Aké podmienky musím spĺňať ak chcem ísť do kurzu SBS?

Odbornú prípravu SBS, teda kurz SBS môže absolvovať každý. Dokonca aj na skúšku odbornej spôsobilosti sa môže prihlásiť každý, kto absolvoval kurz SBS. Napriek tomu, ak aj úspešne zvládnete kurz a skúšku odbornej spôsobilosti SBS, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vám preukaz odbornej spôsobilosti SBS vydá len vtedy, ak spĺňate podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Ak absolvujete kurz SBS, úspešne zvládnete skúšku a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vám vydá preukaz SBS, na to aby ste sa mohli zamestnať v súkromnej bezpečnostnej službe musíte ešte spĺňať ďalšie podmienky ustanovené v zákone o súkromnej bezpečnosti ako napríklad vekový cenzus, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ďalšie.

Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie ste bezúhonný ak ste boli právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin, za ktorý vám bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov (teba, ak ste boli vo väzení za neúmyselný trestný čin viac ako 12 mesiacov). Podmienku bezúhonnosti spĺňate napriek uvedeným dôvodom v prípade ak sa na vás hľadí ako by ste neboli odsúdený. Na odsúdeného sa hľadí ako by nebol odsúdený, ak mu bol trest zahladený. Rovnako sa na odsúdeného hľadí ako by nebol odsúdený, ak mu bola uložená tzv. podmienka (trest odňatia slobody s podmienečným odkladom) a on sa osvedčil, alebo odkedy sa má za to že sa osvedčil. Trest, ktorý vám bol uložený vám zahladzuje súd. Súd môže zahladiť odsúdenie, ak ste po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu viedli riadny život nepretržite po Trestným zákonom stanovenú dobu (táto doba sa líši podľa dĺžky uloženého trestu). Súd môže vo výnimočných prípadoch túto dobu skrátiť. Súd zahladzuje len trest odňatia slobody! Všetky ostatné tresty sa zahladia ich vykonaním. Trest domáceho väzenia,  trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti a trest vyhostenia sa zahladzujú ich vykonaním. Odsúdenie zahladzuje tiež prezident Slovenskej republiky udelením milosti alebo amnestiou. Na rozdiel od zahladenia trestu, odsúdený sa pri podmienke osvedčí, ak v skúšobnej dobe viedol riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti.

Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti ďalej nie je ten, komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti.

Bezúhonnosť sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku. Osoba, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, preukazuje svoju bezúhonnosť aj dokladom obdobným odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, a jeho preklad do štátneho jazyka vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom. AK nemôže takýto doklad zabezpečiť, pretože jej ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie, že nebola v cudzine uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú.

Spoľahlivosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti kladie zvýšené nároky na osoby podieľajúce sa na činnosti súkromných bezpečnostných služieb. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa za spoľahlivú osobu nepovažuje ten, kto:

 1. preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné návykové látky, 
 2. bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, z priestupku na úseku používania výbušnín, z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva, za ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo z priestupku proti majetku,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od vykonania trestu neuplynuli tri roky,
 4. je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin,
 5. bol trestne stíhaný za úmyselný trestný čin a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak sa ešte neskončila skúšobná doba alebo ten kto
 6. podľa zistení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo krajského riaditeľstva Policajného zboru neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a že bude činnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vykonávať poctivo.

Spoľahlivosť sa preukazuje rovnakými dokladmi ako bezúhonnosť a naviac aj čestným vyhlásením o tom, že osoba, ktorá preukazuje svoju spoľahlivosť nebola v posledných dvoch rokoch uznaná vinnou zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v predchádzajúcom odseku a že nie je u nej iná prekážka uvedená v predchádzajúcom odseku.

34 názorov k “Aké podmienky musím spĺňať ak chcem ísť do kurzu SBS?

 1. Dobry den da sa u vas po pracovnej dobe si urobit kurz sbs to jes okolo pol piatej bol bi som v kosiciach ?lebo mam zaujem si u vas urobit kurz sbs a za ako rychlo bi som si ho mohol urobit u vas?

 2. Chcem sa opitat ak som bol vo vykone trestu 5 rokou .pred 13 rokou do zadu podal som sy vimszanie regristra trestou ale odpise to stale mam a odpise mi pise ze som bol odsudeny ale na koniec vety pise ze sa nmna hlady ako bisom nebol trestany mozem spravid sy papiere na sbs

  1. Dobrý deň pán Dušan,

   zjednodušene povedané, ak máte trest zahladený a od výkonu trestu uplynuli 3 roky, podmienku bezúhonnosti a podmienku spoľahlivosti v častiach týkajúcich sa trestu za trestný čin spĺňate. To znamená, že ak splňate všetky ostatné zákonné podmienky, Vami uvádzaná skutočnosť by nemala brániť tomu, aby ste získal odbornú spôsobilosť SBS.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

  1. Dobrý deň pán Peter,

   pre absolvovanie kurzu SBS, ani pre prácu strážnika alebo detektíva nie je stanovený žiadny stupeň vzdelania. To znamená, že kurz môže absolvovať a prácu strážnika alebo detektíva vykonávať ktokoľvek, bez rozdielu vzdelania. Presne špecifikované vzdelanie je potrebné iba u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb, držiteľov akreditácií (prevádzkovatelia kurzov SBS), lektorov a podobne. To znamená, kto chce byť majiteľom bezpečnostnej služby alebo pôsobiť v jej štatutárnych orgánoch, prípadne byť lektor kurzov SBS a tak ďalej, ten musí spĺňať aj požiadavku vzdelania. Presne vymedzenú pre ten ktorý špecifický okruh. Na bežných strážnikov ani detektívov sa ale tieto podmienky nevzťahujú.

   V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Dobrý deň môžem si spraviť sbs preukaz keď som bol trestaný pred 25 rokmi trest som sinodpikal a vediem riadny život

  1. Dobrý deň pán Marian,

   áno, ak ste trest vykonal pred 25 rokmi môžete absolvovať kurz SBS. Dôležité ale je, aby ste v registry trestov mali vyznačené, že sa na Vás hľadí ako na osobu, ktorá nebola odsúdená a samozrejme musíte tiež spĺňať aj všetky ostatné podmienky týkajúce sa bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sme spomínali v článku.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 4. Dobrý deň koľko musím mať rokov aby som mohol pracovať ako SBS lebo niekde sa dočítam 18 niekde zistím že 21 a keď sa niekde opitam tak hovoria že 25 tak ako to je ďakujem za odpoveď

  1. Dobrý deň,

   áno, mohli ste sa dozvedieť rôzny vek od ktorého je možné zamestnať sa v súkromných bezpečnostných službách. Pravdepodobne je to preto, že od účinnosti zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), ktorý upravuje aj vekovú hranicu zamestnancov SBS, bol tento niekoľko krát novelizovaný. Počas týchto novelizácií bol menený aj vekový cenzus (veková hranica) zamestnancov SBS.

   Aktuálne (teda k 29.06.2020) je to takto:
   – Fyzickú ochranu (tzv. strážnik, vrátane profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou) alebo pátranie (tzv. detektív) môže vykonávať len osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov,
   – Odbornú prípravu a poradenstvo (tzv. lektor v kurzoch SBS) môže vykonávať len osoba, ktorá dosiahla vek 20 rokov.

   Vekové požiadavky na zamestnancov SBS sú ustanovené v § 48 zák. č. 473/2005 Z. z..

   V prípade nejasností nás neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 5. Dobry chcem sa spitat bol som odsudeny no 6 rokov vediem riadny život mohol by som si robit kurz sbs aj napriek tomu?

  1. Dobrý deň pán Mário,

   áno, mohli by ste sa prihlásiť do kurz SBS.

   Veľmi dôležité je:
   1. či máte trest zahladený a hľadí sa na Vás ako keby ste nebol odsúdený a
   2. či od vykonanie trestu uplynuli 3 roky.

   Ak ste na obe otázky odpovedali áno a spĺňate ďalšie podmienky spoľahlivosti a bezúhonnosti, môžete sa prihlásiť do kurzu SBS a po úspešnom zvládnutí skúšky odbornej spôsobilosti aj získať preukaz SBS.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 6. Dobrý deň. Bohužiaľ ja mám ten istý problém ako ľudia predomňou. Trest som si odpikal pred skoro štyrmi rokmi. Od vtedy vediem riadny život. Ale som ešte nepožiadal o vyhladenie trestu. Môžem sa prihlásiť na kurz alebo ešte nie. Respektíve čo mám urobiť? Ďakujem

  1. Dobrý deň pán Richard,
   áno na kurz sa môžete prihlásiť. Dôležité je aby ste v odpise registra trestov na konci každého záznamu mal uvedenú vetu „Na odsúdeného sa hľadí ako by nebol odsúdený.“ Ak tam takáto veta je, tak napriek tomu, že v odpise registra trestov máte záznam uvedený, z právneho hľadiska (zákona o súkromnej bezpečnosti) sa na Vás hľadí ako by ste nikdy nebol odsúdený. Tieto záznamy majú v odpise viac menej informatívnu úlohu, napríklad pre orgány činné v trestnom konaní, ak osoba opakovane spácha trestný čin a podobne. Skúste si zabezpečiť odpis registra trestov (na prokuratúre, prípadne na pošte) a pozrite sa, či tam máte vetu, ktorú sme uviedli napísanú. Ak áno, môžete sa prihlásiť do kurzu. Samozrejme, ak tomu nebránia iné okolnosti. Napríklad spáchanie zákonom o súkromnej bezpečnosti vymedzených priestupkov, od vykonania trestu neuplynuli 3 roky atď.. V prípade nejasností, ak budete mať odpis registra trestov, prekryte časť, kde sú Vaše osobné údaje, tatko urobte z neho fotku alebo sken a pošlite nám ho na e-mailovú adresu kurzsbs@gnail.com a my Vám odpíšeme či je všetko v poriadku.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 7. Dobrý deň, potrebujem radu prosím ak som mal podmienku pred 3r. 2 ročnú podmienku môžem si zrobiť kurz sbs prosím o odpoveď vopred ďakujem

  1. Dobrý deň pán Michal,

   podľa toho, čo ste uviedol, by ste mal spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. Ešte ale záleží od toho, za aký trestný čin ste mal podmienečný trest uložený. Ak máte v odpise registra trestov uvedené, že sa na Vás hľadí ako by ste nebol odsúdený a spĺňate všetky ostatné podmienky, môžete získať preukaz odbornej spôsobilosti.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 8. Dobrý deň chcem sa opýtať vipis mám už čistý ale v odpíše mám záznam ale to je staré už nejakich 15-20 rokov odvtedy uplynulo a mám tam napísanú aj tu vetu že sa na mňa hľadí ako by som nebol trestaný napriek tomu som sa snažil hľadať zamestnanie ako sbs bol som už v dvoch formach povedali mi čo treba doniesť aby som mohol u nich pracovať aby som mohol.ist cez nich na kurz sbs a keď som im to všetko doniesol odpis aj od lekára papier tak napriek tomu že tam bola tá veta že sa na mňa hľadí ako som nebol odsúdený na nezobrali pritom v base som nebol nikdy mal.som len podmienku a prešlo už z 15-20 rokov zbytočne čo som toľko peňazí vyhodil dokonca 2x aj na lekára aj na odpis a má nezobrali čo mám robiť?

  1. Dobrý deň,

   podľa toho, čo píšete, dôvod, pre ktorý Vás neprijali do zamestnania bude zrejme niečo iné, ako sú skutočnosti uvedené v registri trestov. Ak ešte nie ste držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, skúste sa najskôr prihlásiť do kurzu a po jeho absolvovaní si možno ľahšie nájdete prácu, ak budete držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 9. Dobrý deň,

  je možné sa do kurzu prihlásiť a získať preukaz odbornej spôsobilosti aj v prípade, že ide o občana na čiastočnom invalidnom dôchodku s preukazom ŤZP? Ďakujem.

  1. Dobrý deň,

   absolvovať kurz SBS a získať preukaz odbornej spôsobilosti môže aj osoba s preukazom ŤZP. Inak to už je ale s výkonom práce SBSkára. Kontraindikácie, ktoré neumožňujú vykonávanie činností súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami, sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. Predmetnú vyhlášku nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/33/20060215

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 10. Dobrý deň.

  Mal by som otázku ohľadom skončenej platnosti preukazu odbornej spôsobilosti. Práve mi skončila platnosť preukazu a ja by som mal záujem si urobiť kurz odbornej spôsobilosti. Otázka je, či by sa dal kurz absolvovať súbežne aj popri zamestnaní v SBS kde som doteraz robil? Jedná sa totiž o to, že nechcem rozväzovať pracovný pomer z finančného dôvodu, pretože ten čas čo by som si robil kurz, by som bol bez práce a teda aj bez príjmu. Ďakujem. Peter.

  1. Dobrý deň,

   áno mohli by ste absolvovať aj kurz počas doby, kedy budete zamestnaný. Musíte ale nájsť takú akreditovanú osobu, ktorá bude organizovať kurz v časoch, kedy Vám to nebude kolidovať s pracovnými povinnosťami. To znamená, že prednášky budú na príklad cez víkend, alebo v dňoch, kedy nemáte služby a podobne.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 11. Zdravím chcem sa spýtať, ak mi momentálne prebieha “podmienka” ktorá mi začala začiatkom tohto roka je možné si spraviť kurz? Ďakujem

  1. Dobrý deň,

   pravdepodobne nie ste osobou bezúhonnou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Na to, aby sme Vám vedeli s určitosťou odpovedať, museli by sme nahliadnuť do vášho odpisu registra trestov. Bezúhonný ste totiž až v prípade, ak máte pri zázname o treste uvedené, že sa na Vás hladí ako na osobu, ako by ste nebol odsúdený. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese: kurzsbs@gmail.com

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 12. Dobrý deň, pracovala som cez 7 rokov ako civilný zamestnanec armády ako fyzická ochrana objektov, dozorný na bráne, dozorný parku techniky, vlastním zbrojný preukaz avšak nemám vzdelanie v tomto smere. Spadám pod výnimku že nemusím absolvovať kurz a skúšky na preukaz spôsobilosti SBS? Alebo musím spĺňať obe podmienky podľa zákona, čiže vzdelanie aj prax 5 rokov? Ďakujem

  1. Dobrý deň,

   žiaľ, vo Vašom prípade budete musieť absolvovať odbornú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti. Obe podmienky ustanovené zákonom totiž musia byť splnené kumulatívne, to znamená súčasne.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 13. Dobrý deň, mám diagnózu závislá na alkohole bola som liečená v apríli ale uz abstinujem môžem si tým pádom urobiť kurz alebo nie?

  1. Dobrý deň Lenka,
   čo sa týka kurzu, ten absolvovať môžete. Dokonca po jeho úspešnom absolvovaní a úspešnom vykonaní skúšky by Vám mal byť vydaný aj preukaz odbornej spôsobilosti. Problém ale nastane v prípade, keď sa budete chcieť zamestnať alebo si vybaviť licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Pri prihlasovaní do kurzu totiž zdravotnú spôsobilosť nepreukazujete. Preukazujete ju až pri prijímaní do zamestnania alebo pri podaní žiadosti o udelenie licencie. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti upravuje okrem zákona o SBS aj vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. V prílohe č. 1 tejto vyhlášky sú kontraindikácie, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť osôb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Jednou z týchto kontraindikácií sú aj „Organické duševné poruchy vrátane symptomatických. Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.„. Z toho, čo ste napísala predpokladáme, že táto kontraindikácia sa vzťahuje na Vami popísaný stav. Z uvedeného dôvodu si myslíme, že nie ste zdravotne spôsobilá na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Napriek tomu si ale dovolíme uviesť, že toto naše stanovisko vychádza z právnych predpisov a Vami uvedených skutočností. Dovoľujeme si Vám odporučiť obrátiť sa na Vášho všeobecného lekára, ktorý má kompetenciu posúdiť Vašu konkrétnu situáciu a odpovedať Vám, či ste zdravotne spôsobilá na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti alebo nie.
   S pozdravom
   https://www.kurz-sbs.sk

 14. Dobry deň.Môžem absolvovať kurz SBS ak som mal podmienečny trest a skončil mi v maji 2022.V skušobnej dobe som sa osvedčil,som bezzuhonny.Ďakujem

 15. DOBRÝ DEŇ PRAJEM.
  PRED ŠTYRMI ROKMI SOM ABSOLVOVAL KURZ SBS.DOSTAL DOM OSVEDČENIE O ABSOLVOVANI.ALE NA SKÚŠKY SBS SOM NEŠIEL. TERAZ PO ŠTYROCH ROKOCH SOM OPETOVNE ABSOLVOVAL KURZ SBS U INEJ SBSKY..ČAKÁMTERAZ NA SKÚŠKY.CHCEM SA OPÝTAŤ NEBUDEM MAT PROBLÉM, KEĎ SOM PRED ŠTYRMI ROKMI NEŠIEL NA SKÚŠKY SBS?..
  ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ.

  1. Dobrý deň pán Ivan,

   Vaša predchádzajúca neúčasť na skúškach nebude mať žiaden vplyv na aktuálnu skúšku. Každý je slobodný a má právo sa samotne rozhodnúť, či po absolvovaní kurzu sa zúčastní aj skúšky alebo nie.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *