ZÁSADNÁ ZMENA ZÁKONA o súkromnej bezpečnosti

16. júna 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá zavádza viaceré zásadné novinky, resp. upravuje a precizuje doterajšiu právnu úpravu. Všetky zmeny nadobudli účinnosť od 1. augusta 2022 okrem zmien týkajúcich sa skúšky odbornej spôsobilosti, ktorej zmeny nastávajú až od 1. januára 2024. Na priblíženie, citujeme z dôvodovej správy k zákonu:

„Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti, pri ktorej sa nahradí skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky, len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou. Z dôvodu, že skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odpadá povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky. Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti. V súvislosti s akreditovanou osobou, okrem iných legislatívnych úprav, dochádza k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novo vytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.

Samotnou aplikáciou zákona o súkromnej bezpečnosti v praxi boli identifikované aplikačné a výkladové problémy, ktorých riešenie je súčasťou ďalších zmien a doplnení obsiahnutých v návrhu zákona.

Cieľom zákona je:

– zaviesť do praxe výkon skúšok odbornej spôsobilosti elektronickou formou;

– upraviť podmienky vykonávania odbornej prípravy znížením administratívnej zaťaženosti dotknutých subjektov;- umožniť výkon odbornej prípravy dištančnou formou a definovať podmienky jej vykonávania;

– zjednodušiť a definovať formálne a obsahové náležitosti správy o činnosti bezpečnostných služieb, zaviesť zodpovednosť predkladateľa za pravdivosť predložených údajov;

zrovnoprávniť pozície osôb žiadajúcich o vydanie preukazu typu S a typu P a vykonanie kvalifikačnej skúšky;

– vymedziť zákonnú výnimku z povinnosti osoby mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe, v prípade skončenia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti a umožniť jeho odovzdanie aj ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru;

– zrušiť obmedzenie týkajúce sa možnosti absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu;

– upraviť podmienky, ktoré musia na vykonávanie odbornej prípravy v rámci akreditácie spĺňať lektori;

– vypustiť povinnosť lektorskej činnosti z požiarnej prípravy v rámci odbornej prípravy;

– doplniť oprávnenie vyviesť osobu z chráneného objektu alebo chráneného miesta;

– zrušiť povinnosť odňatia licencie z dôvodu nečinnosti prevádzkovateľa,

– vyriešiť identifikované aplikačné a výkladové problémy zistené aplikáciou zákona o súkromnej bezpečnosti v praxi. Predkladaným návrhom sa zjednoduší proces vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti a to nahradením písomného testu a ústnej skúšky len elektronickým testom. Skúšky odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať prostredníctvom elektronického testu s využitím aplikácie umožňujúcej vykonávať samotný skúšobný proces a súčasne evidovať jeho výsledky a s ním spojené údaje v Informačnom systéme súkromnej bezpečnosti. V rámci existujúcich technických infraštruktúr ministerstva je prostredníctvom elektronizácie systému skúšok odbornej spôsobilosti možné celý proces výrazne zefektívniť bez potreby navýšenia finančných prostriedkov rezortu ministerstva, nakoľko všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením je možné realizovať v pôsobnosti jeho organizačných zložiek. V súvislosti s takýmto vykonávaním skúšok nastane zníženie záťaže akreditovaných osôb, nakoľko nebudú mať povinnosť poskytovať pomôcky, prostriedky a priestory na vykonávanie skúšok. Navrhuje sa nahradenie evidencií súvisiacich s odbornou prípravou len jednou evidenciou osôb a priebehu odbornej prípravy. Nahradí sa prechodné ustanovenie umožňujúce počas krízovej situácie vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov zavedením možnosti výberu vykonávania odbornej prípravy prezenčnou, alebo dištančnou formou prostredníctvom audio a video prenosu medzi osobou, ktorá vykonáva odbornú prípravu a účastníkom odbornej prípravy, pričom za účelom zabezpečenia kontrolnej činnosti tohto úseku sa uloží povinnosť akreditovanej osoby sprístupniť online pripojenie k odbornej príprave vykonávanej dištančnou formou orgánu dozoru alebo orgánu kontroly. Z dôvodu neúčelnosti sa vypustí povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu akreditovanej osoby, nakoľko túto pozíciu zväčša zastávali žiadatelia o udelenie akreditácie, resp. samotní lektori, pričom za riadne vykonávanie odbornej prípravy má zodpovedať samotná akreditovaná osoba.

Vytvoria sa možnosti pre držiteľov neplatného preukazu odbornej spôsobilosti odovzdania ho policajnému útvaru, teda v dostupnosti z miesta svojho pobytu, čo vytvára možnosť osobného odovzdania preukazu odbornej spôsobilosti.

Úpravou formálnych a obsahových náležitostí predkladaných správ o činnosti bezpečnostných služieb sa docieli sprehľadnenie požadovaných údajov od prevádzkovateľov. Z dôvodu absencie zodpovednosti predkladateľa za obsah poskytovaných údajov sa zavádza nový správny delikt.

Úpravou týkajúcou sa preukazovania praxe pôsobením v ozbrojenom bezpečnostnom zbore sa rozšíri okruh osôb, ktoré spĺňajú podmienky na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti aj o tie osoby, ktoré spĺňajú podmienku dĺžky takéhoto pôsobenia v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.

Umožnením vykonať kvalifikačnú skúšku nielen osobám, ktoré vykonávali bezpečnostnú prax alebo prax v odbore právo, ale aj osobám, ktoré boli príslušníkmi ozbrojeného bezpečnostného zboru sa odstráni nerovný prístup, nakoľko im nebolo umožnené vykonať kvalifikačnú skúšku, aj keď formálne spĺňali podmienky na jej vykonanie. Umožnením získať bez vykonania odbornej prípravy aj preukaz odbornej spôsobilosti typu S sa umožňuje osobe vybrať si typ preukazu odbornej spôsobilosti zodpovedajúci rozsahu jej budúcej činnosti a zároveň absolvovať skúšku pre daný typ preukazu odbornej spôsobilosti. Zároveň sa bude uplatňovať táto výnimka aj pre absolventov bakalárskeho štúdia, nakoľko boli znevýhodnení oproti osobám, ktoré majú stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb.

Stanovením výnimky z povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti sa odstránia časté problémy z praxe, kedy by osoby ktoré žiadajú o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty, odcudzenia, ak zápisy v ňom uvedenú sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť resp. ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, nemohli vykonávať činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, nakoľko v tom čase nespĺňajú ustanovenú povinnosť mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe. V týchto špecifických prípadoch osoba nestratila svoju odbornú spôsobilosť a preto sa upravuje jej činnosť v období od podania žiadosti ministerstvu do doručenia preukazu odbornej spôsobilosti.

Zrušením obmedzenia možnosti absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej spôsobilosti sa umožní osobám absolvovať odbornú úpravu podľa svojich potrieb. Teda sa umožní absolvovať odbornú prípravu aj v prípadoch, keď samotný držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti potrebuje zopakovať alebo prehĺbiť svoje vedomosti, alebo ak dlhodobo nevykonával činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Vypustením splnenia podmienok spoľahlivosti a bezúhonnosti u osôb, ktoré vykonávajú odbornú prípravu – lektorov, je zohľadnené, že tieto osoby sa priamo nezúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby, ale zabezpečujú odbornú prípravu osôb, ktoré chcú alebo už vykonávajú činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Vypustením požiarnej prípravy z odbornej prípravy v rámci akreditácie sa odstraňuje duplicitné oboznamovanie sa osôb s danou problematikou, nakoľko prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej príprave musí zabezpečiť u novoprijatých zamestnancov po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce školenie o ochrane pred požiarmi a raz za 12 mesiacov preškolenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a raz za 24 mesiacov preškolenie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Úpravou oprávnenia podľa § 50 ods.4 písm. i) zákona o súkromnej bezpečnosti sa umožní osobám vykonávajúcim fyzickú ochranu na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť osobu na strážne stanovisko nielen v prípadoch, kedy po pristihnutí pri spáchaní priestupku odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť, ale aj v prípade, ak sa táto osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť. Potreba úpravy vyplynula najmä z prípadov, kedy bola osoba v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá za obdobný čin, pri ktorom si prisvojila cudziu vec tým, že sa jej zmocnila, čo zakladá skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, pričom o takejto skutočnosti nemôže mať osoba vykonávajúca fyzickú ochranu vedomosť. Pokiaľ takáto osoba hodnoverne preukázala svoju totožnosť, nemohlo byť voči nej uplatnené oprávnenie predvedenia na čas nevyhnutný na strážne stanovisko, čím sa do značnej miery sťažuje ďalšia činnosť útvarov Policajného zboru na úseku trestného konania. Oblasť oprávnení osôb poverených výkonom fyzickej ochrany sa rozšíri o oprávnenie vyviesť osobu z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nakoľko absencia tohto oprávnenia v praxi sťažuje výkon fyzickej ochrany. Zároveň sa upravilo použitie vecného bezpečnostného prostriedku, nakoľko takáto úprava absentovala.

Vypustením povinnosti prevádzkovateľa začať vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ako aj odňatia licencie z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite bol zohľadnený účel zákona o súkromnej bezpečnosti, ako aj tá skutočnosť, že licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako a kedy sa mu podarí zabezpečiť činnosť, ktorú má vykonávať. Zároveň sa odstraňuje nerovný prístup k prevádzkovateľom bezpečnostnej služby a technickej služby, zrovnoprávnením lehoty na podanie žiadosti o vydanie novej licencie na činnosti, ktoré sú predmetom už udelenej licencie.

Samotný zákon nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/247/20220801.html

Detaily návrhu zákona sú tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8672

4 názory k “ZÁSADNÁ ZMENA ZÁKONA o súkromnej bezpečnosti

 1. A už to teda platí po novom? Lebo na stránkach kurzov SB stále čítam, že skúška sa vykonáva písomne aj ústne.

  1. Dobrý deň pán Marcel,

   máte správny postreh, nedopatrením sme v článku neuviedli, že účinnosť tejto zmeny nastáva až od 1. januára 2024. Všetkým čitateľom sa týmto za chybu ospravedlňujeme. Ideme to ihneď napraviť.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 2. Dobrý deň,
  Chcem sa opýtať, či na získanie preukazu SBS S , musím absolvovať odbornú prípravu a vykonať skúšku ak:
  1. som bol vojakom vojsk MV 15.rokov a
  2. mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v obore bezpečnostné služby na A PZ SR Bratislava.

  za odpoveď ďakujem.

  1. Dobrý deň pán Peter,

   na základe toho, čo ste uviedli, nemusíte absolvovať kurz a skúšku odbornej spôsobilosti. Môže Vám byť vydaný preukaz odbornej spôsobilosti typu S bez nich na základe predloženej žiadosti, dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti a úhrade správneho poplatku za podanie žiadosti vo výške 50 Eur a správneho poplatku za vydanie preukazu vo výške 16,50 Eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *