Ako zasahovať v supermarkete voči osobe, ktorá ukradla fľašku alkoholu a dala si ju do tašky?

Dnes nás milo prekvapila otázka, odpoveď na ktorú je dobré vedieť!

Meno osoby, ktorá nám ju položila nepoznáme. To napriek tomu, že už s nami komunikovala viac krát. Vždy však pod pseudonymom používaným na sociálnych sieťach. Nám to nevadí, iba dúfame, že sa v týchto riadkoch spozná. Radi by sme jej totiž, za položenú otázku, poďakovali. Odpoveď na túto otázku podľa nás zaujíma a pomôže viacerým. Preto sme za jej položenie vďační a odpovedáme na ňu formou článku a nie emailom.

Na otázku odpovedáme textom. Na konci ale nájdete aj obrázky, pre lepšie pochopenie.

Otázka znela:

Ako zasahovať v supermarkete voči osobe, ktorá ukradla fľašku alkoholu a dala si ju do tašky? Budem stáť za pokladňou a keď osoba prejde popri nej a nezaplatí ju, tak osobu vyzvem, aby mi ukázala čo v tej taške má. Zaujíma ma, ako postupovať keď táto osoba nechce otvoriť tašku a ani mi neumožní aby som ju hmatom prekontroloval? A čo spraviť, ak bude mať fľašku žena pod oblečením? Ako postupovať?

Otázka znela celkom jednoducho, no odpoveď taká nebude.

Napriek tomu, že tieto situácie sú bežné a každodenné, ich správne riešenie si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, profesionality a najmä pevných nervov. Ten, kto takúto situáciu nezažil na vlastnej koži si ju často ani nedokáže predstaviť. Osoby, ktoré takúto protiprávnu činnosť páchajú sú totiž vo výhode. Oni vedia, že páchajú protiprávnu činnosť a sú s tým uzrozumení, robia to vedome. Často v prípade odhalenia neváhajú zahrať obeť SBSkára, ktorý im neprávom zasiahol do práv a slobôd. Aby na svoju stranu naklonili mienku nič netušiacich okoloidúcich používajú rôzne triky a úskoky. Či už vo forme kriku, náreku, ba dokonca niekedy neváhajú použiť ani násilie. Preto tieto situácie vyžadujú od pracovníkov SBS mimoriadnu dávku profesionality a sebaovládania.

Pri riešení takýchto incidentov do ich riešenia vstupujú dva faktory. Je to faktor taktiky a faktor zákonnosti. Jeden na druhom sú priamo závislé. Preto si najprv vysvetlíme faktor zákonnosti.

Podľa § 50 ods. 4 písmeno a) zákona o súkromnej bezpečnosti osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať.

V ľudskej reči je to tak, že strážnik pri vstupe alebo výstupe osôb môže skontrolovať či niečo nevnášajú alebo nevynášajú. Ide o predmety ktorými by mohli spáchať protiprávnu činnosť. To sú napríklad predmety na spáchanie lúpeže, úmyselné spôsobenie priemyselnej havárie, narušenie chodu prevádzky a podobne. Ďalej sú to predmety, ktoré z objektu vynášajú a nepatria im, napríklad ak niečo ukradli. V našom prípade fľašu. Strážnik je oprávnený presvedčiť sa hmatom, zrakom alebo technickými prostriedkami, či osoba vynáša fľašu zo supermarketu.

Zatiaľ je to jednoduché. Ako bolo aj v otázke uvedené, strážnik počká, kým osoba o ktorej predpokladá, že ukradla fľašu prejde za pokladňu. Ak fľašu zaplatila, je to super, bez ohľadu, či si ju preniesla v košíku, taške alebo pod kabátom, nič sa nedeje. Horšie je to v prípade, ak fľašu nezaplatila. V tom prípade musí zakročiť strážnik. Ten osobu zastaví a vyzve aby vyložila fľašu, ktorú na skrytú. Ak tak neurobí, vyzve ju, aby mu umožnila presvedčiť sa hmatom, zrakom alebo technickými prostriedkami či u seba fľašu má alebo nie. Tu treba použiť aj dávku kreativity. Ak osoba odmietne umožniť presvedčiť sa hmatom a zrakom, alebo ide o ženu a jej „obchytkávanie“ by bolo nevhodné, treba takúto osobu vziať k rámovým detektorom, ktoré sú spravidla vo všetkých supermarketoch a požiadať ju aby ním prešla. Drahšie fľaše už mávajú ochranné prvky a rám by nám v takom prípade veľmi pomohol.

Ak by osoba odmietla spolupracovať a neumožnila by vykonať strážnikovi jeho oprávnenie podľa § 50 ods. 4 písm. a), takáto osoba sa dopúšťa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti, pretože podľa ustanovenia § 50 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany (strážnikovi) k úkonom podľa odseku 4 je povinný každý vyhovieť s výnimkou podľa odseku 5. Výnimku, aj to iba z niektorých oprávnení SBS majú iba príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel.

Ak teda osoba odmieta spolupracovať a neumožní pracovníkovi SBS presvedčiť sa, čo vynáša z obchodu, ako už bolo uvedené, dopúšťa sa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti. V takom prípade už pracovník SBS má ďalšie oprávnenia. To podľa § 50 ods. 4 písm. f) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu. Osobu teda vyzve, aby mu preukázala svoju totožnosť. Ak osoba svoju totožnosť vyzve, pracovník SBS spíše jej osobné údaje a vec oznámi miestne príslušnému oddeleniu Policajného zboru. Ak osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, pracovní SBS využije svoje ďalšie oprávnenie a to podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. i). Podľa tohto ustanovenia strážnik môže na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta. Osobu teda predvedie strážnik na strážne stanovisko a počká do príchodu policajtov. Asi toľko k tej zákonnej časti.

Veľmi dôležitá je ale aj časť taktická. V týchto prípadoch treba byť mimoriadne ostražitý a mať obrovskú mieru sebakontroly. Snažiť sa nepodľahnúť emóciám, ktoré do riešenia celej situácie budú tieto osoby vnášať, len aby spochybnili zakročujúceho strážnika. V týchto prípadoch je dobré ak strážnik nikdy nezostane sám, ak už aj nemá pri sebe ďalšieho kolegu, je dobré poprosiť o prítomnosť predavačku z predajne, prípadne v mimoriadnych situáciách aj okoloidúcich. Treba osoby ubezpečiť, že strážnik má záujem o vyriešenie situácie k spokojnosti všetkých. Snažiť sa vysvetliť aj osobe voči ktorej zakročuje, že jeho cieľom nie je jej poníženie v očiach ostatných, ale iba plnenie si jeho povinností. Ponúknuť osobe možnosť, ak je jej nepríjemné so strážnikom komunikovať na verejnosti prejsť niekde do útrob supermarketu a bez nepríjemných pohľadov okoloidúcich celú situáciu vyriešiť. Pozor, tu ale treba mať vždy svedka. Nikdy by strážnik nemal zostať s takouto osobou sám. Ak osoba nechce ísť so strážnikom, ten ju v tomto štádiu ešte nemôže vyzývať aby s ním šla niekam do útrob supermarketu a musí vec vyriešiť priamo na mieste, kde osobu oslovil. Treba si uvedomiť, že v tejto situácii sa negatívne emócie prejavujú na strane osoby podozrivej z protiprávnej činnosti, ale rovnako tak je to aj u strážnika. Tieto negatívne emócie sa spoločne kumulujú a napätie stúpa. Preto je dobré snažiť sa osobe, voči ktorej strážnik zakročuje neustále vysvetľovať, čo sa bude diať, prečo bola zastavená a hlavne čo môže ona urobiť pre to, aby sa situácia vyriešila. Ak by sa situácia náhodou dostala do stavu, kedy strážnik nie je schopný zásah zvládnuť, je lepšie nechať osobu odísť a až následne vec riešiť cestou Policajného zboru. I keď na prvý pohľad to môže znieť neuveriteľne, plne si uvedomujeme, čo sme napísali. V týchto prípadoch treba brať totiž na zreteľ aj faktor, že zásah sa vymkne z pod kontroly a bude to holý boj o život. Či už pracovníka SBS, alebo páchateľa. Niekedy, aj keď pracovník SBS má tie najlepšie úmysly, zákrok je nad jeho sily a schopnosti a dopustí sa množstva chýb. V takom prípade treba dať bokom falošné hrdinstvo, pretože sa sám strážnik vystavuje riziku trestného stíhania. Či už za ublíženie na zdraví, prípadne neoprávnené obmedzenie osobnej slobody. Razom strážnik, aj keď chcel len dobre, môže byť nie len trestne stíhaný, ale príde aj o preukaz odbornej spôsobilosti a až do skončenia trestného stíhania nebude môcť vykonávať svoju prácu v SBS. Preto je niekedy podľa nášho názoru lepšie byť na smiech kolegom, ale zamestnaný, i keď možno u iného zamestnávateľa, ako sa dostať do niekedy možno až existenčných problémov, keď strážnik zostane bez príjmu. I keď možno niekto bude tento postup znevažovať, profesionál, ktorý pozná zákon o súkromnej bezpečnosti a všetky súvisiace okolnosti prípadu bude vedieť objektívne vyhodnotiť skutkový stav a dá nie len nám za pravdu, ale aj tomu strážnikovi, ktorý bude takto konať. POZOR! Toto však nemá byť nabádanie k nečinnosti! Ak by strážnik postupoval opačným extrémom a bude sa vyhýbať plneniu svojich pracovných povinností, rovnako sa vystavuje nebezpečenstvu, že ho zamestnávateľ prepustí, za neplnenie si pracovných povinností. Stav, ktorý sme my popísali má byť naozaj veľmi veľmi výnimočný, v prípadoch, kedy už nie je iné riešenie situácie!

Snáď naše pohľady na túto problematiku aspoň niekomu pomôžu. Uvítame aj odbornú a vecnú diskusiu v komentároch.

S pozdravom, Váš

www.kurz-sbs.sk

2 názory k “Ako zasahovať v supermarkete voči osobe, ktorá ukradla fľašku alkoholu a dala si ju do tašky?

 1. Dobrý deň. Čo keď fľašu vydá ale sa odmieta preukázať a chce odísť? Ako spravím zápis? Za odpoveď ďakujem.

  1. Dobrý deň,

   Vaša otázka je aktuálne mimoriadne relevantná. To najmä z dôvodu, že od 1.8.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá z ustanovenia § 50 ods. 4 písm. i) vypúšťa slová „v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a“. To znamená, že od 1.8.2022 už strážnik ďalej nemusí riešiť, či osoba, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta chce, vie alebo nevie preukázať stoju totožnosť. Vždy, bez ohľadu na skutočnosť či vie o koho ide alebo nie, osobu predvedie na strážne stanovisko a vyčká do príchodu polície. Čo sa týka spísania zápisu, tam to naozaj môže byť trochu zložitejšie. V prípade, ak by ste na mieste nezistili totožnosť osoby ani s pomocou polície odporúčame do zápisu poznačiť aspoň opis osoby, ako vyzerala, čo mala oblečené, farbu vlasov, prípadné markanty a samozrejme uviesť, že totožnosť osoby sa nepodarilo zistiť.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *