Seriál otázok z ústnej časti skúšky – formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Stále viac návštevníkov našich stránok sa na nás obracia s otázkami týkajúcimi sa ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS, preto sme sa rozhodli, že vám prinesieme seriál, v ktorom postupe prejdeme všetky otázky na ústnu skúšku. Otázky sme sa pokúšali spracovať čo možno najstručnejšie a najzrozumiteľnejšie. V prípade nejasností a zložitosti ich vysvetlenia radi privítame všetky vaše postrehy, vrátane tých kritických. Základom odbornosti v súkromnej bezpečnosti je preukaz typu S a preto sme sa rozhodli začať otázkami z ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS tohto typu.

 

Otázka č. 1: Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 

Formy strážnej služby sú:

  1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  3. ochrana osoby,
  4. ochrana majetku a osoby pri preprave,
  5. ochrana prepravy majetku a osoby,
  6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
  7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
  8. vypracúvanie plánu ochranyalebo
  9. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

 

Ochranou majetku na verejne prístupnom mieste je akákoľvek ochrana na mieste, kde vstup osobám nie je zakázaný. Sú to napríklad verejné priestranstvá, vstupné haly rôznych úradov, obchodné centrá a podobne. O tom, či miesto je alebo nie je verejne prístupné rozhoduje vždy vlastník alebo oprávnený užívateľ takéhoto priestranstva.

Ochranou majetku na inom než verejne prístupnom mieste je ochrana majetku na mieste, kde je vstup osobám zakázaný.

 Ochranou osoby je nutné rozumieť akúkoľvek ochranu fyzickej osoby. Pri ochrane osoby nie je rozhodujúce, či táto ochrana je vykonávaná na mieste verejne prístupnom, alebo na mieste inom než verejne prístupnom.

 Ochranou majetku a osoby pri preprave je činnosť pri ktorej sú majetok alebo osoby prepravované a zároveň aj chránené. Ide o ochranu majetku alebo osoby pri ich premiestňovaní z bodu A do bodu B.

Pri ochrane prepravy majetku a osoby je chránený len samotný proces prepravy (premiestňovania) majetku alebo osoby. Prepravu nezabezpečuje prevádzkovateľ strážnej služby, ale tretia osoba (osoba odlišná od poskytovateľa strážnej služby).

 Zabezpečovaním poriadku na mieste zhromažďovania osôb treba rozumieť proces zabezpečenia pokojného priebehu zhromaždenia. Ochrana nie je zameraná len na konkrétnu osobu, či majetok, ale na pokojný priebeh celého zhromaždenia.

 Prevádzkovaním zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta je tzv. prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany (strediska registrácie poplachov a pod.). Ide o činnosť, pri ktorej je ochrana zabezpečená na jednotlivých chránených objektoch technickými prostriedkami. V prípade prijatia signálu na „riadiace stredisko“ (tzv. dispečer, operačné stredisko a pod.) je okamžite vyslaná zásahová skupina v počte najmenej dvoch osôb na chránený objekt, ktorá preverí narušenie objektu. Preverenie je možné vykonať namiesto zásahovej skupiny aj prostredníctvom kamerového systému.

 Vypracúvaním plánu ochrany treba rozumieť spracovanie určitých foriem a metód činností za účelom zabezpečenia ochrany majetku, osôb, prípadne poriadku na mieste zhromaždenia osôb. V akej forme sa plán ochrany vypracúva zákon o súkromnej bezpečnosti nestanovuje. Môže byť tak v písomnej, elektronickej, prípadne aj vo verbálnej podobe.

Monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste je určité dohliadanie, dozeranie, kontrola alebo sledovanie činnosti (konania) ľudí, jednotlivcov, objektov alebo procesov v uzatvorenom priestore, alebo na uzatvorenom mieste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *