Platnosť slovenskej licencie a preukazu SBS v zahraničí

Nedávno sme do našej e-mailovej schránky kurzsbs@gmail.com, kde sa na nás môžete BEZPLATNE obracať s vašimi otázkami, dostali nasledujúcu otázku:

„Je možné, ak by som si založil na Slovensku SBS, že by moji strážnici so slovenskými preukazmi odbornej spôsobilosti mohli chodiť strážiť objekty napr. do Rakúska. Pýtam sa kvôli tomu, či nie je na to v Rakúsku treba nejaké povolenie alebo by museli moji strážnici absolvovať kurz tam aby dostali rakúske preukazy.“

Hneď na úvod musíme s poľutovaním uviesť, že ak niekto čaká pozitívnu odpoveď na túto otázku, je nám to ľúto, ale musíme ho sklamať! Odpovieme rovno! Všetky licencie na prevádzkovanie bezpečnostných služieb a rovnako preukazy odbornej spôsobilosti (s výnimkou licencie a preukazov CIT) majú platnosť obmedzenú výlučne na území Slovenskej republiky.

Iba tzv. licencia CIT a preukazy CIT majú platnosť v rámci EU a to najmä celej eurozóny (eurozónu tvoria štáty EU, ktorých menou je euro). Pretože tzv. preukazy SBS typu CIT a licencia CIT sa týkajú výlučne profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou a otázka smerovala na ochranu objektov nachádzajúcich sa v Rakúsku, k téme CIT sa vyjadríme len veľmi stručne. Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou, slengovo tiež nazývaná CIT, je preprava finančnej hotovosti z jedného štátu eurozóny do ďalších štátov eurozóny, pričom tak SBSka ako aj jej zamestnanci musia spĺňať osobitné podmienky ustanovené nie len v zákone o súkromnej bezpečnosti, ale najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny, ktoré je priamo uplatniteľné v jednotlivých členských štátoch.

Všetku ostatnú problematiku týkajúcu sa súkromných bezpečnostných služieb si v dnešnej dobe štáty Európskej únie, zmluvné štáty dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia (ďalej len „EU“) upravujú výlučne podľa svojich vlastných požiadaviek. V EU je iba problematika CIT harmonizovaná. Najmä preto, že činnosti SBS sú značne špecifické a každá krajina má iné požiadavky a predstavu o súkromnej bezpečnosti, nebola doposiaľ táto problematika v EU harmonizovaná.

Napriek tomu, že základná idea EU vzišla a je tvorená na základe zásad voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu, sú určité oblasti, kde sa tieto princípy neuplatňujú. Rovnako je na tom aj oblasť súkromnej bezpečnosti. Problematiku voľného pohybu služieb v rámci EU okrem iných predpisov upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Táto smernica okrem iného upravuje podmienky voľného pohybu služieb, pod ktoré by mali patriť aj súkromné bezpečnostné služby. No napriek tomu tak nie je! V čl. 2 tejto smernice sú ustanovené činnosti, na ktoré sa táto smernica pre ich osobitný charakter a význam nevzťahuje. Medzi tieto činnosti sú zaradené aj SBSky. Preto si každá krajina EÚ na svojom území sama reguluje podnikanie v tejto oblasti. Preto nie je možné so slovenskou licenciou a preukazom SBS prevádzkovať žiadnu bezpečnostnú službu s výnimkou CIT na území iného štátu.

Teda aj naše kurzy SBS a preukazy SBS typu S a typu P, ktoré v nich získate sú obmedzené na územie Slovenskej republiky. Samozrejme v našich kurzoch môžete získať aj preukazy typu CIT.

Ak vám naša odpoveď pomohla a máte na nás akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa súkromnej bezpečnosti, neváhajte nás kontaktovať na adrese kurzsbs@gmail.com. Radi vám BEZPLATNE odpovieme.

Mnohé ďalšie užitočné informácie nájdete aj na našej webovej stránke a samozrejme aj na našej stránke na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Kurzy-SBS-%C5%A0urany-Nov%C3%A9-Z%C3%A1mky-Nitra-a-okolie/526571040810591

 

4 názory k “Platnosť slovenskej licencie a preukazu SBS v zahraničí

  1. Dobrý deň pán Milan,

   odbornú spôsobilosť získanú v inom štáte je možné za určitých podmienok uznať aj v Slovenskej republike. Postup v tomto prípade ustanovuje § 21 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Podľa jeho ustanovení odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu (Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Ak sa porovnaním predložených dokladov preukáže rozdiel v odbornej spôsobilosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa § 17 až 20. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutie. Orgánom na uznávanie vzdelania získaného v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a orgánom na uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

   POZOR!!!
   Napriek uvedenému nie je možné obísť týmto spôsobom zákon o súkromnej bezpečnosti. Ak totiž nespĺňate podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, prípadne ďalšie podmienky, uznanie odbornej spôsobilosti Vám nepomôže! Podmienka odbornej spôsobilosti je totiž len jednou z podmienok ktoré musí osoba poverená fyzickou ochranou, pátraním alebo inými činnosťami, ktorých činnosť reguluje zákon o súkromnej bezpečnosti, spĺňať!

   Na záver ešte stojí za zmienku, že aj v Slovenskej republike je možné absolvovať kurz a skúšku odbornej spôsobilosti v prípade, ak nespĺňate podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. V takom prípade by Vám však preukaz odbornej spôsobilosti vydaný nebol až do doby, kedy by ste tieto podmienky spĺňal. Vo Vašom prípade ešte môže nastať situácia, že máte tzv. podmienku a napriek tomu spĺňate podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. Nie všetky tresty totiž sú prekážkou vo výkone činností podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. V týchto prípadoch je nevyhnutné posúdiť každý prípad individuálne.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

   1. Dobrý deň pán Rastislav,

    odpoveď na Vašu otázku je že nie. Slovenský preukaz odbornej spôsobilosti v Českej republike neplatí. Dôvod, prečo tomu tak je sme vysvetlili v článku, pod ktorý ste vložil komentár.

    S pozdravom

    https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *