Na čo mi je preukaz SBS?

Preukaz SBS, alebo správne povedané preukaz odbornej spôsobilosti je verejná listina, ktorou jeho držiteľ preukazuje, že splnil podmienky na jeho vydanie ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti. Preukaz SBS musí mať každý, kto chce pracovať v súkromných bezpečnostných službách na Slovensku. Držiteľom preukazu musí byť nie len strážnik a detektív ale tiež každý kto chce robiť osobnú ochranu,  ochranu barov a diskoték a samozrejme aj ich nadriadený, ďalej tiež konatelia SBS-iek, prokuristi SBS-iek, vedúci organizačných zložiek SBS-iek, vedúci podnikov zahraničných osôb, ktoré prevádzkujú bezpečnostnú službu na Slovensku a tiež splnomocnenci SBS-iek, no proste každý kto chce pracovať v súkromných bezpečnostných službách. Ak niekto vykonáva bezpečnostnú službu bez preukazu SBS dopúšťa sa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti za ktorý mu môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 1659,- Eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Podobný problém môže mať aj SBS-ka, ktorá zamestnáva ľudí bez preukazu SBS. Tá sa takýmto konaním dopúšťa správneho deliktu na úseku súkromnej bezpečnosti, za ktorý jej môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 3319,- Eur a zákaz činnosti do 3 rokov.

Tak čo? Stojí to zato? Nie je lepšie ísť na kurz SBS a za 200,- Eur získať preukaz SBS, ktorý platí 10 rokov a vyhnúť sa tak vysokej pokute?

2 názory k “Na čo mi je preukaz SBS?

  1. Dobrý deň,
   náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany upravuje ustanovenie § 64 zákona č. 473/2005 Z. z.. Podľa tohto ustanovenia žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany musí obsahovať u fyzickej osoby meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu, obchodné meno, ak používa, miesto činnosti, ak nie je totožné s miestom pobytu, a identifikačné číslo, ak jej je pridelené; u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, opis činnosti vlastnej ochrany vymedzený podľa § 3 až 5, zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy, počet osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri výkone vlastnej ochrany. Fyzická osoba alebo právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany pripojí doklad o zaplatení správneho poplatku, opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní vlastnej ochrany.
   Vzor žiadosti, ako aj výšku poplatku za podanie žiadosti môžete nájsť na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
   Tlačivo tu: https://www.minv.sk/?tlaciva
   Poplatok tu: https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-na-useku-sukromnej-bezpecnosti

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *