Komu predkladá konateľ SBSky doklady preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť?

„Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať. V súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti má právnická osoba povinnosť predložiť ministerstvu raz za 2 roky náležité doklady. Takáto osoba teda musí posielať tieto doklady na KRPZ alebo stačí keď ich má spoločnosť pravidelne aktualizované a archivované? Za odpoveď ďakujem.“

Ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti sa týka prevádzkovateľov profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, tzv. CIT preprava. Títo prevádzkovatelia sú povinný predkladať doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť v ustanovenej lehote orgánu, ktorý im licenciu na prevádzkovanie tejto činnosti vydal. Týmto orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v mene ktorého túto činnosť vykonáva jeho organizačná zložka, ktorou je úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru. To znamená, že ustanovené doklady je právnická osoba povinná predkladať úradu súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru.

Ak však osoby, ktorých sa to týka sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer alebo dohody a pod.) k právnickej osobe, rovnaké doklady musí právnická osoba uschovávať podľa § 47 zákona o súkromnej bezpečnosti v sídle spoločnosti.
To znamená, že v takom prípade si tieto osoby musia predpísané doklady žiaľ vybavovať duplicitne. Jeden pre úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru a jeden pre zamestnávateľa (prevádzkovateľa, právnickú osobu).
V prípade prevádzkovateľov ostatných bezpečnostných služieb, majú títo obdobnú povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti (ak ide o právnické osoby), podľa ktorého musia tieto doklady predkladať orgánu, ktorý im vydal licenciu na príslušný druh bezpečnostnej služby. Ak nejde o CIT prepravu, vo všetkých ostatných prípadoch licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a tiež technickej služby vydáva krajské riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa sídla právnickej osoby. To znamená, že ustanovené doklady sa predkladajú príslušnému krajského riaditeľstvu Policajného zboru ak ide o prevádzkovateľa strážnej služby (s výnimkou tzv. prepravy CIT), prevádzkovateľa detektívnej služby a prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *