Vydala som sa, mám nové priezvisko, kde mám požiadať o nový preukaz SBS?

Dnes vám prinášame odpoveď na ďalšiu zaujímavú otázku, ktorá nám bola doručená.

„Chcela by som sa informovať na koho sa mám obrátiť, ak sa mi zmenilo priezvisko po uzavretí manželstva. Preukaz odbornej spôsobilosti mám 5 rokou.“

Ak sa vám zmenilo priezvisko, preukaz SBS vám ukradli, stratili ste ho, alebo máte preukaz poškodený, nový preukaz SBS vám vydá úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru na základe podanej žiadosti.

Kontakt na úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru je:
– telefón: 09610/50551,
– adresa na doručovanie: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, úrad SBS, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
V prípade, ak by ste chceli úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru navštíviť osobne, sídli na adrese Sibírska 26 v Bratislave.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – bezúhonnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

Osoba nie je bezúhonná ak:

 1. bola právoplatne odsúdená:
 2. za úmyselný trestný čin alebo
 3. za iný trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov (za ktorý jej bol uložený trest odňatia slobody na viac ako 12 mesiacov – išla do väzenia na viac ako 12 mesiacov),
 4. jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti (jej súd alebo polícia uloží zákaz činnosti výkonu funkcie strážnika, detektíva alebo inej činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti).

Bezúhonnosť osoby sa vyžaduje:

 1. pri podaní žiadosti o udelenie licencie – bezúhonnou osobou musí byť:
  1. fyzická osoba – žiadateľ,
  2. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva atď.),
  3. prokurista,
  4. vedúci organizačnej zložky podniku, 
  5. splnomocnenec prevádzkovateľa 
  6. vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo
  7. zodpovedný zástupca,
 2. počas celej doby počas ktorej je osoba prevádzkovateľom, musia byť osoby uvedené v bode 1 bezúhonné,
 3. pri vydaní preukazu odbornej spôsobilosti a počas jeho držby,
 4. keď je osoba zamestnancom bezpečnostnej služby alebo v technickej služby.

Bezúhonnosť sa preukazuje ODPISOM z registra trestov a čestným vyhlásením, že osobe súd alebo správny orgán (polícia) neuložila zákaz činnosti. POZOR   NIE   VÝPISOM   Z   REGISTRA   TRESTOV. Podpis na čestnom vyhlásení musí byť osvedčený (na matrike alebo u notára).

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok

Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)

 

Vecný bezpečnostný prostriedok je vec (čokoľvek) vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to:

 • aby sa použila ako zbraň alebo
 • na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo
 • na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia.

Vecnými bezpečnostnými prostriedkami sú napr. tonfa, obušok, putá, nôž, pištol, obranné spreje, rôzne paralyzátory, spútavacie popruhy, atď..

Iný technický prostriedok je stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Inými technickými prostriedkami sú napr. vysielačky, telefóny, vozidlá, svietidlá (baterky), atď..

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Otázka č. 5 z ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS typu S:

Pátranie je priamy výkon nasledovných činností:

 1. hľadanie osoby
 2. hľadanie majetku
 3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo a
 7. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Hľadanie osoby, rovnako ako hľadanie majetku je akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom nájdenia osoby alebo majetku. To znamená, získavanie informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod..

Získavaním údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom treba rozumieť napríklad získavanie informácií o určitom deji, prípadne konaní osoby, najmä zabezpečovaním údajov o tom, čo je možné použiť ako dôkaz, kde je možné takýto dôkaz zabezpečiť, kto disponuje takýmto dôkazom a pod..

Získavaním údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaním informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch je získavanie uvedených informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod.. Osobným stavom fyzickej osoby rozumieme skutočnosť, či táto osoba je v manželskom zväzku, prípadne slobodná, či je rodičom, osvojencom, osvojiteľom, rozsah jej spôsobilosti na právne úkony, či je medzi živými atď.. Konaním fyzickej osoby rozumieme akúkoľvek jej činnosť. Konaním právnickej osoby rozumieme akúkoľvek činnosť jej zamestnancov a iných osôb, ktoré konajú v jej mene (predseda alebo člen predstavenstva, konatelia, prokuristi a pod.). Majetkovými pomermi treba rozumieť stav a rozsah majetku.

Získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa rozumie akékoľvek získavanie informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok. Veľmi dôležité v tomto prípade je, že detektívnou službou je získavane informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok, nie však samotné vymáhanie pohľadávok.

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo je činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu akýchkoľvek informácií o konaní, ktoré je spôsobilé ohroziť obchodné tajomstvo neoprávneným zásahom. Tieto informácie sú veľmi dôležité preto, aby podnikateľský subjekt vedel v prípade ohrozenia obchodného tajomstva prijať opatrenia na jeho ochranu. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné právo, ak zákon neustanovuje niečo iné, s týmto tajomstvom nakladať, najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Právo k obchodnému tajomstvu trvá, pokiaľ trvajú skutočnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu detektívov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb, vypracovávanie záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby a pod..

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy fyzickej ochrany!)

Fyzickou ochranou je:

 1. obchôdzka,
 2. stráženie,
 3. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a
 4. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Obchôdzka je:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste a 
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb

striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany – strážnika v tom istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste.

 

Stráženie je výkon:

 • profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • ochrany majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste (miesto, ktoré nie je verejne prístupné),
 • ochrany osoby, 
 • ochrany majetku a osoby pri preprave, 
 • ochrany prepravy majetku a osoby, 
 • zabezpečovania poriadku na mieste zhromažďovania osôb a
 • monitorovania činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany – strážnika na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať. Bližšie pozri tiež otázku č. 1.

 

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému.

Zabezpečovacím systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo použitia sily. Zabezpečovacím systémom sú napríklad rôzne rampy, turnikety a pod..

Poplachovým systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta, alebo konaním osoby v chránenom objekte alebo na chránenom mieste v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál. Poplachovým systémom sú rôzne zariadenia budov, ktoré ich chránia pred narušením a v prípade ich narušenia vydávajú rôzne signály (najčastejšie zvukové alebo svetelné), ďalej sem patria tzv. PCO (SRP) a pod..

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia objektov, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu strážnikov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb a iné súvisiace činnosti.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – formy odbornej prípravy a poradenstva

V našom seriáli prinášame ďalšiu otázku na skúšku odbornej spôsobilosti SBS s odpoveďou na ňu. Otázka č. 3:

Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

Formy odbornej prípravy a poradenstva sú:

 1. príprava na výkon strážnej služby
 2. príprava na výkon detektívnej služby
 3. príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, 
 4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, 
 5. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 6. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Odborná príprava a poradenstvo je činnosť, ktorá si vyžaduje osobitné predpoklady na osoby, ktoré ju zabezpečujú. Tieto osobitné predpoklady sú vyžadované najmä preto, že od týchto osôb do značnej miery závisí ako bude strážna, prípadne detektívna služba vykonávaná, pretože oni pripravujú tieto osoby či už na skúšku odbornej spôsobilosti alebo poskytujú odborné rady ako tie ktoré činnosti vykonávať. Prípravou na výkon strážnej služby, detektívnej služby a profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou sa zvyčajne rozumie príprava na skúšku odbornej spôsobilosti. Prípravou na tieto jednotlivé činnosti je však aj akákoľvek iná príprava. Napríklad prevádzkovateľ strážnej služby si môže u prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva objednať kurz na zvýšenie či už teoretických vedomostí, prípadne praktických zručností svojich zamestnancov. Rovnako prevádzkovateľ detektívnej služby si môže u prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva objednať napríklad zaškolenie svojich zamestnancov na nové metódy detektívnej služby a pod..

Poskytovaním odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, strážnej služby alebo detektívnej služby je napríklad poskytovanie rád ako zabezpečiť ochranu určitej osoby, prípadne majetku, poskytovanie rád akým spôsobom by bolo vhodné zabezpečiť hľadanie určitej osoby a podobne. Pri príprave ani pri poskytovaní odborných rád nie je podmienkou aby osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie odbornej spôsobilosti bola aj držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Akreditáciu podľa § 80 až § 83 zákona o súkromnej bezpečnosti musí mať iba ten prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva, ktorý chce zabezpečovať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti – tzv. kurzy SBS.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – formy detektívnej služby

Náš letný seriál pokračuje a prinášame ďalšiu otázku z ústnej časti skúšky aj z odpoveďou na ňu.

Aké sú formy detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

Formy detektívnej služby sú:

 1. hľadanie osoby
 2. hľadanie majetku
 3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

 Hľadanie osoby, rovnako ako hľadanie majetku je akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom nájdenia osoby alebo majetku. To znamená, získavanie informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod..

Získavaním údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom treba rozumieť napríklad získavanie informácií o určitom deji, prípadne konaní osoby, najmä zabezpečovaním údajov o tom, čo je možné použiť ako dôkaz, kde je možné takýto dôkaz zabezpečiť, kto disponuje takýmto dôkazom a pod..

Získavaním údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaním informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch je získavanie uvedených informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod.. Osobným stavom fyzickej osoby rozumieme skutočnosť, či táto osoba je v manželskom zväzku, prípadne slobodná, či je rodičom, osvojencom, osvojiteľom, rozsah jej spôsobilosti na právne úkony, či je medzi živými atď.. Konaním fyzickej osoby rozumieme akúkoľvek jej činnosť. Konaním právnickej osoby rozumieme akúkoľvek činnosť jej zamestnancov a iných osôb, ktoré konajú v jej mene (predseda alebo člen predstavenstva, konatelia, prokuristi a pod.). Majetkovými pomermi treba rozumieť stav a rozsah majetku.

Získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa rozumie akékoľvek získavanie informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok. Veľmi dôležité v tomto prípade je, že detektívnou službou je získavane informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok, nie však samotné vymáhanie pohľadávok.

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo je činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu akýchkoľvek informácií o konaní, ktoré je spôsobilé ohroziť obchodné tajomstvo neoprávneným zásahom. Tieto informácie sú veľmi dôležité preto, aby podnikateľský subjekt vedel v prípade ohrozenia obchodného tajomstva prijať opatrenia na jeho ochranu. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné právo, ak zákon neustanovuje niečo iné, s týmto tajomstvom nakladať, najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Právo k obchodnému tajomstvu trvá, pokiaľ trvajú skutočnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Stále viac návštevníkov našich stránok sa na nás obracia s otázkami týkajúcimi sa ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS, preto sme sa rozhodli, že vám prinesieme seriál, v ktorom postupe prejdeme všetky otázky na ústnu skúšku. Otázky sme sa pokúšali spracovať čo možno najstručnejšie a najzrozumiteľnejšie. V prípade nejasností a zložitosti ich vysvetlenia radi privítame všetky vaše postrehy, vrátane tých kritických. Základom odbornosti v súkromnej bezpečnosti je preukaz typu S a preto sme sa rozhodli začať otázkami z ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS tohto typu.

 

Otázka č. 1: Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 

Formy strážnej služby sú:

 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 3. ochrana osoby,
 4. ochrana majetku a osoby pri preprave,
 5. ochrana prepravy majetku a osoby,
 6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 8. vypracúvanie plánu ochranyalebo
 9. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

 

Ochranou majetku na verejne prístupnom mieste je akákoľvek ochrana na mieste, kde vstup osobám nie je zakázaný. Sú to napríklad verejné priestranstvá, vstupné haly rôznych úradov, obchodné centrá a podobne. O tom, či miesto je alebo nie je verejne prístupné rozhoduje vždy vlastník alebo oprávnený užívateľ takéhoto priestranstva.

Ochranou majetku na inom než verejne prístupnom mieste je ochrana majetku na mieste, kde je vstup osobám zakázaný.

 Ochranou osoby je nutné rozumieť akúkoľvek ochranu fyzickej osoby. Pri ochrane osoby nie je rozhodujúce, či táto ochrana je vykonávaná na mieste verejne prístupnom, alebo na mieste inom než verejne prístupnom.

 Ochranou majetku a osoby pri preprave je činnosť pri ktorej sú majetok alebo osoby prepravované a zároveň aj chránené. Ide o ochranu majetku alebo osoby pri ich premiestňovaní z bodu A do bodu B.

Pri ochrane prepravy majetku a osoby je chránený len samotný proces prepravy (premiestňovania) majetku alebo osoby. Prepravu nezabezpečuje prevádzkovateľ strážnej služby, ale tretia osoba (osoba odlišná od poskytovateľa strážnej služby).

 Zabezpečovaním poriadku na mieste zhromažďovania osôb treba rozumieť proces zabezpečenia pokojného priebehu zhromaždenia. Ochrana nie je zameraná len na konkrétnu osobu, či majetok, ale na pokojný priebeh celého zhromaždenia.

 Prevádzkovaním zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta je tzv. prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany (strediska registrácie poplachov a pod.). Ide o činnosť, pri ktorej je ochrana zabezpečená na jednotlivých chránených objektoch technickými prostriedkami. V prípade prijatia signálu na „riadiace stredisko“ (tzv. dispečer, operačné stredisko a pod.) je okamžite vyslaná zásahová skupina v počte najmenej dvoch osôb na chránený objekt, ktorá preverí narušenie objektu. Preverenie je možné vykonať namiesto zásahovej skupiny aj prostredníctvom kamerového systému.

 Vypracúvaním plánu ochrany treba rozumieť spracovanie určitých foriem a metód činností za účelom zabezpečenia ochrany majetku, osôb, prípadne poriadku na mieste zhromaždenia osôb. V akej forme sa plán ochrany vypracúva zákon o súkromnej bezpečnosti nestanovuje. Môže byť tak v písomnej, elektronickej, prípadne aj vo verbálnej podobe.

Monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste je určité dohliadanie, dozeranie, kontrola alebo sledovanie činnosti (konania) ľudí, jednotlivcov, objektov alebo procesov v uzatvorenom priestore, alebo na uzatvorenom mieste.

Čo je to akreditácia a aké podmienky musím spĺňať, aby mi bola udelená?

Do našej emailovej schránky sme zase raz dostali zaujímavú otázku: „Nenapíšete sem do poradne niekedy ešte článok k podmienkam potrebným k udeleniu akreditácie?“.

Odpoveď na túto otázku sme sa pokúsili zhrnúť v nasledovných riadkoch:

Akreditácia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky udelené oprávnenie vykonávať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti (tzv. kurzy SBS). To znamená, že každý, kto chce organizovať kurzy SBS, ktoré budú ukončené skúškou odbornej spôsobilosti, po ktorej budú úspešným absolventom vydané preukazy odbornej spôsobilosti jednotlivých typov, musí byť držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Na to aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky osobe udelilo akreditáciu, musí žiadateľ (tak fyzická osoba ako aj právnická osoba) spĺňať tri základné podmienky:

 1. byť oprávnenou osobou na výkon odbornej prípravy a poradenstva (preukazuje sa platnou lineciou na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva),
 2. preukázať schopnosť zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy (preukazuje sa čestnými vyhláseniami lektorov a dokladmi o ich vzdelaní a praxi, ako aj vypracovanou koncepciu odbornej prípravy a učebným plánom),
 3. preukázať vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná príprava.

Ako už bolo uvedené, žiadosť o vydanie akreditácie sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a to jeho organizačnej zložke, ktorou je úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru.

V žiadosti o udelenie akreditácie žiadateľ musí uviesť:

 • identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
  • fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a obchodné meno a
  • právnická osoba: obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
 • identifikačné údaje zodpovednej osoby za riadne vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu pobytu,
 • dátum kedy začne vykonávať odbornú prípravu,
 • dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa túto činnosť vykonávať menej ako desať rokov,
 • adresu školiaceho zariadenia a jeho kapacitu a
 • údaje o lektoroch v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresa pobytu.

Lektori žiadateľa o akreditáciu musia spĺňať okrem podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti aj podmienky vzdelania. Každý pre špecializáciu, ktorú bude prednášať. Podmienku zdravotnej spôsobilosti však lektori spĺňať nemusia!

Lektori venujúci sa problematike právnych predmetov musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo byť držiteľmi osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky.

Lektori venujúci sa problematike poskytovania prvej pomoci musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo platné potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci.

Lektori venujúci sa problematike požiarnej prípravy musia mať ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo byť technikom požiarnej ochrany s desaťročnou praxou.

Žiadateľ o akreditáciu musí k žiadosti okrem dokladov preukazujúcich vzdelanie a prax lektorov predložiť aj:

 1. doklad preukazujúci právo užívať školiace zariadenie. Ide najmä o nájomné zmluvy, list vlastníctva, prípadne iné dokumenty. V rámci konania o udelení akreditácie si môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyžiadať aj doklady preukazujúce vhodnosť školiaceho zariadenia. Spravidla pôjde o rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov školiaceho strediska do prevádzky,
 2. čestné vyhlásenia lektorov, ktorí v nich uvedú svoje osobné údaje, predmety, ktoré budú pre žiadateľa prednášať a prehľad o dosiahnutom vzdelaní a
 3. vypracovanú koncepciu odbornej prípravy a učebný plán.

Počas konania o udelení akreditácie je žiadateľ povinný umožniť osobám povereným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonať obhliadku školiaceho zariadenia. O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 90 dní od začatia konania. Ak žiadateľ o akreditáciu nie je vlastníkom školiaceho zariadenia, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelí akreditáciu len na obdobie, počas ktorého je žiadateľ o akreditáciu oprávnený priestory školiaceho zariadenia užívať.

Za podanie žiadosti o udelenie akreditácie sa platí správny poplatok vo výške 165,50 eur. V prípade, že bude žiadosti o udelenie akreditácie vyhovené, pri vydaní akreditácie sa ešte platí poplatok za vydanie akreditácie vo výške 16,50 eur.

Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

Ak vás zaujímajú otázky na ústnu časť skúšky typu S, ich znenie vám prinášame v ďalších riadkoch.

Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

 Súkromná bezpečnosť

 1. Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

 (Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Aké sú formy detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy fyzickej ochrany!)

 1. Čo je pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy pátrania!)

 1. Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)

 1. Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

 1. Kedy nie je osoba spoľahlivá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za spoľahlivého? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola spoľahlivá!)

 1. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnosti služby preukazuje bezúhonnosť?

(Kedy a ako vyžaduje preukázanie bezúhonnosti prevádzkovateľ SBS? Kedy a ako ju zamestnanec preukazuje?)

 1. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnosti služby preukazuje spoľahlivosť?

(Kedy a ako vyžaduje preukázanie spoľahlivosti prevádzkovateľ SBS? Kedy a ako ju zamestnanec preukazuje?)

 1. Čo je zdravotná spôsobilosť a kedy osoba spĺňa podmienku zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Čo sa rozumie zdravotnou spôsobilosťou? Ako sa preukazuje zdravotná spôsobilosť? Ako často sa osoba musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti? Aké sú oprávnenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zdravotnou spôsobilosťou?)

 1. Ako sa vykonáva skúška odbornej spôsobilosti typu S podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, z čoho sa táto skúška robí a kedy sa nemusí robiť?

(Pred kým sa táto skúška robí? Aké podmienky musí osoba spĺňať, aby túto skúšku nemusela robiť? Z akých častí sa skúška skladá a z akých predmetov sa robí?)

 1. Čo je preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kto, kedy a komu ho môže vydať?

(Aké typy preukazov odbornej spôsobilosti ustanovuje zákon o súkromnej bezpečnosti? Kto ich vydáva, za akých podmienok a komu? Kedy sa vydá duplikát preukazu odbornej spôsobilosti?)

 1. V čom spočíva povinnosť mlčanlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti? O čom sa musí zachovávať mlčanlivosť? Kedy neplatí povinnosť mlčanlivosti a kto môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti?)

 1. Aké podmienky musí spĺňať osoba na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania?

(Uveďte všetky podmienky ustanovené v zákone o súkromnej bezpečnosti! Kedy osoba nemôže vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie, aj keď podmienky spĺňa?)

 1. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kedy osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže zasiahnuť, aké úlohy pri tom nesmie plniť?

(Uveďte podmienky, kedy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno zasiahnuť a plnenie akých úloh nemôže prevádzkovateľ ukladať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania!)

 1. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, čo je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná urobiť po zásahu, ako si je povinná počínať na niektorých miestach?

(Čo musí osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vykonať po zásahu? Ako sa musí správať na niektorých miestach a ktoré sú to miesta?)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte všetky oprávnenia osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti!)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči osobám vstupujúcim do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z nich vystupujúcich?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu sa neuplatňujú?)

 1. Aké zákazy vstupu do chráneného objektu alebo na chránené miesto môže uplatniť osoba poverená výkonom fyzickej ochrany?

(Uveďte tieto zákazy! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči dopravným prostriedkom?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Kedy je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany oprávnená vyžadovať preukázanie totožnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aký je postup, keď osoba nechce alebo nemôže hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Aké obmedzenia platia pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte všetky obmedzenia pri výkone fyzickej ochrany a všetky obmedzenia pri výkone pátrania! Aspoň päť z nich vysvetlite!)

 1. Aké osobitosti platia pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte tieto osobitosti a aspoň päť z nich vysvetlite!)

 1. Aké evidencie sa vedú v chránenom objekte alebo v mieste, kde je vykonávaná detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky evidencie, ktoré sa vedú na uvedených miestach! Akým spôsobom sa vedú? Kto v nich môže vykonávať záznamy a kedy?)

 1. Kto má aké povinnosti v súvislosti s identifikačným preukazom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Čo je identifikačný preukaz? Kto, komu a kedy ho vydáva? Aké náležitosti musí spĺňať? Kto, kedy, kde a ako ho musí nosiť? Komu sa musí ním preukázať?)

 1. Aké oprávnenia má policajt pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky oprávnenia policajta pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Aspoň päť z nich bližšie vysvetlite! Kto má ešte také isté oprávnenia?)

 1. Aké oprávnenia má kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky oprávnenia kontrolóra pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Aspoň päť z nich bližšie vysvetlite!)

 1. Kto a za akých podmienok je oprávnený rozhodnúť o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti?

(Uveďte dôvody odňatia preukazu odbornej spôsobilosti! Kto rozhoduje o jeho odňatí? Kedy a ako možno získať odňatí preukaz späť?)

 1. Aké sú priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte niektoré z priestupkov podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Kto a aké sankcie môže za ne uložiť?)

 1. Kto a za akých podmienok je oprávnený zadržať preukaz odbornej spôsobilosti?

(Uveďte dôvody zadržania preukazu odbornej spôsobilosti! Komu možno preukaz odbornej spôsobilosti zadržať podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Čo sa rozumie zbraňou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte čo je zbraň podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Kto a za akých podmienok ju môže použiť?)

 1. Uveďte povinnosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na mieste protiprávnej udalosti?

(Vysvetlite, čo je to protiprávna udalosť! Aké povinnosti má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči zraneným osobám a stopám nachádzajúcim sa na tomto mieste?)

 1. Kto, kedy a za akých podmienok môže hľadať osoby, získavať informácie o ich konaní podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte dôvody a podmienky vykonania jednotlivých úkonov a kto ich vykoná!)

 

Trestné právo

 1. Čo je trestný čin?

(Uveďte, čo je trestný čin! Aké sú druhy trestných činov? Konkretizujte druhy trestných činov!)

 1. Kto je páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu?

(Uveďte, kto môže byť páchateľom trestného činu! Kedy nie je páchateľ za spáchaný čin trestne zodpovedný? Kto je spolupáchateľ? Kto je účastník?

 1. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za krajnú núdzu?

(Uveďte podmienky konania v krajnej núdzi a vysvetlite ich! Ako sa uplatňuje krajná núdza v zákone o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za nutnú obranu?

(Uveďte jednotlivé znaky nutnej obrany a vysvetlite ich! Ako sa uplatňuje nutná obrana v zákone o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Kedy podľa platného Trestného zákona je trestný čin spáchaný so zbraňou?

(Uveďte, čo je trestný čin! Čo je zbraň podľa Trestného zákona? V ktorých prípadoch sa považuje trestný čin spáchaný so zbraňou?)

 1. Za akých podmienok a kto môže zahladiť trest uložený podľa Trestného zákona?

(Uveďte, kto zahladzuje tresty! Kedy a aké tresty možno zahladiť? Aký to má význam pre prax podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Kto, akým konaním, s akým následkom sa dopustí trestného činu ublíženia na zdraví?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu! Čo je to ublíženie na zdraví? Akým konaním sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kto, akým konaním a s akým následkom sa dopustí trestného činu krádeže?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu krádeže! Akým konaním? S akým následkom sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kto, akým konaním a s akým následkom sa dopustí trestného činu obmedzovanie osobnej slobody?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu obmedzovania osobnej slobody! Akým konaním sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kedy a za akých podmienok možno obmedziť osobnú slobodu osobe podľa Trestného poriadku?

(Uveďte kto, komu a za akých podmienok je oprávnený obmedziť osobnú slobodu!)

 1. Kto, kedy a za akých podmienok môže vykonať osobnú prehliadku, vstúpiť do obydlia, iných priestorov a na pozemok?

(Uveďte dôvody a podmienky vykonania jednotlivých úkonov! Kto ich vykoná? Aký je rozdiel medzi osobnou prehliadkou a obdobným úkonom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Ktoré osoby sú vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní?

(Uveďte, čo je to trestné stíhanie, jednotlivé kategórie týchto osôb! Na trestné stíhanie ktorých osôb je potrebný súhlas a súhlas koho?)

 

Priestupkové právo

 1. Aké sankcie možno uložiť za priestupok podľa práva platného v Slovenskej republike?

(Vymenujte všetky sankcie! Kombinácie sankcií, ktoré možno alebo nemožno súčasne uložiť? Aká je výška, resp. dĺžka jednotlivých sankcií?)

 1. Aké sú rozdiely medzi priestupkom a trestným činom?

(Uveďte zásadné rozdiely medzi trestným činom a priestupkom!)

 1. Aké ochranné opatrenia možno uložiť v konaní podľa priestupkového práva platného v Slovenskej republike?

(Vymenujte všetky ochranné opatrenia! Aká je dĺžka jednotlivých ochranných opatrení a kto ich ukladá?)

 1. Kto a akým konaním sa dopustí priestupku proti majetku?

(Uveďte, aké podmienky musí spĺňať osoba, aby sa dopustila priestupku proti majetku, a čo musí urobiť, aby jej konanie bolo takýmto priestupkom!)

 1. Za akých podmienok môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany obmedziť osobnú slobodu pri spáchaní priestupku?

(Uveďte všetky podmienky, za akých môže byť obmedzená osobná sloboda!)

Kriminalistika

 1. Čo je kriminalistická stopa, aké druhy stôp poznáme?

(Vysvetlite, čo je kriminalistická stopa! Uveďte jednotlivé druhy stôp! Prečo je potrebné, aby osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a osoby poverené pátraním poznali teóriu stôp?)

 1. Čo je kriminalistická pyrotechnika?

(Vysvetlite, čo skúma kriminalistická pyrotechnika! Aký je význam poznania základov pyrotechniky pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?

 1. Čo je trasológia?

(Vysvetlite, čo je trasológia! Aké objekty skúma? Aký je význam poznania základov kriminalistickej daktyloskopie?)

 1. Čo je kriminalistická biológia?

(Vysvetlite, aké stopy skúma kriminalistická biológia! Aký je význam poznania základov kriminalistickej biológie?)

 1. Čo je kriminalistická balistika?

(Vysvetlite, čo skúma kriminalistická balistika! Aký je význam poznania základov balistiky pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?)

 1. Čo je mechanoskopia?

(Vysvetlite, čo je mechanoskopia! Aké objekty skúma? Aký je význam poznania základov kriminalistickej mechanoskopie?)

 1. Čo je kriminalistická daktyloskopia?

(Vysvetlite, na akých zákonitostiach je založená kriminalistická daktyloskopia! Aký je význam poznania základov kriminalistickej daktyloskopie?)

 1. Aký je rozdiel medzi stopami trasologickými a stopami daktyloskopickými, ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?

(Čo je stopa trasologická? Čo je stopa  daktyloskopická? Aký je rozdiel medzi oboma stopami? Na čo slúžia tieto stopy?)

 1. Aké sú kriminalisticko-biologické stopy, k čomu slúžia a ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?

(Čo je biologická stopa? Uveďte príklady týchto stôp! Na čo slúžia tieto stopy?)

 1. Čo je kriminalistická identifikácia?

(Vysvetlite, čo je kriminalistická identifikácia! Prečo je potrebné, aby osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo osoby poverené pátraním poznali základy kriminalistickej identifikácie?)

 1. Čo je opis, aké sú jeho druhy?

(Vysvetlite, v čom spočíva opis, členenie opisov z rôznych hľadísk a ich význam pre prax osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania!)

 1. Čo je rekognícia, aké sú jej druhy?

(Charakterizujte rekogníciu ako metódu kriminalistického objasňovania! Aké druhy rekognície rozoznáva kriminalistika? Prečo je dôležité poznať základy rekognície?)

 1. Čo je pátranie z kriminalistického hľadiska, aké sú druhy pátrania?

(Vysvetlite, čo sa rozumie pátraním z kriminalistického hľadiska! Podľa akých kritérií sa delí pátranie? Aké je delenie pátrania? Aký je význam pátrania pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?

 1. Čo je obhliadka z kriminalistického hľadiska, aké sú jej druhy?

(Vysvetlite, čo sa rozumie obhliadkou! Aké druhy obhliadky rozoznáva kriminalistika?)