Ako prebieha kurz SBS a kedy dostanem preukaz ?

Na začiatok si musí každý dobre zvážiť na čo bude preukaz SBS potrebovať. Zákon o súkromnej bezpečnosti totiž ustanovil tri typy preukazov odbornej spôsobilosti.

Preukaz typ S pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania.

Preukaz typu P pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

Preukaz typu CIT pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

Rovnako sú označené aj kurzy SBS (zákon o súkromnej bezpečnosti používa pojem odborná príprava), teda kurz SBS typu S, kurz SBS typu P alebo kurz SBS typu CIT.

Kto bude vykonávať len samotnú bezpečnostnú službu, či už ako strážnik, detektív, osobná ochrany a podobne, ten musí byť držiteľom preukaz typu S. Kto sa však plánuje uplatniť v riadiacich a štatutárnych orgánoch bezpečnostných služieb musí byť držiteľom preukazu P. Preukaz SBS typu CIT je zasa pre osoby, ktoré sa budú podieľať na cezhraničnej preprave peňazí.

Každý kurz na získanie jednotlivých typov preukazov je iný a jeho rozsah ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) s ohľadom na rozsah preberanej látky. Kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S je v rozsahu 78 vyučovacích hodín, kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P je v rozsahu 100 vyučovacích hodín a kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT je až v rozsahu 268 vyučovacích hodín. Jedna vyučovacia hodina pritom trvá 45 minút.

Po absolvovaní kurzu SBS školiteľ prihlási poslucháča na skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z písomného testu a ústnej časti. Po úspešnom zvládnutí tejto skúšky je poslucháčovi vydaný príslušný preukaz SBS.

16 názorov k “Ako prebieha kurz SBS a kedy dostanem preukaz ?

  1. Dobrý deň,

   najskôr 6 mesiacov pred skončením platnosti Vášho preukazu odbornej spôsobilosti sa môžete prihlásiť do kurzu. Akreditovaná osoba by mala s Vami uzatvoriť zmluvu o poskytnutí odbornej prípravy. Vy jej musíte predložiť doklady preukazujúce Vašu bezúhonnosť a spoľahlivosť (odpis registra trestov a čestné vyhlásenie). Zaplatíte za kurz a poplatky súvisiace so skúškou a vydaním preukazu a môžete nastúpiť do kurzu. Po absolvovaní kurzu Vás akreditované osoba (rozumej školiace stredisko) prihlási na skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z písomného testu a ústnej odpovede. Ak uspejete Ministerstvo vnútra SR Vám vydá nový preukaz odbornej spôsobilosti.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

   1. najskôr 6 mesiacov pred skončením platnosti Vášho preukazu odbornej spôsobilosti sa môžete prihlásiť do kurzu.Sice detail- ale nie do kurzu ale na skušku.

    1. Dobrý deň pán Chovan,

     ďakujeme za upozornenie, ale dovolíme si s Vami nesúhlasiť. Podľa § 20a ods. 3 posledná veta zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov odbornú prípravu možno absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu. Odbornou prípravou sa pritom rozumie takzvaný kurz SBS, nie samotná skúška. Nami uvedená informácia je správna. Pripúšťame, že aj my sa môžeme mýliť, a veľmi radi privítame upozornenia na naše chyby a konštruktívnu kritiku, tak ako tomu bolo niekoľkokrát v minulosti, ale v tomto prípade tomu tak nie je 😉

     S pozdravom

     https://www.kurz-sbs.sk

  1. Dobrý deň,
   áno, ak chcete byť držiteľom preukazu CIT musíte absolvovať nový kurz, pretože odborná príprava (kurz) na skúšku odbornej spôsobilosti typu CIT obsahuje oveľa väčší rozsah ako odborná príprava (kurz) na skúšku odbornej spôsobilosti typu S. Je aj časovo a finančne náročnejšia.

 1. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či po absolvovaní SBS kurzu typu P mozem vykonávať súkromného detektíva a všetko čo ktomu patrí ? Ďakujem

  1. Dobrý deň pán Jonáš,

   tzv. súkromného detektíva môžete vykonávať aj s preukazom typu S. Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. totiž skúška odbornej spôsobilosti je typu S – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania, P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov a CIT – pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

   S preukazom typu S síce môžete vykonávať pátranie, ale len ako zamestnanec podnikateľského subjektu (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ), ktorý je držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby. Ak chcete ale Vy osobne byť držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby (ako fyzická osoba – podnikateľ), alebo byť štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorá je alebo bude držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby (právnická osoba), v týchto prípadoch musíte byť držiteľom preukazu P. Naviac ale musíte spĺňať aj požiadavku vzdelania ustanovenú v § 17 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti. Podľa tohto ustanovenia požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby (alebo odbornej prípravy a poradenstva) spĺňa osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor, alebo je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

   Ak chcete byť držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby musíte samozrejme spĺňať aj ďalšie podmienky ustanovené zákonom č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov ako napríklad podmienku zdravotnej spôsobilosti, podmienku bezúhonnosti a podmienku spoľahlivosti.

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 2. Dobrý deň chcel by som sa spýtať, či môžem absolvovať kurz SBS a či mi bude preukaz vydaný aj keď nemám čistý register trestov? V mimulosti som šoféroval pol vplyvom alkoholu a nedávno mi prišiel list zo súdu, že sa na mňa hľadí ako keby som nebol odsúdený. Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň pán Nicolas,

   ak sa po uložení a vykonaní trestu na Vás hľadí, ako by ste neboli odsúdený, spĺňate podmienku bezúhonnosti (§ 13 zákona č. 473/2005 Z.z.). Tu už problém nie je a môžete sa prihlásiť na kurz SBS a po jeho úspešnom absolvovaní a zvládnutí skúšky odbornej spôsobilosti Vám bude preukaz odbornej spôsobilosti vydaný.

   Dovoľujeme si Vašu pozornosť ale upriamiť ešte aj na podmienku spoľahlivosti (§ 14 zákon o súkromnej bezpečnosti).

   V § 14 je ustanovené, že za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto
   a) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné návykové látky,
   b) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, z priestupku na úseku používania výbušnín, z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva, za ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo z priestupku proti majetku,
   c) bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) a od vykonania trestu neuplynuli tri roky,
   d) je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a),
   e) bol trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a) a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak sa ešte neskončila skúšobná doba,
   f) podľa zistení ministerstva alebo krajského riaditeľstva neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa tohto zákona dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo.

   Ak ste sa v žiadnom z uvedených ustanovení nenašli, nemal by byť žiaden iný dôvod na to aby ste sa stal držiteľom preukazu SBS, po splnení vyššie uvedených podmienok (kurz a skúška).

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Ale neviem stale kolko to trva od zaciatku az po vydanie preukazu S …….. a kolko trva ta vyucba …….. myslim denne po kolko hodin a kolko dni alebo tyzdnov ?

  1. Dobrý deň pani Júlia,

   odpoveď na Vašu otázku by ste mali hľadať u akreditovanej osoby, u ktorej chcete kurz absolvovať. Odpoveď na ňu totiž nie je jednoznačná. Každá akreditovaná osoba to totiž môže mať trochu inak. Niekto môže mať viac hodín na začiatku a neskôr ich počet znižovať, niekto môže mať každý deň rovnaký počet hodín a dokonca niekto môže kurzy absolvovať iba počas víkendov. Naozaj to, ako sú všetky hodiny rozvrhnuté do jednotlivých dní môže mať každá akreditovaná osoba rozdielne. Dokonca aj jednotlivé kurzy u tej istej akreditovanej osoby môžu byť rozdielne. Môže ich mať napríklad počas dňa ale aj tzv. večerné štúdium. To, akým spôsobom si hodiny rozvrhne akreditovaná osoba zákon neupravuje, preto tu môžu byť akreditované osoby značne kreatívne a absolútne reflektovať na potreby svojich uchádzačov a podľa toho rozvrhnúť hodiny.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *