Čo je to akreditácia a aké podmienky musím spĺňať, aby mi bola udelená?

Do našej emailovej schránky sme zase raz dostali zaujímavú otázku: „Nenapíšete sem do poradne niekedy ešte článok k podmienkam potrebným k udeleniu akreditácie?“.

Odpoveď na túto otázku sme sa pokúsili zhrnúť v nasledovných riadkoch:

Akreditácia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky udelené oprávnenie vykonávať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti (tzv. kurzy SBS). To znamená, že každý, kto chce organizovať kurzy SBS, ktoré budú ukončené skúškou odbornej spôsobilosti, po ktorej budú úspešným absolventom vydané preukazy odbornej spôsobilosti jednotlivých typov, musí byť držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Na to aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky osobe udelilo akreditáciu, musí žiadateľ (tak fyzická osoba ako aj právnická osoba) spĺňať tri základné podmienky:

 1. byť oprávnenou osobou na výkon odbornej prípravy a poradenstva (preukazuje sa platnou lineciou na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva),
 2. preukázať schopnosť zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy (preukazuje sa čestnými vyhláseniami lektorov a dokladmi o ich vzdelaní a praxi, ako aj vypracovanou koncepciu odbornej prípravy a učebným plánom),
 3. preukázať vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná príprava.

Ako už bolo uvedené, žiadosť o vydanie akreditácie sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a to jeho organizačnej zložke, ktorou je úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru.

V žiadosti o udelenie akreditácie žiadateľ musí uviesť:

 • identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
  • fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a obchodné meno a
  • právnická osoba: obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
 • identifikačné údaje zodpovednej osoby za riadne vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu pobytu,
 • dátum kedy začne vykonávať odbornú prípravu,
 • dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa túto činnosť vykonávať menej ako desať rokov,
 • adresu školiaceho zariadenia a jeho kapacitu a
 • údaje o lektoroch v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresa pobytu.

Lektori žiadateľa o akreditáciu musia spĺňať okrem podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti aj podmienky vzdelania. Každý pre špecializáciu, ktorú bude prednášať. Podmienku zdravotnej spôsobilosti však lektori spĺňať nemusia!

Lektori venujúci sa problematike právnych predmetov musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo byť držiteľmi osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky.

Lektori venujúci sa problematike poskytovania prvej pomoci musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo platné potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci.

Lektori venujúci sa problematike požiarnej prípravy musia mať ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo byť technikom požiarnej ochrany s desaťročnou praxou.

Žiadateľ o akreditáciu musí k žiadosti okrem dokladov preukazujúcich vzdelanie a prax lektorov predložiť aj:

 1. doklad preukazujúci právo užívať školiace zariadenie. Ide najmä o nájomné zmluvy, list vlastníctva, prípadne iné dokumenty. V rámci konania o udelení akreditácie si môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyžiadať aj doklady preukazujúce vhodnosť školiaceho zariadenia. Spravidla pôjde o rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov školiaceho strediska do prevádzky,
 2. čestné vyhlásenia lektorov, ktorí v nich uvedú svoje osobné údaje, predmety, ktoré budú pre žiadateľa prednášať a prehľad o dosiahnutom vzdelaní a
 3. vypracovanú koncepciu odbornej prípravy a učebný plán.

Počas konania o udelení akreditácie je žiadateľ povinný umožniť osobám povereným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonať obhliadku školiaceho zariadenia. O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 90 dní od začatia konania. Ak žiadateľ o akreditáciu nie je vlastníkom školiaceho zariadenia, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelí akreditáciu len na obdobie, počas ktorého je žiadateľ o akreditáciu oprávnený priestory školiaceho zariadenia užívať.

Za podanie žiadosti o udelenie akreditácie sa platí správny poplatok vo výške 165,50 eur. V prípade, že bude žiadosti o udelenie akreditácie vyhovené, pri vydaní akreditácie sa ešte platí poplatok za vydanie akreditácie vo výške 16,50 eur.

2 názory k “Čo je to akreditácia a aké podmienky musím spĺňať, aby mi bola udelená?

 1. Dobrý deň. Ako je potom možné, že celý kurz ktorý sme mali v SBA školiacom stredisku v B. Bystrici viedol len jediný lektor a bol vedený online? V uvedenom článku tvrdíte, že ku každej téme musi mať lektor príslušné vzdelanie. Čakám na odpoveď. Ďakujem.

  1. Dobrý deň pani Marika,

   ďakujeme Vám za položenú otázku. Na úvod si dovolíme uviesť, prečo vlastne naše príspevky na stránke kurz-sbs.sk vznikajú. Viac ako 10 rokov sa venujeme problematike súkromnej bezpečnosti. Z našich skúseností sme zistili, že v oblasti súkromnej bezpečnosti je niekedy ťažko sa dopátrať k presným a odborným informáciám. To nie len pre odbornú verejnosť, ale aj pre laickú časť spoločnosti, ktorá je každodenne konfrontovaná napríklad s oprávneniami strážnikov a SBS ako takých. Z tohto dôvodu sa snažíme našou troškou prispieť do diskusie a ponúknuť každému, kto má záujem náš pohľad na veci týkajúce sa súkromnej bezpečnosti. Náš pohľad nikomu nevnucujeme. Nie sme štátne orgány, ani súdy, aby naše stanoviská mohli byť záväzné, no napriek tomu našu argumentáciu sa vždy snažíme oprieť o ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, medzinárodných zmlúv a pod.). Preto v našich príspevkoch už mnohí našli odpovede na svoje otázky. Rovnako sa pokúsime zodpovedať aj Vašu otázku.

   Ako je možné, že Vami opisovaný kurz viedol iba jeden lektor? Na to odpovedať žiaľ nevieme. Nami uvádzané tvrdenie, že každý lektor má spĺňať určité vzdelanie vychádza s ustanovenia § 48 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).

   Podľa tohto ustanovenia odbornú prípravu v rámci akreditácie môže vykonávať len osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) až d) (vek, bezúhonnosť, spôsobilosť, …) a
   a) získala vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky, ak má vykonávať lektorskú činnosť z právnych predmetov,
   b) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo má platné potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci podľa osobitného predpisu, ak má vykonávať lektorskú činnosť z poskytovania prvej pomoci,
   c) má ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo je technik požiarnej ochrany s desaťročnou praxou, ak má vykonávať lektorskú činnosť z požiarnej prípravy.

   Dedukujeme, že odpoveďou na Vašu otázku môže byť to, že jedna osoba spĺňa všetky tri kritériá. Toto žiaľ my posúdiť nevieme.

   Ďalej sa pýtate, ako je možné, že kurz bol vedený online?
   Viesť kurzy SBS online nebol až do tohto roku (2020) možný. K zmene došlo až následkom situácie, ktorú priniesli opatrenia prijaté v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia Covid-19. Ako v iných oblastiach spoločenského života, tak aj v oblasti súkromnej bezpečnosti bolo potrebné prijať určité opatrenia. Preto Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spracovalo návrh zákon, ktorým sa okrem iného menil a dopĺňal aj zákon o súkromnej bezpečnosti. Išlo o zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 9. apríla 2020. Ním bolo do zákona o súkromnej bezpečnosti implementované ustanovenia § 98c. Podľa jeho odseku 9 môže počas krízovej situácie akreditovaná osoba vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov. Toto je odpoveď na otázku, ako je možné, že ste kurz SBS absolvovala online. Po skončení krízovej situácie už táto možnosť pravdepodobne znovu nebude. Iba, ak by sa prijala ďalšia novela zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá by to umožňovala aj po skončení krízovej situácie.

   Veríme, že sa nám aspoň trochu podarilo zodpovedať Vašu otázku. V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *