Aké oprávnenia má policajt voči SBSkárovi?

Na úvod si treba uvedomiť, že napriek tomu, že SBSky a polície akéhokoľvek druhu (či už Policajný zbor, Vojenská polícia alebo obecné polície) často spolupracujú a ich spoločnou úlohou je okrem iného ochrana osôb a majetku, SBSky ako subjekty súkromného práva podliehajú kontrolnej činnosti štátnych orgánov. Na účely zákona o súkromnej bezpečnosti sú týmito orgánmi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor a Vojenská polícia. Výlučne týmto trom subjektom zákonodarca zveril výkon kontrolnej činnosti vo vzťahu k SBS.

Zákon o súkromnej bezpečnosti ustanovil tri druhy kontrolnej činnosti.

Prvou z nich je štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe (ďalej len „štátny dozor“). Ten vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V súčasnosti si Ministerstvo vnútra pre tento účel zriadilo úrad súkromných bezpečnostných služieb, ktorý je organizačne začlenený pod Prezídium Policajného zboru, avšak zákon o súkromnej bezpečnosti nevylučuje aby aj iné útvary patriace pod Ministerstvo vnútra SR vykonávali štátny dozor. To ako si vnútorne upraví Ministerstvo vnútra svoje členenie a ktoré útvary budú plniť aké úlohy, je výlučne vec samotného Ministerstvo vnútra.

Ďalším druhom kontrolnej činnosti je kontrola nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe (ďalej len „kontrola“). Túto kontrolu zákon o súkromnej bezpečnosti zveril výlučne krajským riaditeľstvám Policajného zboru.

A na záver, tretím druhom je kontrola činnosti. Túto môžu vykonať tak osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly ako aj ktorýkoľvek iný príslušník Policajného zboru alebo Vojenskej polície.

Štátny dozor a kontrola sa v zásade žiadnym spôsobom nelíšia. Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly majú úplne rovnaké práva a povinnosti. Tento druh kontrolnej činnosti nemôžu vykonávať ktoríkoľvek policajti a už vôbec nie príslušníci Vojenskej polície. Ako už bolo uvedené oprávnení na ňu sú len zástupcovia Ministerstva vnútra SR a krajských riaditeľstiev Policajného zboru. V zásade ide o tzv. „hĺbkovú kontrolu“ nie len samotných strážnikov a detektívov pri ich činnosti ale aj kontrolu písomností a iných podkladov v samotných SBSkách. Počas štátneho dozoru a kontroly majú osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly oveľa širšie oprávnenia ako počas kontroly činnosti. Môžu najmä vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov poskytnutie prvopisov dokladov a iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov dát, robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom štátneho dozoru alebo kontroly, vyžadovať v určenej lehote písomné vyjadrenie, prizvať k výkonu štátneho dozoru alebo kontroly ďalšie štátne orgány alebo iné osoby, používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov a využívať ďalšie oprávnenia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Kontrola činnosti je naopak kontrolou jednoduchšou, ktorú môžu vykonávať nie len zástupcovia Ministerstva vnútra SR a krajských riaditeľstiev Policajného zboru ale všetci príslušníci Policajného zboru a tiež príslušníci Vojenskej polície vrámci ich miestnej príslušnosti.

Počas kontroly činnosti ide najmä o kontrolu samotného výkonu strážnej služby, detektívnej služby, prípadne odbornej prípravy a poradenstva na chránených objektoch, verejných zhromaždeniach,  počas hľadania osôb, počas kurzov SBS atď.. 

Kontrolóri alebo policajti, či už Policajného zboru alebo Vojenskej polície, sú pri kontrole činnosti oprávnení najmä ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru a robiť záznamy v evidenciách, ktoré sa vedú v chránenom objekte alebo na chránenom mieste, zadržať preukaz osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a ďalším držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a ďalšie oprávnenia.

Počas kontroly činnosti by policajtov v zásade mali zaujímať na chránených objektoch len:

 • evidencie vedené podľa zákona (evidencia zásahov, evidencia služieb a inšpekčná kniha dozoru – policajti sú oprávnení do týchto evidencií zapisovať, nie je to však ich povinnosť robiť do nich napr. zápis o kontrole a pod.),
 • požitie alkoholických nápojov, prípadne iných omamných a psychotropných látok,
 • či osoba je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a či ho má pri sebe,
 • či osoba nosí identifikačný preukaz spôsobom ako ustanovuje zákon a
 • či je bezpečnostná služba vykonávaná v súlade so zákonom.

 

 

6 názorov k “Aké oprávnenia má policajt voči SBSkárovi?

 1. Zaujíma ma akým spôsobom mám postupovať,ako sbs-kár,keď mám podozrenie,že ma zamestnávateľ zneužíva po finančnej stránke.

 2. chcem sa opytat pracujem ako SBS uz som mala 3x kontrolu z PZ SR je to nahoda alebo niekto ma proti mojej osobe nieco alkohol nepijem ani nic podobne

  1. Dobrý deň,

   žiaľ na túto otázku Vám odpovedať nevieme. Taktika výkonu kontrolnej činnosti je výsostne v kompetencii jednotlivých útvarov Policajného zboru, ktoré ju vykonávajú. Odporúčame Vám, aby ste sa v prípade ďalšej kontroly dopytovali, či ide iba o náhodu, alebo niekto napríklad na Vás podal sťažnosť a podobne. Ak tomu nebránia taktické alebo iné dôvody, policajti alebo kontrolóri by spravidla nemali mať s odpoveďou na takúto otázku problém, za predpokladu, že sa položí slušným spôsobom.

   Dúfame, že sme Vám aspoň trochu pomohli.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Chcem sa opýtať pracujem v sbs v predchádzajúcej sbs kde som pracoval na dohodu mne ako aj ostatným zamestnancom odmieta vystaviť výplatnej pásky,ktoré doposiaľ nik zo zamestnancov nevidel. Čiastku peňazí ktorú odovzdá zamestnancom si dá podpísať len na obálku. Pri otázke prečo nám nedá výplatné pásky odpovie,že načo by nám boli a tým je to pre neho vybavené. Dlhuje mi časi výplaty z pred štyroch mesiacov ako aj z troch mesiacov. V sbs doposiaĺ chýba dokumentácia ako strážne pravidlá,plán služieb,slúži sa len po jeho telefonickom dohovore. Prosím o radu ako mám postupovať

  1. Dobrý deň,

   je povinnosťou zamestnávateľa vydať zamestnancovi výplatnú pásku, ako aj vyplatiť mzdu a všetky prípadné príplatky, ktoré zamestnancovi prináležia. Dohľad nad pracovnoprávnymi predpismi vykonávajú Národný inšpektorát práce a jednotlivé Inšpektoráty práce, na ktorých Vám môžu poradiť ako v danej situácii postupovať. Inšpektoráty práce mávajú dokonca vyhranené časové obdobie, kedy môže ktokoľvek prísť a oni mu poradia ako v ktorých situáciách postupovať. Ak podáte Inšpektorátu podnet spravidla by mal začať kontrolu u zamestnávateľa. Po skončení kontroly, ak zistí porušenie zákona prikáže zamestnávateľovi splniť povinnosti, ktoré doposiaľ nesplnil, ako je napríklad doplatiť chýbajúcu časť mzdy, príplatkov, stravných lístkov, …. . Tiež môže zamestnávateľovi uložiť sankciu za prípadné porušenie pracovnoprávnych predpisov. Vy môžete svoj podnet adresovať aj príslušnému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru, alebo priamo úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru, čo sú orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad zákonom o súkromnej bezpečnosti a s ním súvisiacich predpisov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *