Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba – podnikateľ na získanie licencie na strážnu službu?

Zákon o súkromnej bezpečnosti v § 3 vymedzil, čo treba rozumieť pod pojmom strážna služba.

Strážnou službou je:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 • vypracúvanie plánu ochrany alebo
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Kompetenciu rozhodnúť o žiadosti o vydanie licencie na prevádzkovanie strážnej služby zákon o súkromnej bezpečnosti zveril krajským riaditeľstvám Policajného zboru. To znamená, že žiadosť sa podáva na miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré rozhodne či žiadateľovi licenciu vydá alebo nie. Zároveň však treba uviesť, že krajské riaditeľstvá pri rozhodovaní nedisponujú žiadnou svojvôľou a v prípade, ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky licenciu mu vydať musia!

Zákon o súkromnej bezpečnosti rozdelil aké podmienky musí spĺňať žiadateľ fyzická osoba – podnikateľ a aké podmienky právnická osoba.

Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie strážnej služby fyzickej osobe, ak:

 • tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
 • ak je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • dosiahla vek 21 rokov,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • je spoľahlivá,
 • je zdravotne spôsobilá a má požadovanú odbornú spôsobilosť.

Uvedené podmienky musí spĺňať aj prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby a splnomocnenec prevádzkovateľa.

Ak žiadateľ nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať rovnaké podmienky ako žiadateľ a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi. V pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi nemusí byť zodpovedný zástupca, ak je ním manžel alebo manželka žiadateľa.

Odpoveď na otázku, čo je podmienka bezúhonnosti a spoľahlivosti nájdete v našich predchádzajúcich článkoch. Napríklad tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musim-splnat-ak-chcem-ist-do-kurzu-sbs/

Podmienku záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti pre krajské riaditeľstvá centrálne posudzuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zdravotnou spôsobilosťou zákon o súkromnej bezpečnosti rozumie telesnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie. POZOR!!! Lekársky posudok musí byť vystavený na predpísanom tlačive, ktoré vzor nájdete tu: lekársky posudok.

Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na strážnu službu spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vtedy, ak dosiahla požadované vzdelanie a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti SBS typu P.

Podmienku požadovaného vzdelania osoba spĺňa, ak má:
a) ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (rozumej maturitu) a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,
b) má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb (tzv. policajné školy a jedna verejná a to Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava) a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo
c) spĺňa požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva (tie vysvetlíme v ďalších článkoch).

Zákon o súkromnej bezpečnosti vymedzil, že bezpečnostnou praxou je fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.

Ak všetky uvedené podmienky žiadateľ spĺňa, krajské riaditeľstvá sú povinné licenciu na strážnu službu udeliť. Ak nie, rozhodnú o neudelení licencie na prevádzkovanie strážnej služby.

Ako postupovať ak chcete získať licenciu na strážnu službu vysvetlíme v ďalších našich článkoch, tak pozorne sledujte našu stránku.

14 názorov k “Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba – podnikateľ na získanie licencie na strážnu službu?

 1. Dobrý deň

  dovoľte, aby som sa spýtala aké presne musí mať vzdelanie a všetky povolenia, licencie konateľ spoločnosti so strážnou službou. Samozrejme spoločnosť licenciu na prevádzkovanie strážnej služby má.

  Hlavne mi ide o to, keď má zamestnanec preukaz P, či potrebuje ku konateľstvu aj vysokú školu

  Ďakujem za odpoveď
  Ingrid Máleková

  1. Dobrý deň pani Máleková,
   konateľ spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby nemusí mať vysokoškolské vzdelanie.

   Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby (v prípade s.r.o. je to konateľ, alebo viac konateľov) musí spĺňať tieto podmienky:
   – byť občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
   – musí mať vek najmenej 21 rokov,
   – musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
   – byť bezúhonný, spoľahlivý a zdravotne spôsobilý a
   – mať požadovanú odbornú spôsobilosť.

   Podmienku odbornej spôsobilosti v tomto prípade spĺňa osoba, ak je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu P a spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:
   – má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (má maturitu) a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,
   – má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo
   – získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
   – je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
   – získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie (najmä tzv. dôstojnícka škola Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi) a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

 2. Dobry vecer. ak by som chcel vikonavat vlastnu ochranu pre firmu ale na zivnost nebol by som ich kmenovy zamestnanec tak musim poziadat o licenciu? nestaci mi opravnenie ze som spravil kurz bezbečnostnej ochrany? Vopred dakujem.

  1. Dobrý deň,

   vlastnou ochranou je prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu. Z tejto definície vyplýva, že vlastnou ochranou je výkon bezpečnostnej služby vlastnými zamestnancami. Ak by to bolo v inom ako pracovnoprávnom vzťahu, v inom zmluvnom vzťahu, išlo by už o výkon nazvime to štandardnej bezpečnostnej služby a na tú by ste už potrebovali licenciu. Presne ako píšete.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Dobrý deň, chcem si otvoriť vlastnú strážnu službu ale nemám zdokladovatelnu bezpečnostnú prax 5 rokov. Reálne viem doložiť na papieri 2 roky na Slovensku a 1 rok v anglicku. Chcem sa spýtať či to je veľký problem alebo sa to da niako obijst. Ďakujem

  1. Dobrý deň pán David,

   požiadavku 5 rokov praxe musí spĺňať každý, kto je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak chce získať licenciu na prevádzkovanie strážnej služby. Ak chcete ale mať svoju vlastnú bezpečnostnú službu a ak spĺňate podmienky, ktoré musí spĺňať spoločník obchodnej spoločnosti, tak môžete založiť napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (ako spoločník), alebo inú formu obchodnej spoločnosti a konateľom (resp. štatutárnym orgánom) tejto Vašej spoločnosti bude niekto, kto podmienky kladené na konateľov (štatutárov) spĺňa. Vy budete vlastníkom obchodného podielu. Ako vlastník obchodného podielu a teda ako člen valného zhromaždenia môžete potom určitým dovoleným spôsobom svojimi rozhodnutiami zaväzovať konateľa spoločnosti ako má konať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 4. Dobrý deň, je na získanie licencie strážnej služby a neskôr založenie s.r.o potrebné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo výučným listom alebo je to možné aj bez toho? So základným vzdelaním

  1. Dobrý deň,

   požiadavka ustanoveného vzdelania je vymedzená v § 17 zák. č. 473/2005 Z.z.

   Podľa tohto ustanovenia prevádzkovať strážnu službu môže iba osoba, ktorá:
   1. má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov, alebo
   2. má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo
   3. získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor, alebo
   4. je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
   5. získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

   Z uvedeného vypláva, že osoba, ktorá chce prevádzkovať strážnu službu musí minimálne maž ukončené stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vykonávať bezpečnostnú prax najmenej päť rokov.
   V ľudskej reči, zjednodušene, to znamená, že musí mať maturitu a prax aspoň 5 rokov.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 5. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ak je konateľ spoločnosti občan Maďarskej republiky (spoločník aj konateľ tá istá osoba), ktorý nemá pobyt na území SR, musí spĺňať podmienky ustanovené podľa §11 ods. 1 na udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, alebo stačí, ak sa ustanoví zodpovedný zástupca, ktorý spĺňa podmienky a bude v pracovnoprávnom vzťahu v spoločnosti?
  Ďalšia moja otázka by bola, či spoločnosť po získaní licencie môže vykonávať strážnu činnosť aj v zahraničí, alebo len na území SR? Nejedná sa o cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti, ale o strážnu službu – §3. Na vykonávanie činnosti by boli prijatí zamestnanci z danej krajiny, kde by bola vykonávaná služba.
  Vopred ďakujem
  S pozdravom

  1. Dobrý deň pani Denisa,

   zákon o súkromnej bezpečnosti umožňuje zodpovedným zástupcom nahradiť iba podmienku trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom. Všetky ostatné podmienky či už fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby spĺňať musí. Sú to podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z.. Ustanovenia § 11 ods. 3 a § 12 ods. 3 sú pomerne prísne, zodpovedný zástupca napriek tomu, že zabezpečuje iba „náhradu“ pobytu fyzickej osoby – podnikateľa, resp. štatutárneho orgánu na území Slovenskej republiky, musí spĺňať všetky podmienky ako napríklad konateľ (ustanovené v § 11 ods. 1). Opačne je to pri štatutárnom orgáne. Ten musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v § 11 ods. 1. Nemusí mať však pobyt na území SR. Ten je možné nahradiť zodpovedným zástupcom.

   Na Vašu druhú otázku je odpoveď negatívna. To znamená, že držiteľ licencie na prevádzkovanie či už strážnej služby, detektívnej služby alebo odbornej prípravy a poradenstva túto činnosť nemôže vykonávať v inom členskom štáte EÚ. Je to preto, že bezpečnostné služby sú v rámci Európskej únie vyňaté z voľného pohybu služieb. Upravuje to čl. 2 bod 2 písm. k) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, nájdete ju na tejto adrese aj v iných jazykoch členských krajín EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1595432198704&uri=CELEX:32006L0123

   V praxi to znamená, že problematiku súkromných bezpečnostných služieb si každý členský štát EÚ reguluje podľa vlastných potrieb. V podmienkach SR je základným predpisom zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, nájdete ho tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/473/20200409

   V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 6. Dobrý deň, mám otázku čo sa týka poskytovania PCO z ČR na SK.
  Je možné, aby česká spoločnosť so sídlom spoločnosti v Prahe poskytovala bezpečnostné služby PCO priamo slovenským zákazníkom ( sídlo a strážené objekty na Slovensku) s centrálnym napojením do Prahy? Pokiaľ áno, čo všetko musí česká spoločnosť splniť?
  Ďakujem za odpoveď

  1. Dobrý deň pani Andrea,

   máme za to, že toto nie je možné. Tzv. cezhraničné prevádzkovanie bezpečnostných služieb v EÚ zatiaľ možné nie je (snáď iba s výnimkou CIT). Bližšie sa k tejto téme dočítate napríklad tu: https://kurz-sbs.sk/platnost-slovenskej-licencie-a-preukazu-sbs-v-zahranici/

   Ak by ale chcela spoločnosť z iného členského štátu prevádzkovať súkromnú bezpečnostnú službu na Slovensku, toto možné je, musela by ale požiadať o licenciu a spĺňať všetky ostatné podmienky ustanovené zákonom rovnako ako sloveská spoločnosť.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 7. Dobrý deň, čo konkrétne je ta kvalifikačná skúška ? Jedna z podmienok vzdelania na prevádzkovanie SBS. Čo obsahuje a dá sa ju vykonať bez strážnej praxe ? Ak by som mal preukaz typu P + túto kvalifikačnú skúšku. Nemusel by som teda spĺňať roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie ? Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň pán Peter,

   kvalifikačnú skúšku môže vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, alebo osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, ak tieto osoby vykonávali bezpečnostnú prax alebo prax v odbore právo najmenej desať rokov a čas od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov.

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *