Aké podmienky musí spĺňať SBS – kar?

Často si ľudia kladú otázku, aké podmienky vlastne musí spĺňať SBS-kar? Vo všeobecnosti si ľudia povedia, veď to môže robiť každý! No nie je tomu tak! Činnosť osôb, ktoré sa podieľajú na poskytovaní súkromnej bezpečnostnej služby je značne zložitá. Tým, že neraz zasahujú do práv a slobôd iných, musel štát určiť kto a za akých podmienok tak môže. Na tento účel boli postupne prijímané viaceré všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré regulovali oblasť spoločenských vzťahov na úseku súkromnej bezpečnosti. Dnes je účinný zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, ktorý zakotvil podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá sa chce podieľať na činnosti súkromných bezpečnostných služieb. Základnými podmienkami, ktoré musia spĺňať všetky osoby, ktoré sa vzhľadom na svoje pracovné zaradenie zúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby a ktoré prichádzajú do styku s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostnej služby je podmienka bezúhonnosti a podmienka spoľahlivosti. Čo v sebe tieto dve podmienky skrývajú nájdete tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musim-splnat-ak-chcem-ist-do-kurzu-sbs/.

Ďalej zákon o súkromnej bezpečnosti rozdelil osoby podieľajúce sa na poskytovaní bezpečnostných služieb do viacerých kategórií. Niektoré podmienky, ktoré musia spĺňať sú spoločné, iné zasa nie. Osobitné podmienky kladie na strážnikov a detektívov, osoby podieľajúce sa na cezhraničnej preprave eurovej hotovosti, osoby, ktoré poskytujú odbornú prípravu a poradenstvo, ďalšou skupinou sú tiež lektori kurzov SBS a na záver sú to osoby, ktoré prevádzkujú strážne služby, detektívne služby a odbornú prípravu a poradenstvo (to znamená fyzické osoby – podnikatelia alebo štatutárne orgány právnických osôb, prípadne iné výkonné funkcie podnikateľov).

Strážnik alebo detektív (zákon o súkromnej bezpečnosti pre označenie týchto osôb používa slovné spojenie osoba poverená výkonom fyzickej ochrany = strážnik, prípadne osoba poverená pátraním = detektív) môže byť osoba, ktorá:

  • dosiahla vek 18 rokov,
  • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonná,
  • je spoľahlivá,
  • je zdravotne spôsobilá,
  • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti SBS aspoň typu S (prípadne P alebo CIT)

Strážnikovi, ktorý chce vykonávať profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti však preukaz SBS typu S ani typu P nestačí! Musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti SBS typu CIT. Viac o jednotlivých typoch preukazov odbornej spôsobilosti SBS sa môžete dočítať tu: https://kurz-sbs.sk/ako-prebieha-kurz-sbs-a-kedy-dostanem-preukaz/.

Jeden názor na “Aké podmienky musí spĺňať SBS – kar?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *