Môžem testovať na alkohol zamestnancov odberateľa, na objekte kde slúžim? Odberateľ trvá na tomto úkone, ja sa tomu bránim, podla môjho vedomia to SBS robiť nemôže. Poradíte?

Zase raz nám prišla veľmi zaujímavá otázka, odpoveď na ktorú sme si nemohli nechať len pre seba. Odpoveď na ňu by mohla zaujímať viacerých, preto ju zverejňujeme aj na tejto stránke. Znenie otázky je uvedené v nadpise tohto článku. Odpoveď na túto otázku sa dočítate v ďalších riadkoch:

Môžeme Vás ubezpečiť, že ak vykonávate dychovú skúšku na zistenie požitia alkoholu u zamestnancov, alebo iným spôsobom preverujete, či pri vstupe alebo výstupe z objektu nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ktorý strážite, nič tým neporušujete. Samozrejme musia byť pri tom splnené určité podmienky.

Podľa § 50 ods. 4 písm. j) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie ustanovenie § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.

Aby sme to preložili do ľudskej reči, ide v podstate o to, že Vy ako strážnik môžete túto činnosť vykonávať za podmienky, že Vás tým poveril Váš zamestnávateľ. Váš zamestnávateľ ako aj objednávateľ strážnej služby musia splniť tiež ďalšie spomenuté podmienky a to: Váš zamestnávateľ si musí už v zmluve o poskytnutí strážnej služby dohodnúť s odberateľom tejto služby podmienky, za akých budete toto „preverovanie“ vykonávať. Zároveň objednávateľ strážnej služby musí upraviť svoje interné predpisy, ktorými je pracovný poriadok alebo iný vnútorný predpis, tak aby v nich uviedol, že aj pracovníci strážnej služby môžu toto „preverovanie“ vykonávať.
Pri splnení všetkých uvedených podmienok môže teda aj strážnik vykonávať kontrolu u zamestnancov či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak vstupujú alebo vystupujú z chráneného objektu, alebo miesta.
Snáď sme Vám aspoň trochu pomohli.
S pozdravom

2 názory k “Môžem testovať na alkohol zamestnancov odberateľa, na objekte kde slúžim? Odberateľ trvá na tomto úkone, ja sa tomu bránim, podla môjho vedomia to SBS robiť nemôže. Poradíte?

 1. Dobrý deň
  Veľmi pekne ďakujem za vypracovanie tejto stránky, veľmi mi to pomáha na obnovenie mojich vedomosti a na prípravu skúšok typu S.
  Chcel by som vás jen upozorniť že spojenie s týmto webom nie je zabezpečené, možno vidieť v navigátorovi a označeniu vpn. Neje to kritika iba som si všimol, možno je to úmyselné. Ešte raz ďakujem za perfektne vypracovane otázky.

  HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is a widely used technology that provides encrypted communication and identity assurance on the Internet. Security certificates are used to verify the ownership of Internet domains. If you see a black padlock security badge in your combined address and search bar, then according to your operating system’s configuration, you are securely connected to the website. However, it is still your responsibility to make sure that the address is correct. When in doubt, type the address by hand.

  If you’d like more information about a site’s security certificate, click on the security badge and click the Certificate (Valid) link. Opera will provide the certificate’s issuer, the type of certificate, and whether the issuer is publicly-known and valid.

  Publicly-known issuers and their certificates are validated against a number of security and identity checks. Opera will warn you if some part of a publicly-known issuer’s certificate is questionable. You may choose to proceed but Opera cannot guarantee your security.

  To see which HTTPS/TLS certificates are used by your Opera browser and how Opera handles them:

  Go to Settings.
  Click Advanced in the left sidebar, and click Privacy & security.
  Under Privacy and security, click Manage certificates.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *