Zmena konateľa, čo s tým? Kam a ako to oznamujem?

Otázka:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať aký je postup keď sa vo firme, ktorá má vydanú licenciu na prevádzkovanie strážnej služby a vykonávanie odbornej prípravy zmení konateľ. Nový konateľ by samozrejme spĺňal podmienky na prevádzku strážnej služby, aj na vykonávanie kurzov odbornej spôsobilosti. Vykoná sa iba zápis zmeny konateľa na KR PZ alebo prebehne celý proces ako pri žiadosti o vydanie licencie?

Odpoveď:

Dobrý deň,

spoločnosť, ktorá zmení konateľa musí túto skutočnosť oznámiť do 15 dní a predložiť všetky doklady týkajúce sa nového konateľa. Týka sa to všetkých prevádzkovateľov bez rozdielu, či už ide o prevádzkovateľa strážnej služby, profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, dokonca aj prevádzkovateľ technickej služby má obdobné povinnosti, i keď to upravujú odlišné ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. zákona o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).
Podľa § 29 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe predloženého oznámenia a priložených dokladov preverí, či konateľ spĺňa všetky zákonné podmienky. Ak áno, potvrdí oznámenie, ak konateľ niektorú z podmienok nespĺňa, primeraným spôsobom rozhodne o danej situácii spôsobmi uvedenými v § 29 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti na základe oznámenia podľa odseku 1 a dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených podľa odsekov 2 až 5 príslušný orgán potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien, rozhodne o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo odníme licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
Ak konateľ bol zároveň aj osobou zodpovednou za riadne vykonávanie odbornej prípravy alebo lektorom v kurzoch (osobou uvedenou v žiadosti o udelenie akreditácie), tu nastáva odlišná situácia. Okrem uvedeného oznámenia krajskému riaditeľstvu Policajného zboru je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (úradu SBS Prezídia Policajného zboru). Treba však dať pozor na to, že až do potvrdenia tejto zmeny Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, kurzy nie je možné organizovať.

Podľa § 82 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti akreditovaná osoba je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zmenu všetkých údajov, ktoré uviedla v žiadosti o akreditáciu, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojila k žiadosti o akreditáciu, najneskôr do 15 dní od týchto zmien. Vo vykonávaní odbornej prípravy môže pokračovať až po potvrdení zmien  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo po zmene rozhodnutia o udelení akreditácie.

Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu a boli dostatočne zrozumiteľné. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať opakovane.
S pozdravom

2 názory k “Zmena konateľa, čo s tým? Kam a ako to oznamujem?

  1. Dobrý deň,
    Chcem sa prihlásit na skúšku odbornej spôsobilosti typu P, spľnam podmienku vzdelania a nemusím absolvovat odbornú prípravu. Moja otázka teda znie , či sa môžem na skúšku prihlásit sám, alebo aj tak musím íst cez akreditovanú osobu.
    Dakujem za vašu radu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *