POZOR ! – Mimoriadna situácia ZRUŠENÁ

Niekoľko krát sme v minulosti upozorňovali na mimoriadnu situáciu vyhlásenú uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ochorením Covid-19 a s ňou súvisiace opatrenia na úseku súkromnej bezpečnosti.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 446 z 13. septembra 2023 odvolala od 6.00 h
15. septembra 2023 predmetnú mimoriadnu situáciu.

V článku Opatrenia na úseku SBS v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sme uviedli všetky opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s mimoriadnou situáciou ako bolo napríklad pozastavenie niektorých činností, či spočívanie niektorých lehôt. Zrušením/odvolaním mimoriadnej situácie od 6.00 ho 15. septembra 2023 tieto opatrenia prestávajú platiť, resp. pri niektorých začína plynúť lehota na splnenie zákonných povinností a podobne.

ZÁSADNÁ ZMENA ZÁKONA o súkromnej bezpečnosti

16. júna 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá zavádza viaceré zásadné novinky, resp. upravuje a precizuje doterajšiu právnu úpravu. Všetky zmeny nadobudli účinnosť od 1. augusta 2022 okrem zmien týkajúcich sa skúšky odbornej spôsobilosti, ktorej zmeny nastávajú až od 1. januára 2024. Na priblíženie, citujeme z dôvodovej správy k zákonu:

„Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti, pri ktorej sa nahradí skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky, len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou. Z dôvodu, že skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odpadá povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky. Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti. V súvislosti s akreditovanou osobou, okrem iných legislatívnych úprav, dochádza k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novo vytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.

Samotnou aplikáciou zákona o súkromnej bezpečnosti v praxi boli identifikované aplikačné a výkladové problémy, ktorých riešenie je súčasťou ďalších zmien a doplnení obsiahnutých v návrhu zákona.

Cieľom zákona je:

– zaviesť do praxe výkon skúšok odbornej spôsobilosti elektronickou formou;

– upraviť podmienky vykonávania odbornej prípravy znížením administratívnej zaťaženosti dotknutých subjektov;- umožniť výkon odbornej prípravy dištančnou formou a definovať podmienky jej vykonávania;

– zjednodušiť a definovať formálne a obsahové náležitosti správy o činnosti bezpečnostných služieb, zaviesť zodpovednosť predkladateľa za pravdivosť predložených údajov;

zrovnoprávniť pozície osôb žiadajúcich o vydanie preukazu typu S a typu P a vykonanie kvalifikačnej skúšky;

– vymedziť zákonnú výnimku z povinnosti osoby mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe, v prípade skončenia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti a umožniť jeho odovzdanie aj ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru;

– zrušiť obmedzenie týkajúce sa možnosti absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu;

– upraviť podmienky, ktoré musia na vykonávanie odbornej prípravy v rámci akreditácie spĺňať lektori;

– vypustiť povinnosť lektorskej činnosti z požiarnej prípravy v rámci odbornej prípravy;

– doplniť oprávnenie vyviesť osobu z chráneného objektu alebo chráneného miesta;

– zrušiť povinnosť odňatia licencie z dôvodu nečinnosti prevádzkovateľa,

– vyriešiť identifikované aplikačné a výkladové problémy zistené aplikáciou zákona o súkromnej bezpečnosti v praxi. Predkladaným návrhom sa zjednoduší proces vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti a to nahradením písomného testu a ústnej skúšky len elektronickým testom. Skúšky odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať prostredníctvom elektronického testu s využitím aplikácie umožňujúcej vykonávať samotný skúšobný proces a súčasne evidovať jeho výsledky a s ním spojené údaje v Informačnom systéme súkromnej bezpečnosti. V rámci existujúcich technických infraštruktúr ministerstva je prostredníctvom elektronizácie systému skúšok odbornej spôsobilosti možné celý proces výrazne zefektívniť bez potreby navýšenia finančných prostriedkov rezortu ministerstva, nakoľko všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením je možné realizovať v pôsobnosti jeho organizačných zložiek. V súvislosti s takýmto vykonávaním skúšok nastane zníženie záťaže akreditovaných osôb, nakoľko nebudú mať povinnosť poskytovať pomôcky, prostriedky a priestory na vykonávanie skúšok. Navrhuje sa nahradenie evidencií súvisiacich s odbornou prípravou len jednou evidenciou osôb a priebehu odbornej prípravy. Nahradí sa prechodné ustanovenie umožňujúce počas krízovej situácie vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov zavedením možnosti výberu vykonávania odbornej prípravy prezenčnou, alebo dištančnou formou prostredníctvom audio a video prenosu medzi osobou, ktorá vykonáva odbornú prípravu a účastníkom odbornej prípravy, pričom za účelom zabezpečenia kontrolnej činnosti tohto úseku sa uloží povinnosť akreditovanej osoby sprístupniť online pripojenie k odbornej príprave vykonávanej dištančnou formou orgánu dozoru alebo orgánu kontroly. Z dôvodu neúčelnosti sa vypustí povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu akreditovanej osoby, nakoľko túto pozíciu zväčša zastávali žiadatelia o udelenie akreditácie, resp. samotní lektori, pričom za riadne vykonávanie odbornej prípravy má zodpovedať samotná akreditovaná osoba.

Vytvoria sa možnosti pre držiteľov neplatného preukazu odbornej spôsobilosti odovzdania ho policajnému útvaru, teda v dostupnosti z miesta svojho pobytu, čo vytvára možnosť osobného odovzdania preukazu odbornej spôsobilosti.

Úpravou formálnych a obsahových náležitostí predkladaných správ o činnosti bezpečnostných služieb sa docieli sprehľadnenie požadovaných údajov od prevádzkovateľov. Z dôvodu absencie zodpovednosti predkladateľa za obsah poskytovaných údajov sa zavádza nový správny delikt.

Úpravou týkajúcou sa preukazovania praxe pôsobením v ozbrojenom bezpečnostnom zbore sa rozšíri okruh osôb, ktoré spĺňajú podmienky na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti aj o tie osoby, ktoré spĺňajú podmienku dĺžky takéhoto pôsobenia v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.

Umožnením vykonať kvalifikačnú skúšku nielen osobám, ktoré vykonávali bezpečnostnú prax alebo prax v odbore právo, ale aj osobám, ktoré boli príslušníkmi ozbrojeného bezpečnostného zboru sa odstráni nerovný prístup, nakoľko im nebolo umožnené vykonať kvalifikačnú skúšku, aj keď formálne spĺňali podmienky na jej vykonanie. Umožnením získať bez vykonania odbornej prípravy aj preukaz odbornej spôsobilosti typu S sa umožňuje osobe vybrať si typ preukazu odbornej spôsobilosti zodpovedajúci rozsahu jej budúcej činnosti a zároveň absolvovať skúšku pre daný typ preukazu odbornej spôsobilosti. Zároveň sa bude uplatňovať táto výnimka aj pre absolventov bakalárskeho štúdia, nakoľko boli znevýhodnení oproti osobám, ktoré majú stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb.

Stanovením výnimky z povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti sa odstránia časté problémy z praxe, kedy by osoby ktoré žiadajú o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty, odcudzenia, ak zápisy v ňom uvedenú sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť resp. ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, nemohli vykonávať činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, nakoľko v tom čase nespĺňajú ustanovenú povinnosť mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe. V týchto špecifických prípadoch osoba nestratila svoju odbornú spôsobilosť a preto sa upravuje jej činnosť v období od podania žiadosti ministerstvu do doručenia preukazu odbornej spôsobilosti.

Zrušením obmedzenia možnosti absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej spôsobilosti sa umožní osobám absolvovať odbornú úpravu podľa svojich potrieb. Teda sa umožní absolvovať odbornú prípravu aj v prípadoch, keď samotný držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti potrebuje zopakovať alebo prehĺbiť svoje vedomosti, alebo ak dlhodobo nevykonával činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Vypustením splnenia podmienok spoľahlivosti a bezúhonnosti u osôb, ktoré vykonávajú odbornú prípravu – lektorov, je zohľadnené, že tieto osoby sa priamo nezúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby, ale zabezpečujú odbornú prípravu osôb, ktoré chcú alebo už vykonávajú činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Vypustením požiarnej prípravy z odbornej prípravy v rámci akreditácie sa odstraňuje duplicitné oboznamovanie sa osôb s danou problematikou, nakoľko prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej príprave musí zabezpečiť u novoprijatých zamestnancov po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce školenie o ochrane pred požiarmi a raz za 12 mesiacov preškolenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a raz za 24 mesiacov preškolenie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Úpravou oprávnenia podľa § 50 ods.4 písm. i) zákona o súkromnej bezpečnosti sa umožní osobám vykonávajúcim fyzickú ochranu na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť osobu na strážne stanovisko nielen v prípadoch, kedy po pristihnutí pri spáchaní priestupku odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť, ale aj v prípade, ak sa táto osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť. Potreba úpravy vyplynula najmä z prípadov, kedy bola osoba v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá za obdobný čin, pri ktorom si prisvojila cudziu vec tým, že sa jej zmocnila, čo zakladá skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, pričom o takejto skutočnosti nemôže mať osoba vykonávajúca fyzickú ochranu vedomosť. Pokiaľ takáto osoba hodnoverne preukázala svoju totožnosť, nemohlo byť voči nej uplatnené oprávnenie predvedenia na čas nevyhnutný na strážne stanovisko, čím sa do značnej miery sťažuje ďalšia činnosť útvarov Policajného zboru na úseku trestného konania. Oblasť oprávnení osôb poverených výkonom fyzickej ochrany sa rozšíri o oprávnenie vyviesť osobu z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nakoľko absencia tohto oprávnenia v praxi sťažuje výkon fyzickej ochrany. Zároveň sa upravilo použitie vecného bezpečnostného prostriedku, nakoľko takáto úprava absentovala.

Vypustením povinnosti prevádzkovateľa začať vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ako aj odňatia licencie z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite bol zohľadnený účel zákona o súkromnej bezpečnosti, ako aj tá skutočnosť, že licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako a kedy sa mu podarí zabezpečiť činnosť, ktorú má vykonávať. Zároveň sa odstraňuje nerovný prístup k prevádzkovateľom bezpečnostnej služby a technickej služby, zrovnoprávnením lehoty na podanie žiadosti o vydanie novej licencie na činnosti, ktoré sú predmetom už udelenej licencie.

Samotný zákon nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/247/20220801.html

Detaily návrhu zákona sú tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8672

POZOR ! – mimoriadna situácia trvá aj po zrušení núdzového stavu

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 14. mája 2021, uznesením č. 260 zrušila vyhlásený núdzový stav. Zároveň zrušila opatrenia, ktoré boli v súvislosti s núdzovým stavom prijaté, vrátane zákazu vychádzania.

Napriek tomu, že bol zrušený núdzový stav, mimoriadna situácia zrušená nebola!

Vláda vo svojom uznesení č. 260 zo 14. mája 2021 priamo konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá ďalej aj po zrušení núdzového stavu!

V tejto súvislosti dávame do povedomia skutočnosť, že takmer všetky opatrenia na úseku súkromnej bezpečnosti súvisiace s ochorením Covid 19, najmä spočívanie lehôt a ďalšie, sú viazané na mimoriadnu situáciu, ktorá stále trvá! To znamená, že lehoty naďalej spočívajú!

Môže zamestnanec SBS viditeľne nosiť plynovú zbraň?

No čo poviete? Môže zamestnanec SBS viditeľne nosiť plynovú zbraň?

Podľa nás nie. A odpovieme aj prečo.

Podľa nášho názoru odpoveď na túto otázku dáva komparácia ustanovení zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“) a zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“).

Zákon o súkromnej bezpečnosti pomerne jasne oddeľuje strelné zbrane od vecných bezpečnostných prostriedkov. Pri vecných bezpečnostných prostriedkoch v § 52 ods. 4 jednoznačne vymedzuje, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní úlohy podľa tohto zákona, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky. Použitím „právnického“ logického výkladového argumentu „dôkaz z opaku“, alebo „argument opačného významu“ (argumentum a contrario) dospejeme k záveru, že ak vecné bezpečnostné prostriedky nesmieme viditeľne nosiť mimo času, keď plníme úlohy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, v čase keď tieto úlohy plníme ich nosiť viditeľne môžeme. To ale nie je prípad plynových zbraní, ktoré sú strelnými zbraňami a patria do kategórie D.

Zákon o súkromnej bezpečnosti právnu reguláciu strelných zbraní nerieši takmer vôbec, snáď len s výnimkou zopár ustanovení, ktoré upravujú ako postupovať po jej použití. Celé ťažisko právnej regulácie ponecháva na zákon o strelných zbraniach a strelive. Preto, podľa nášho názoru, odpoveď musíme hľadať v ňom. V jeho ustanovení § 7 ods. 2 druhá veta je pritom jednoznačne vymedzené, že držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať. Žiadnu ďalšiu výnimku z tohto pravidla neustanovuje zákon o strelných zbraniach a strelive, ani zákon o súkromnej bezpečnosti.

Z uvedených dôvodov máme za to, že v prípade zbrane kategórie D jej držiteľ ju nesmie nosiť viditeľne.

Čo vy na to? Máme pravdu? Alebo sa mýlime?

www.kurz-sbs.sk

Ako zasahovať v supermarkete voči osobe, ktorá ukradla fľašku alkoholu a dala si ju do tašky?

Dnes nás milo prekvapila otázka, odpoveď na ktorú je dobré vedieť!

Meno osoby, ktorá nám ju položila nepoznáme. To napriek tomu, že už s nami komunikovala viac krát. Vždy však pod pseudonymom používaným na sociálnych sieťach. Nám to nevadí, iba dúfame, že sa v týchto riadkoch spozná. Radi by sme jej totiž, za položenú otázku, poďakovali. Odpoveď na túto otázku podľa nás zaujíma a pomôže viacerým. Preto sme za jej položenie vďační a odpovedáme na ňu formou článku a nie emailom.

Na otázku odpovedáme textom. Na konci ale nájdete aj obrázky, pre lepšie pochopenie.

Otázka znela:

Ako zasahovať v supermarkete voči osobe, ktorá ukradla fľašku alkoholu a dala si ju do tašky? Budem stáť za pokladňou a keď osoba prejde popri nej a nezaplatí ju, tak osobu vyzvem, aby mi ukázala čo v tej taške má. Zaujíma ma, ako postupovať keď táto osoba nechce otvoriť tašku a ani mi neumožní aby som ju hmatom prekontroloval? A čo spraviť, ak bude mať fľašku žena pod oblečením? Ako postupovať?

Otázka znela celkom jednoducho, no odpoveď taká nebude.

Napriek tomu, že tieto situácie sú bežné a každodenné, ich správne riešenie si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, profesionality a najmä pevných nervov. Ten, kto takúto situáciu nezažil na vlastnej koži si ju často ani nedokáže predstaviť. Osoby, ktoré takúto protiprávnu činnosť páchajú sú totiž vo výhode. Oni vedia, že páchajú protiprávnu činnosť a sú s tým uzrozumení, robia to vedome. Často v prípade odhalenia neváhajú zahrať obeť SBSkára, ktorý im neprávom zasiahol do práv a slobôd. Aby na svoju stranu naklonili mienku nič netušiacich okoloidúcich používajú rôzne triky a úskoky. Či už vo forme kriku, náreku, ba dokonca niekedy neváhajú použiť ani násilie. Preto tieto situácie vyžadujú od pracovníkov SBS mimoriadnu dávku profesionality a sebaovládania.

Pri riešení takýchto incidentov do ich riešenia vstupujú dva faktory. Je to faktor taktiky a faktor zákonnosti. Jeden na druhom sú priamo závislé. Preto si najprv vysvetlíme faktor zákonnosti.

Podľa § 50 ods. 4 písmeno a) zákona o súkromnej bezpečnosti osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať.

V ľudskej reči je to tak, že strážnik pri vstupe alebo výstupe osôb môže skontrolovať či niečo nevnášajú alebo nevynášajú. Ide o predmety ktorými by mohli spáchať protiprávnu činnosť. To sú napríklad predmety na spáchanie lúpeže, úmyselné spôsobenie priemyselnej havárie, narušenie chodu prevádzky a podobne. Ďalej sú to predmety, ktoré z objektu vynášajú a nepatria im, napríklad ak niečo ukradli. V našom prípade fľašu. Strážnik je oprávnený presvedčiť sa hmatom, zrakom alebo technickými prostriedkami, či osoba vynáša fľašu zo supermarketu.

Zatiaľ je to jednoduché. Ako bolo aj v otázke uvedené, strážnik počká, kým osoba o ktorej predpokladá, že ukradla fľašu prejde za pokladňu. Ak fľašu zaplatila, je to super, bez ohľadu, či si ju preniesla v košíku, taške alebo pod kabátom, nič sa nedeje. Horšie je to v prípade, ak fľašu nezaplatila. V tom prípade musí zakročiť strážnik. Ten osobu zastaví a vyzve aby vyložila fľašu, ktorú na skrytú. Ak tak neurobí, vyzve ju, aby mu umožnila presvedčiť sa hmatom, zrakom alebo technickými prostriedkami či u seba fľašu má alebo nie. Tu treba použiť aj dávku kreativity. Ak osoba odmietne umožniť presvedčiť sa hmatom a zrakom, alebo ide o ženu a jej „obchytkávanie“ by bolo nevhodné, treba takúto osobu vziať k rámovým detektorom, ktoré sú spravidla vo všetkých supermarketoch a požiadať ju aby ním prešla. Drahšie fľaše už mávajú ochranné prvky a rám by nám v takom prípade veľmi pomohol.

Ak by osoba odmietla spolupracovať a neumožnila by vykonať strážnikovi jeho oprávnenie podľa § 50 ods. 4 písm. a), takáto osoba sa dopúšťa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti, pretože podľa ustanovenia § 50 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany (strážnikovi) k úkonom podľa odseku 4 je povinný každý vyhovieť s výnimkou podľa odseku 5. Výnimku, aj to iba z niektorých oprávnení SBS majú iba príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel.

Ak teda osoba odmieta spolupracovať a neumožní pracovníkovi SBS presvedčiť sa, čo vynáša z obchodu, ako už bolo uvedené, dopúšťa sa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti. V takom prípade už pracovník SBS má ďalšie oprávnenia. To podľa § 50 ods. 4 písm. f) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu. Osobu teda vyzve, aby mu preukázala svoju totožnosť. Ak osoba svoju totožnosť vyzve, pracovník SBS spíše jej osobné údaje a vec oznámi miestne príslušnému oddeleniu Policajného zboru. Ak osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, pracovní SBS využije svoje ďalšie oprávnenie a to podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. i). Podľa tohto ustanovenia strážnik môže na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta. Osobu teda predvedie strážnik na strážne stanovisko a počká do príchodu policajtov. Asi toľko k tej zákonnej časti.

Veľmi dôležitá je ale aj časť taktická. V týchto prípadoch treba byť mimoriadne ostražitý a mať obrovskú mieru sebakontroly. Snažiť sa nepodľahnúť emóciám, ktoré do riešenia celej situácie budú tieto osoby vnášať, len aby spochybnili zakročujúceho strážnika. V týchto prípadoch je dobré ak strážnik nikdy nezostane sám, ak už aj nemá pri sebe ďalšieho kolegu, je dobré poprosiť o prítomnosť predavačku z predajne, prípadne v mimoriadnych situáciách aj okoloidúcich. Treba osoby ubezpečiť, že strážnik má záujem o vyriešenie situácie k spokojnosti všetkých. Snažiť sa vysvetliť aj osobe voči ktorej zakročuje, že jeho cieľom nie je jej poníženie v očiach ostatných, ale iba plnenie si jeho povinností. Ponúknuť osobe možnosť, ak je jej nepríjemné so strážnikom komunikovať na verejnosti prejsť niekde do útrob supermarketu a bez nepríjemných pohľadov okoloidúcich celú situáciu vyriešiť. Pozor, tu ale treba mať vždy svedka. Nikdy by strážnik nemal zostať s takouto osobou sám. Ak osoba nechce ísť so strážnikom, ten ju v tomto štádiu ešte nemôže vyzývať aby s ním šla niekam do útrob supermarketu a musí vec vyriešiť priamo na mieste, kde osobu oslovil. Treba si uvedomiť, že v tejto situácii sa negatívne emócie prejavujú na strane osoby podozrivej z protiprávnej činnosti, ale rovnako tak je to aj u strážnika. Tieto negatívne emócie sa spoločne kumulujú a napätie stúpa. Preto je dobré snažiť sa osobe, voči ktorej strážnik zakročuje neustále vysvetľovať, čo sa bude diať, prečo bola zastavená a hlavne čo môže ona urobiť pre to, aby sa situácia vyriešila. Ak by sa situácia náhodou dostala do stavu, kedy strážnik nie je schopný zásah zvládnuť, je lepšie nechať osobu odísť a až následne vec riešiť cestou Policajného zboru. I keď na prvý pohľad to môže znieť neuveriteľne, plne si uvedomujeme, čo sme napísali. V týchto prípadoch treba brať totiž na zreteľ aj faktor, že zásah sa vymkne z pod kontroly a bude to holý boj o život. Či už pracovníka SBS, alebo páchateľa. Niekedy, aj keď pracovník SBS má tie najlepšie úmysly, zákrok je nad jeho sily a schopnosti a dopustí sa množstva chýb. V takom prípade treba dať bokom falošné hrdinstvo, pretože sa sám strážnik vystavuje riziku trestného stíhania. Či už za ublíženie na zdraví, prípadne neoprávnené obmedzenie osobnej slobody. Razom strážnik, aj keď chcel len dobre, môže byť nie len trestne stíhaný, ale príde aj o preukaz odbornej spôsobilosti a až do skončenia trestného stíhania nebude môcť vykonávať svoju prácu v SBS. Preto je niekedy podľa nášho názoru lepšie byť na smiech kolegom, ale zamestnaný, i keď možno u iného zamestnávateľa, ako sa dostať do niekedy možno až existenčných problémov, keď strážnik zostane bez príjmu. I keď možno niekto bude tento postup znevažovať, profesionál, ktorý pozná zákon o súkromnej bezpečnosti a všetky súvisiace okolnosti prípadu bude vedieť objektívne vyhodnotiť skutkový stav a dá nie len nám za pravdu, ale aj tomu strážnikovi, ktorý bude takto konať. POZOR! Toto však nemá byť nabádanie k nečinnosti! Ak by strážnik postupoval opačným extrémom a bude sa vyhýbať plneniu svojich pracovných povinností, rovnako sa vystavuje nebezpečenstvu, že ho zamestnávateľ prepustí, za neplnenie si pracovných povinností. Stav, ktorý sme my popísali má byť naozaj veľmi veľmi výnimočný, v prípadoch, kedy už nie je iné riešenie situácie!

Snáď naše pohľady na túto problematiku aspoň niekomu pomôžu. Uvítame aj odbornú a vecnú diskusiu v komentároch.

S pozdravom, Váš

www.kurz-sbs.sk

Kurzy SBS a platnosť preukazov SBS počas pandémie Covid-19

S príchodom ochorenia Covid-19 do našich končín sa tak, ako všetko ostatné, musela tejto situácii prispôsobiť aj činnosť súkromných bezpečnostných služieb, vrátane kurzov SBS. V tejto súvislosti nás kontaktoval náš čitateľ Lukáš, ktorého zaujíma, či sa kurzy SBS stopli, alebo či si štát vymedzil počet koľko preukazov vydá a či teda má zmysel ísť do kurzu?

Po prepuknutí pandémie Covid-19 boli zo strany štátneho aparátu prijaté rôzne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu tohto ochorenia. Jedným z týchto opatrení bolo aj obmedzenie kurzov SBS. Jednotlivé opatrenia sa v priebehu času vyvíjali a menili. V súčastnosti na danú otázku dáva odpoveď zákon, na ktorom sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla 7. apríla 2020. Ide o zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Jeho XIII. časť do zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti implementovala ustanovenie § 98c s názvom Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19.

Ustanovenia citovaného paragrafu nám dávajú okrem iného odpoveď aj na to, ako je to s platnosťami preukazov SBS, kurzami, prípadne ďalšími potvrdeniami, ktoré sa v súvislosti s výkonom súkromnej bezpečnostnej služby bežne predkladajú, či už zamestnávateľovi alebo orgánu kontroly, prípadne orgánu dozoru (krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Prezídium Policajného zboru). Ide najmä o odpisy registra trestov a lekárske posudky. Poďme ale späť ku kurzom SBS. Tu si treba záujemcov o ich absolvovanie rozdeliť do dvoch skupín.

Jednou skupinou je skupina záujemcov, ktorí sú držiteľmi preukazov SBS, ale v čase vyhlásenej krízovej situácie (mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením Covid-19 je od 12. marca 2020 do ….uvidíme) alebo v čase do 2 mesiacov od jej skončenia im platnosť preukazu skončila alebo skončí. Týmto osobám sa automaticky predlžuje platnosť preukazu SBS až do doby 3 mesiacov po zrušení krízovej situácie. To znamená, komu skončila platnosť preukazu, alebo bude končiť v dobe počas krízovej situácie alebo 2 mesiace po jej zrušení, automaticky sa mu predlžuje platnosť preukazu až do doby uplynutia 3 mesiacov od dátumu, kedy bola zrušená krízová situácia.

Môžme si uviesť príklad: Ak bude krízová situácia zrušená 1. júna 2020, lehota 2 mesiacov a lehota 3 mesiacov sa počíta od tohto dátumu. Všetci tí, ktorým platnosť preukazu SBS skončila alebo skončí v termíne do 2 mesiacov od tejto lehoty, t. j. do 1. augusta 2020, tým sa platnosť ich preukazov automaticky predlžuje o 3 mesiace od zrušenia krízovej situácie, t. j. do
1. septembra 2020. POZOR dátumy v tomto príklade, ku ktorým bude zrušená mimoriadna situácia sú vymyslené. Každý, koho sa to týka musí vo vlastnom záujme sledovať, kedy bude Vládou Slovenskej republiky zrušená krízová situácia (pod krízovou situáciou je treba rozumieť mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením Covid-19). Tento dátum je dôležitý a od tohto dátumu sa bude počítať 2, resp. 3 mesačná lehota.

Druhou skupinou je skupina záujemcov, ktorá doposiaľ nie je držiteľom platného preukazu SBS. Táto skupina záujemcov, na to aby mohla vykonávať strážnu službu, POZOR, ale iba v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí absolvovať kurz SBS aj počas krízovej situácie. Kurz SBS však môže prebiehať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pôjde najmä o skupinové online semináre a podobne. Po absolvovaní takejto odbornej prípravy je absolventom vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. Podľa ustanovenia § 98c ods. 8 na výkon strážnej služby v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy namiesto preukazu odbornej spôsobilosti (preukaz SBS). To znamená, že tieto osoby nepotrebujú preukaz SBS ale postačí im vydané osvedčenie.

Aj iný záujemcovia o kurz ho môžu absolvovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a dostanú osvedčenie (napríklad osoby vykonávajúce štatutárne orgány obchodných spoločností a pod.). Výkon činností, ktoré je možné vykonávať bez skúšky a platného preukazu, iba s osvedčením, však zákon obmedzil iba na strážnu službu v rozsahu podľa § 3 písm. a) a b)!

PS: Vážení čitatelia, uvedomujeme si, že počítanie hore uvedených lehôt môže byť mätúce, preto si dovoľujeme ponúknuť Vám možnosť, ak si nie ste istý ako ste na tom s platnosťou svojich preukazov Vy, napíšte nám do komentárov, alebo na emailovú adresu: kurzsbs@gmail.com a radi Vám pomôžeme s výpočtom presnej lehoty platnosti Vášho preukazu. Taktiež v prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať rovnako do komentárov, alebo na uvedenej emailovej adrese.

S pozdravom

www.kurz-sbs.sk

POZOR!!! Zmeny v poskytovaní služieb SBS

7. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto zákonom došlo aj k zmenám v uplatňovaní zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

V krátkosti vám prinášame prehľad zmien:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, udelenie akreditácie, prihlásenie na skúšku, vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie preukazu.
 • Platnosť preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 • Do lehoty pri predkladaní lekárskych posudkov, odpisov registra trestov, prípadne čestných vyhlásení a lehôt pri oznamovaní zmien sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
 • Počas krízovej situácie lehota na vydanie preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditácie alebo na určenie termínu a miesta konania kvalifikačnej skúšky neplynie.
 • Taktiež neplynú lehoty pri:
  • povinnosti prevádzkovateľa zapísať sa do obchodného registra pri získaní novej licencie,
  • povinnosti vykonať skúšku odbornej spôsobilosti do šiestich mesiacov po absolvovaní kurzu SBS, tiež opravnej skúšky po neúspešnej skúške do šiestich mesiacov,
  • povinnosti vydať licenciu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
  • povinnosti prevádzkovateľa začať vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,
  • povinnosti odňať udelenú licenciu, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu neprevezme,
  • povinnosti zamestnanca prevádzkovateľovi písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti najneskôr do 15 dní od tejto zmeny,
  • povinnosti akreditovanej osoby začať vykonávať odbornú prípravu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie
  • povinnosti akreditovanej osoby nevykonávať činnosť nepretržite nie dlhšie ako jeden rok.
 • Niektoré lehoty ktoré uplynuli alebo uplynú od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od jej odvolania, sa predlžujú až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Ide o lehotu pri povinnosti vykonať skúšku odbornej spôsobilosti najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku, lehotu pri povinnosti predkladať krajským riaditeľstvám alebo Prezídiu Policajného zboru čestné vyhlásenie, odpisy registra trestov a lekárske posudky a napokon o lehotu pri výkone fyzickej ochrany osobou, ktorá nie je držiteľom preukazu SBS počas odbornej prípravy u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov, za splnenia ostatných podmienok.
 • Splnenie povinností vyžadovať lekárky posudok pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a jeho povinnosti predložiť takýto lekársky posudok počas krízovej situácie sa vyžaduje najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie Uchádzač o zamestnanie sa do uplynutia tejto doby považuje za zdravotne spôsobilého.
 • Pri výkone strážnej služby v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste počas krízovej situácie postačuje namiesto preukazu SBS osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy .
 • Počas krízovej situácie môže akreditovaná osoba vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov.

www.kurz-sbs.sk

Opatrenia na úseku SBS v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, prijalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Prezídium Policajného zboru opatrenia proti jeho šíreniu aj na úseku súkromnej bezpečnosti. Kompletnú správu o prijatých opatreniach zo stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (www.minv.sk) vám prinášame tu:

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.20120 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej  ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov na zabezpečenie opatrení na úseku súkromných bezpečnostných služieb sa v dobe od 16.03.2020 do odvolania: 

 1. Pozastavuje prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie.
 2. Pozastavuje vykonávanie a určovanie skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok.
 3. Osobám, ktorým skončila platnosť preukazu odbornej spôsobilosti a tieto osoby boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti, ale nemohli sa jej zúčastniť z dôvodu zrušenia skúšky na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj osobám, ktorým skončí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, umožňuje naďalej vykonávať fyzickú ochranu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v období od 12.03.2020 do odvolania.
 4. Osobám, ktoré sa zúčastňujú výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti po dobu 3 mesiacov podľa § 48 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti, umožňuje vykonávať túto činnosť aj po uplynutí tejto lehoty v období od 12.03.2020 do odvolania.
 5. Fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým v období od 12.03.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožňuje odklad na predloženie zamestnávateľom a príslušnému orgánu podľa § 8 písm. v) zákona o súkromnej bezpečnosti do odvolania.

 V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov na úseku súkromnej bezpečnosti Prezídia Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Odporúčame občanom, aby svoje podania a komunikáciu s pracoviskami na úseku súkromnej bezpečnsti realizovali elektronickou formou alebo prostredníctvom Slovenkej pošty a. s.

Testy SBS pre rok 2020

Pripravujete sa na skúšky SBS a neviete, či sú testy na Vašom webe pre rok 2020 aktuálne?

Pri spracúvaní testov na našej stránke www.kurz-sbs.sk/testysbs/ sme vychádzali z podkladov zverejnených na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Testy oficiálne zverejnené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nájdete tu: https://www.minv.sk/?zameranie-skusok-odbornej-sposobilosti
S pozdravom

SKVELÁ SPRÁVA – Čestné vyhlásenia sú zrušené !!!

Zdroj: Facebook Polícia Slovenskej republiky

V súvislosti s účinnosťou čl. LXXXIII prvého až tretieho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 01.01.2019 nemusia prevádzkovatelia súkromných bezpečnostných služieb, technických služieb a zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb a technických služieb predkladať čestné vyhlásenia o bezúhonnosti a spoľahlivosti, okrem osôb, ktoré sa v za posledných desať rokov nepretržite zdržiavali mimo územia Slovenskej republiky viac ako šesť mesiacov a nevedia predložiť doklad obdobný odpisu z registra trestov, pretože im ho štát nevydá (§ 13 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti).