa iba zápis zmeny konateľa na KR PZ alebo prebehne celý proces ako pri žiadosti o vydanie licencie?

Odpoveď:

Dobrý deň,

spoločnosť, ktorá zmení konateľa musí túto skutočnosť oznámiť do 15 dní a predložiť všetky doklady týkajúce sa nového konateľa. Týka sa to všetkých prevádzkovateľov bez rozdielu, či už ide o prevádzkovateľa strážnej služby, profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, dokonca aj prevádzkovateľ technickej služby má obdobné povinnosti, i keď to upravujú odlišné ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. zákona o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).
Podľa § 29 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe predloženého oznámenia a priložených dokladov preverí, či konateľ spĺňa všetky zákonné podmienky. Ak áno, potvrdí oznámenie, ak konateľ niektorú z podmienok nespĺňa, primeraným spôsobom rozhodne o danej situácii spôsobmi uvedenými v § 29 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti na základe oznámenia podľa odseku 1 a dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených podľa odsekov 2 až 5 príslušný orgán potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien, rozhodne o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo odníme licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
Ak konateľ bol zároveň aj osobou zodpovednou za riadne vykonávanie odbornej prípravy alebo lektorom v kurzoch (osobou uvedenou v žiadosti o udelenie akreditácie), tu nastáva odlišná situácia. Okrem uvedeného oznámenia krajskému riaditeľstvu Policajného zboru je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (úradu SBS Prezídia Policajného zboru). Treba však dať pozor na to, že až do potvrdenia tejto zmeny Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, kurzy nie je možné organizovať.

Podľa § 82 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti akreditovaná osoba je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zmenu všetkých údajov, ktoré uviedla v žiadosti o akreditáciu, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojila k žiadosti o akreditáciu, najneskôr do 15 dní od týchto zmien. Vo vykonávaní odbornej prípravy môže pokračovať až po potvrdení zmien  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo po zmene rozhodnutia o udelení akreditácie.

Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu a boli dostatočne zrozumiteľné. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať opakovane.
S pozdravom

Môžem testovať na alkohol zamestnancov odberateľa, na objekte kde slúžim? Odberateľ trvá na tomto úkone, ja sa tomu bránim, podla môjho vedomia to SBS robiť nemôže. Poradíte?

Zase raz nám prišla veľmi zaujímavá otázka, odpoveď na ktorú sme si nemohli nechať len pre seba. Odpoveď na ňu by mohla zaujímať viacerých, preto ju zverejňujeme aj na tejto stránke. Znenie otázky je uvedené v nadpise tohto článku. Odpoveď na túto otázku sa dočítate v ďalších riadkoch:

Môžeme Vás ubezpečiť, že ak vykonávate dychovú skúšku na zistenie požitia alkoholu u zamestnancov, alebo iným spôsobom preverujete, či pri vstupe alebo výstupe z objektu nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ktorý strážite, nič tým neporušujete. Samozrejme musia byť pri tom splnené určité podmienky.

Podľa § 50 ods. 4 písm. j) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie ustanovenie § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.

Aby sme to preložili do ľudskej reči, ide v podstate o to, že Vy ako strážnik môžete túto činnosť vykonávať za podmienky, že Vás tým poveril Váš zamestnávateľ. Váš zamestnávateľ ako aj objednávateľ strážnej služby musia splniť tiež ďalšie spomenuté podmienky a to: Váš zamestnávateľ si musí už v zmluve o poskytnutí strážnej služby dohodnúť s odberateľom tejto služby podmienky, za akých budete toto „preverovanie“ vykonávať. Zároveň objednávateľ strážnej služby musí upraviť svoje interné predpisy, ktorými je pracovný poriadok alebo iný vnútorný predpis, tak aby v nich uviedol, že aj pracovníci strážnej služby môžu toto „preverovanie“ vykonávať.
Pri splnení všetkých uvedených podmienok môže teda aj strážnik vykonávať kontrolu u zamestnancov či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak vstupujú alebo vystupujú z chráneného objektu, alebo miesta.
Snáď sme Vám aspoň trochu pomohli.
S pozdravom

Skúšku som nespravil, môžem ďalej pracovať, ak už uplynuli 3 mesiace od skončenia kurzu?

Otázka:

Bol som na kurze SBS, hneď ako mi skončil kurz som sa zamestnal na dohodu vo firme. Pretože do 3 mesiacov od skončenia kurzu môžem pracovať, preukaz ešte nemám, lebo musím isť na opravnú skúšku. Čo sa stane keď budem pracovať bez preukazu aj viac ako 3 mesiace? Zamestnávateľ mi povedal že môžem prísť. Nedopustím sa tým priestupku?Keby prišli policajti na kontrolu tak kto by dostal pokutu ja či zamestnávateľ a koľko ?

 

Odpoveď:

Stav, ktorý opisujete je pomerne bežným a často sa opakujúcim, napriek tomu, že v takomto prípade môžete byť postihnutý tak Vy, ako aj prevádzkovateľ – zamestnávateľ. Ak, by sa o takomto konaní dozvedel správny orgán (v tomto prípade sú to krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Prezídium Policajného zboru), nemusí Vám byť dokonca preukaz odbornej spôsobilosti vydaný!
Prevádzkovateľ – zamestnávateľ sa vystavuje riziku, že bude postihnutý za správny delikt na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 91 ods. 1 písm. e) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 3 319 eur a zákaz činnosti do 3 rokov.
Vy sa vystavujete riziku, že budete postihnutý za priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta až do výšky 1 659 eur a zákaz činnosti do 5 rokov.

Ak mi skončí platnosť preukazu SBS, čo mi hrozí, ak by som ho pozabudol odovzdať, alebo by som ho neodovzdal včas alebo vôbec?

Otázka čitateľa:

„Dobrý deň, chcem sa informovať  ak mi skončí platnosť preukazu  SBS a vo výhlaške sa spomína že ho treba odovzdať na MVSR, čo hrozí ak by som na to pozabudol, alebo ho neodovzdal včas alebo vôbec? Ďakujem“

 

Naša odpoveď:

Dobrý deň,

ak preukaz odbornej spôsobilosti neodovzdáte v zákonom ustanovenej lehote 15 dní od zániku jeho platnosti, porušíte § 20a ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“). Porušením § 20a ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sa dopustíte priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, tým, že si nesplníte inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až e), ustanovenú týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe.
Podľa ustanovenia § 92 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je za tento priestupok možné uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Je potrebné ale uviesť, že toto sú horné hranice sankcií, ktoré zákon za tento priestupok ustanovuje.
Pri posudzovaní konkrétneho prípadu musí vždy správny orgán posudzovať viacero atribútov.  Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.
S pozdravom
www.kurz-sbs.sk

Sú nejaké kritériá pre uchádzača na absolvovanie kurzu typu P, ktoré musí uchádzač spĺňať, myslím druh vzdelania, prax atď.?

Otázka:

Zaujímam sa o absolvovanie kurzu SBS v kategórii P, chcel som sa informovať, či sú nejaké kritériá pre uchádzača na absolvovanie kurzu v tejto kategórii P, ktoré musí uchádzač spĺňať, myslím druh vzdelania, prax atď. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď:

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku je nie. Záujemca, ktorý chce získať preukaz odbornej spôsobilosti typu P nemusí spĺňať žiadny iné podmienky ako uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti typu S alebo CIT. Rozdiel však nastáva vtedy, ak chcete vykonávať určité funkcie s ktorými zákon o súkromnej bezpečnosti spája podmienku držby preukazu odbornej spôsobilosti typu P. To znamená, že napr. konateľ v spoločnosti, ktorá prevádzkuje strážnu službu, detektívnu službu atď. už musí spĺňať aj ďalšie podmienky ako napríklad podmienku praxe alebo vzdelania v závislosti od druhu služby, ktorú prevádzkuje. Na držbu preukazu odbornej spôsobilosti typu P však tieto podmienky spĺňať nemusíte.
S pozdravom