Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

Ak vás zaujímajú otázky na ústnu časť skúšky typu S, ich znenie vám prinášame v ďalších riadkoch.

Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

 Súkromná bezpečnosť

 1. Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

 (Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Aké sú formy detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy fyzickej ochrany!)

 1. Čo je pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy pátrania!)

 1. Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)

 1. Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

 1. Kedy nie je osoba spoľahlivá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za spoľahlivého? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola spoľahlivá!)

 1. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnosti služby preukazuje bezúhonnosť?

(Kedy a ako vyžaduje preukázanie bezúhonnosti prevádzkovateľ SBS? Kedy a ako ju zamestnanec preukazuje?)

 1. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnosti služby preukazuje spoľahlivosť?

(Kedy a ako vyžaduje preukázanie spoľahlivosti prevádzkovateľ SBS? Kedy a ako ju zamestnanec preukazuje?)

 1. Čo je zdravotná spôsobilosť a kedy osoba spĺňa podmienku zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Čo sa rozumie zdravotnou spôsobilosťou? Ako sa preukazuje zdravotná spôsobilosť? Ako často sa osoba musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti? Aké sú oprávnenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zdravotnou spôsobilosťou?)

 1. Ako sa vykonáva skúška odbornej spôsobilosti typu S podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, z čoho sa táto skúška robí a kedy sa nemusí robiť?

(Pred kým sa táto skúška robí? Aké podmienky musí osoba spĺňať, aby túto skúšku nemusela robiť? Z akých častí sa skúška skladá a z akých predmetov sa robí?)

 1. Čo je preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kto, kedy a komu ho môže vydať?

(Aké typy preukazov odbornej spôsobilosti ustanovuje zákon o súkromnej bezpečnosti? Kto ich vydáva, za akých podmienok a komu? Kedy sa vydá duplikát preukazu odbornej spôsobilosti?)

 1. V čom spočíva povinnosť mlčanlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti? O čom sa musí zachovávať mlčanlivosť? Kedy neplatí povinnosť mlčanlivosti a kto môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti?)

 1. Aké podmienky musí spĺňať osoba na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania?

(Uveďte všetky podmienky ustanovené v zákone o súkromnej bezpečnosti! Kedy osoba nemôže vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie, aj keď podmienky spĺňa?)

 1. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kedy osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže zasiahnuť, aké úlohy pri tom nesmie plniť?

(Uveďte podmienky, kedy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno zasiahnuť a plnenie akých úloh nemôže prevádzkovateľ ukladať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania!)

 1. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, čo je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná urobiť po zásahu, ako si je povinná počínať na niektorých miestach?

(Čo musí osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vykonať po zásahu? Ako sa musí správať na niektorých miestach a ktoré sú to miesta?)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte všetky oprávnenia osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti!)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči osobám vstupujúcim do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z nich vystupujúcich?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu sa neuplatňujú?)

 1. Aké zákazy vstupu do chráneného objektu alebo na chránené miesto môže uplatniť osoba poverená výkonom fyzickej ochrany?

(Uveďte tieto zákazy! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči dopravným prostriedkom?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Kedy je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany oprávnená vyžadovať preukázanie totožnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aký je postup, keď osoba nechce alebo nemôže hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Aké obmedzenia platia pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte všetky obmedzenia pri výkone fyzickej ochrany a všetky obmedzenia pri výkone pátrania! Aspoň päť z nich vysvetlite!)

 1. Aké osobitosti platia pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte tieto osobitosti a aspoň päť z nich vysvetlite!)

 1. Aké evidencie sa vedú v chránenom objekte alebo v mieste, kde je vykonávaná detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky evidencie, ktoré sa vedú na uvedených miestach! Akým spôsobom sa vedú? Kto v nich môže vykonávať záznamy a kedy?)

 1. Kto má aké povinnosti v súvislosti s identifikačným preukazom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Čo je identifikačný preukaz? Kto, komu a kedy ho vydáva? Aké náležitosti musí spĺňať? Kto, kedy, kde a ako ho musí nosiť? Komu sa musí ním preukázať?)

 1. Aké oprávnenia má policajt pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky oprávnenia policajta pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Aspoň päť z nich bližšie vysvetlite! Kto má ešte také isté oprávnenia?)

 1. Aké oprávnenia má kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky oprávnenia kontrolóra pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Aspoň päť z nich bližšie vysvetlite!)

 1. Kto a za akých podmienok je oprávnený rozhodnúť o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti?

(Uveďte dôvody odňatia preukazu odbornej spôsobilosti! Kto rozhoduje o jeho odňatí? Kedy a ako možno získať odňatí preukaz späť?)

 1. Aké sú priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte niektoré z priestupkov podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Kto a aké sankcie môže za ne uložiť?)

 1. Kto a za akých podmienok je oprávnený zadržať preukaz odbornej spôsobilosti?

(Uveďte dôvody zadržania preukazu odbornej spôsobilosti! Komu možno preukaz odbornej spôsobilosti zadržať podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Čo sa rozumie zbraňou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte čo je zbraň podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Kto a za akých podmienok ju môže použiť?)

 1. Uveďte povinnosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na mieste protiprávnej udalosti?

(Vysvetlite, čo je to protiprávna udalosť! Aké povinnosti má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči zraneným osobám a stopám nachádzajúcim sa na tomto mieste?)

 1. Kto, kedy a za akých podmienok môže hľadať osoby, získavať informácie o ich konaní podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte dôvody a podmienky vykonania jednotlivých úkonov a kto ich vykoná!)

 

Trestné právo

 1. Čo je trestný čin?

(Uveďte, čo je trestný čin! Aké sú druhy trestných činov? Konkretizujte druhy trestných činov!)

 1. Kto je páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu?

(Uveďte, kto môže byť páchateľom trestného činu! Kedy nie je páchateľ za spáchaný čin trestne zodpovedný? Kto je spolupáchateľ? Kto je účastník?

 1. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za krajnú núdzu?

(Uveďte podmienky konania v krajnej núdzi a vysvetlite ich! Ako sa uplatňuje krajná núdza v zákone o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za nutnú obranu?

(Uveďte jednotlivé znaky nutnej obrany a vysvetlite ich! Ako sa uplatňuje nutná obrana v zákone o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Kedy podľa platného Trestného zákona je trestný čin spáchaný so zbraňou?

(Uveďte, čo je trestný čin! Čo je zbraň podľa Trestného zákona? V ktorých prípadoch sa považuje trestný čin spáchaný so zbraňou?)

 1. Za akých podmienok a kto môže zahladiť trest uložený podľa Trestného zákona?

(Uveďte, kto zahladzuje tresty! Kedy a aké tresty možno zahladiť? Aký to má význam pre prax podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Kto, akým konaním, s akým následkom sa dopustí trestného činu ublíženia na zdraví?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu! Čo je to ublíženie na zdraví? Akým konaním sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kto, akým konaním a s akým následkom sa dopustí trestného činu krádeže?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu krádeže! Akým konaním? S akým následkom sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kto, akým konaním a s akým následkom sa dopustí trestného činu obmedzovanie osobnej slobody?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu obmedzovania osobnej slobody! Akým konaním sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kedy a za akých podmienok možno obmedziť osobnú slobodu osobe podľa Trestného poriadku?

(Uveďte kto, komu a za akých podmienok je oprávnený obmedziť osobnú slobodu!)

 1. Kto, kedy a za akých podmienok môže vykonať osobnú prehliadku, vstúpiť do obydlia, iných priestorov a na pozemok?

(Uveďte dôvody a podmienky vykonania jednotlivých úkonov! Kto ich vykoná? Aký je rozdiel medzi osobnou prehliadkou a obdobným úkonom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Ktoré osoby sú vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní?

(Uveďte, čo je to trestné stíhanie, jednotlivé kategórie týchto osôb! Na trestné stíhanie ktorých osôb je potrebný súhlas a súhlas koho?)

 

Priestupkové právo

 1. Aké sankcie možno uložiť za priestupok podľa práva platného v Slovenskej republike?

(Vymenujte všetky sankcie! Kombinácie sankcií, ktoré možno alebo nemožno súčasne uložiť? Aká je výška, resp. dĺžka jednotlivých sankcií?)

 1. Aké sú rozdiely medzi priestupkom a trestným činom?

(Uveďte zásadné rozdiely medzi trestným činom a priestupkom!)

 1. Aké ochranné opatrenia možno uložiť v konaní podľa priestupkového práva platného v Slovenskej republike?

(Vymenujte všetky ochranné opatrenia! Aká je dĺžka jednotlivých ochranných opatrení a kto ich ukladá?)

 1. Kto a akým konaním sa dopustí priestupku proti majetku?

(Uveďte, aké podmienky musí spĺňať osoba, aby sa dopustila priestupku proti majetku, a čo musí urobiť, aby jej konanie bolo takýmto priestupkom!)

 1. Za akých podmienok môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany obmedziť osobnú slobodu pri spáchaní priestupku?

(Uveďte všetky podmienky, za akých môže byť obmedzená osobná sloboda!)

Kriminalistika

 1. Čo je kriminalistická stopa, aké druhy stôp poznáme?

(Vysvetlite, čo je kriminalistická stopa! Uveďte jednotlivé druhy stôp! Prečo je potrebné, aby osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a osoby poverené pátraním poznali teóriu stôp?)

 1. Čo je kriminalistická pyrotechnika?

(Vysvetlite, čo skúma kriminalistická pyrotechnika! Aký je význam poznania základov pyrotechniky pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?

 1. Čo je trasológia?

(Vysvetlite, čo je trasológia! Aké objekty skúma? Aký je význam poznania základov kriminalistickej daktyloskopie?)

 1. Čo je kriminalistická biológia?

(Vysvetlite, aké stopy skúma kriminalistická biológia! Aký je význam poznania základov kriminalistickej biológie?)

 1. Čo je kriminalistická balistika?

(Vysvetlite, čo skúma kriminalistická balistika! Aký je význam poznania základov balistiky pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?)

 1. Čo je mechanoskopia?

(Vysvetlite, čo je mechanoskopia! Aké objekty skúma? Aký je význam poznania základov kriminalistickej mechanoskopie?)

 1. Čo je kriminalistická daktyloskopia?

(Vysvetlite, na akých zákonitostiach je založená kriminalistická daktyloskopia! Aký je význam poznania základov kriminalistickej daktyloskopie?)

 1. Aký je rozdiel medzi stopami trasologickými a stopami daktyloskopickými, ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?

(Čo je stopa trasologická? Čo je stopa  daktyloskopická? Aký je rozdiel medzi oboma stopami? Na čo slúžia tieto stopy?)

 1. Aké sú kriminalisticko-biologické stopy, k čomu slúžia a ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?

(Čo je biologická stopa? Uveďte príklady týchto stôp! Na čo slúžia tieto stopy?)

 1. Čo je kriminalistická identifikácia?

(Vysvetlite, čo je kriminalistická identifikácia! Prečo je potrebné, aby osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo osoby poverené pátraním poznali základy kriminalistickej identifikácie?)

 1. Čo je opis, aké sú jeho druhy?

(Vysvetlite, v čom spočíva opis, členenie opisov z rôznych hľadísk a ich význam pre prax osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania!)

 1. Čo je rekognícia, aké sú jej druhy?

(Charakterizujte rekogníciu ako metódu kriminalistického objasňovania! Aké druhy rekognície rozoznáva kriminalistika? Prečo je dôležité poznať základy rekognície?)

 1. Čo je pátranie z kriminalistického hľadiska, aké sú druhy pátrania?

(Vysvetlite, čo sa rozumie pátraním z kriminalistického hľadiska! Podľa akých kritérií sa delí pátranie? Aké je delenie pátrania? Aký je význam pátrania pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?

 1. Čo je obhliadka z kriminalistického hľadiska, aké sú jej druhy?

(Vysvetlite, čo sa rozumie obhliadkou! Aké druhy obhliadky rozoznáva kriminalistika?)

8 názorov k “Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

  1. Dobrý deň,

   otázky na ústnu časť skúšky typu P sú odlišné. Čoskoro ich zverejníme na našej stránke. Testové otázky typu P sú už na stránke zverejnené.

  1. dobry mozete mi pomoct o otázky na ustnu skusku typu s su aktua ne aj pre rok 2020, ak vie aj správnú odpoved ,prosim poslimi ak mozes dakujem

   1. Dobrý deň,

    áno, otázky na ústnu časť skúšky by mali byť aktuálne aj pre rok 2020. Odpoveď na otázky nájdete na našich stránkach v Seriály otázok z ústnej časti skúšok, ktorý bol uverejnený na našej stránke v časti Poradenstvo – Vy sa pýtate, my odpovedáme.

    S pozdravom

    https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *