Zdravotná spôsobilosť SBSkára

Dnes sme dostali ďalšiu zaujímavú otázku, ktorej podstata spočívala v tom, či môže byť pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby aj osoba zdravotne ťažko postihnutá?

Napriek tomu, že to bude na prvý pohľad znieť zvláštne, je to možné. Treba povedať, že to nie je až také bežné, ale možné to je.

Pojem ťažké zdravotné postihnutie vymedzuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa jeho ustanovenia § 2 ods. 3 ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti pracovníka SBS, však tento zákon nie je relevantný.

Čo  je zdravotnou spôsobilosťou v prípade pracovníkov SBS ustanovuje § 15 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).  Podľa tohto ustanovenia zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, ak ju tento zákon vyžaduje.

V blanketovom ustanovení § 15 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky splnomocnené, aby podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku ustanovilo vo všeobecne záväznom právnom predpise. Týmto predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti podľa  tejto vyhlášky sú okrem psychickej spôsobilosti, dôležité aj kontraindikácie, ktoré sú vymedzené v jej prílohe č. 1. Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 citovanej vyhlášky, ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia ani kontraindikácia podľa prílohy č. 1, všeobecný lekár v posudku uvedie, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

Preto, ako z uvedeného vyplýva, môže nastať situáciu, kedy osoba bude v určitej oblasti spĺňať podmienky definície ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  avšak napriek tomu, nebude trpieť žiadnou kontraindikáciou uvedenou v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

Na záver však treba uviesť, že posúdenie zdravotnej spôsobilosti pracovníkov SBS je výlučne na všeobecných lekároch, ktorí ako jediní vystavujú lekárske posudky na účely súkromnej bezpečnosti. Jedine oni sú oprávnení dať relevantnú odpoveď na otázku, či je v jednotlivých konkrétnych prípadoch možné osobu ťažko zdravotne postihnutú považovať za zdravotne spôsobilú na účely súkromnej bezpečnosti.

 

12 názorov k “Zdravotná spôsobilosť SBSkára

  1. Dobrý deň pán Štefan,

   odpoveď na Vašu otázku nie je jednoduchá hlavne, čo sa týka toho, či môže pracovník SBS vykonávať aj „fyzickú prácu“. Pokúsime sa však na ňu odpovedať. Podľa nášho názoru, pracovník SBS môže vykonávať aj „fyzickú prácu“. Záleží to ale od pracovnej zmluvy, akú so zamestnávateľom uzatvoril a od popisu pracovnej činnosti. Ak zamestnávateľ už pri prijímaní od zamestnania s takým niečím počítal a Vy ste na tieto podmienky pristali, a tie sa zároveň uviedli aj v pracovnej zmluve (prípadne dohode) a popise pracovnej činnosti, v takom prípade môže pracovník SBS vykonávať aj „fyzickú prácu“. Určitú časť pracovnej doby bude plniť pracovné úlohy súvisiace s „fyzickou prácou“ a v inej časti pracovnej doby úlohy súvisiace s úlohami SBS. Vo výnimočných prípadoch je dokonca podľa nášho názoru možné tieto činnosti spojiť, v takom prípade si ale musí byť zamestnávateľ vedomí skutočnosti, že ak pôjde o súbeh týchto činností, kvalita výkonu každej z nich sa bude primerane znižovať. Pozornosť človeka (fyzickej osoby) je totiž vždy limitovaná rôznymi faktormi.

   Čo sa týka pracovnej doby, tá nesmie presiahnuť 12 hodín. Podrobnosti ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Podľa jeho ustanovenia § 87 ods. 4 upravujúceho nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Rovnako tomu je aj podľa ustanovenia § 88 ods. 6 dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín. Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času dokonca v priebehu 24 hodín pracovný čas nesmie presiahnuť osem hodín (§ 85 ods. 4 Zákonníka práce).

   Dúfame, že sa nám podarilo úplne a zrozumiteľne odpovedať na Vašu otázku. V prípade nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 1. Väčšiu blbosť som nepočula. Na jednej strane sa vyžaduje zdrav.spôsobilosť, na druhej strane pracovať v sbs môžu aj invalidi. Mala som kolegu ktorý ledva chodil, nohu ťahal za sebou, žiadny zásah by nezvládol. O čom to teda je? Žiadna logika tu nie je. Tiež nechápem prečo opatrovateľský kurz má neobmedzenú platnosť a kurz sbs, teda platnosť preukazu je len 10 rokov.

  1. Dobrý deň pani Monika,

   sme radi, že ste sa zapojila do diskusie na tému zdravotnej spôsobilosti pracovníkov SBS. Nie je nám však jasné, čo ste mysleli výrokom „Väčšiu blbosť som nepočula“. Na našej stránke sa snažíme odpovedať našim čitateľom korektne a naše odpovede sú vždy podložené konkrétnymi ustanoveniami právnych predpisov, prípadne preukazované inými relevantnými podkladmi (dôvodové správy k zákonom, vyjadrenia štátnych orgánov a pod.). Snažíme sa zachovať odbornosť a profesionalitu a nikoho neurážame, aj keď s niekoho názorom nemusíme súhlasiť. Každú diskusiu vítame, je základom hľadania správnych a dobrých riešení. Snažíme sa ju však viesť konštruktívne. Taktiež pripúšťame, že aj my sa môžeme mýliť. Práve na vyjasnenie nedorozumení je výborná konštruktívna diskusia. Čo sa týka vašich skúseností, ťažko sa nám k nim vyjadruje, keď nepoznáme presné okolnosti prípadu. A áno, máte pravdu, aj my sme sa už stretli s porušovaním zákonov. Na to sú tu ale štátne orgány, ktoré majú právo a povinnosť oboznamovať sa detailne s jednotlivými prípadmi a posudzovať, či sú v súlade so zákonom, alebo nie. Pri lehotách platnosti preukazov SBS je vedená dlhodobá diskusia a polemika, či už odborná alebo laická. Každopádne sú minimálne dva také hlavné názorové prúdy, ktoré majú protichodné postoje. Jeden názorový prúd, ktorého názor zastávate aj Vy je ten, že lehoty platnosti preukazov SBS sú zbytočné a treba ich zrušiť. Ako podporný argument používajú príklady z iných oblastí, ako napríklad Vy, opatrovateľské kurzy. Druhý názorový prúd, ku ktorému sa do určitej miery prikláňame aj my, zastáva názor, že lehota platnosti preukazov SBS by mala byť zachovaná. Vychádza sa pri tom z praktických skúseností, keď pracovníci SBS reálne pri svojich zásahoch vstupovali iným osobám do ich základných práv a slobôd (neraz nad samotné zákonné oprávnenia). Ak pracovníci SBS nemajú dostatočné vedomosti a skúsenosti s aplikáciou všeobecne záväzných právnych predpisov, často krát riskujú vlastné stíhanie za trestný čin. Najčastejšie, za trestný čin obmedzovanie osobnej slobody, keď neoprávnene niekoho obmedzia na osobnej slobode. Taktiež vývoj právneho poriadku, najmä v tak mladom štáte, akým je Slovenská republika je značne rýchly a často sa meniaci. Preto je podľa nášho názoru dôležité, aby pracovníci SBS, ktorí každodenne vstupujú svojou pracovnou činnosťou do práv a slobôd iných, boli aspoň raz za 10 rokov oboznámení so zmenami a aby si svoje vedomosti zopakovali. V odbornej verejnosti sa v minulosti dokonca viedla diskusia uvedenú 10 ročnú lehotu skrátiť, čo by malo svoje klady ako ja zápory. My však zastávame názor, že pri zodpovednom prístupe všetkých osôb, počnúc osobou, ktorá sa do kurzu prihlási, ďalej akreditovanou osobou, lektorom až po členov skúšobnej komisie je 10 ročná lehota primeraná. Samozrejme, tak ako v každej ľudskej činnosti, aj v súkromnej bezpečnosti sú veci, ktoré fungujú lepšie, ktoré fungujú menej dobre a ktoré nefungujú vôbec. Zastávame však názor, že systém vzdelávania, ako je nastavený je správny a dobrý. To však za podmienky jeho dodržiavania, bez jeho obchádzania a rôznych úskokov.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

   1. Môže invalidný dôchodca chodiaci robiť sbs?monitorovanie, obchôdzky, vrátnik? ďakujem za akúkoľvek odpoveď

    1. Dobrý deň pán Oliver,

     odpoveď na Vašu otázku nájdete v článku, pod ktorý ste zadali komentár. Hneď na začiatku článku sme uviedli: „Dnes sme dostali ďalšiu zaujímavú otázku, ktorej podstata spočívala v tom, či môže byť pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby aj osoba zdravotne ťažko postihnutá? Napriek tomu, že to bude na prvý pohľad znieť zvláštne, je to možné. Treba povedať, že to nie je až také bežné, ale možné to je.“

     Nech sa páči, vysvetlenie, prečo je to tak nájdete v samotnom článku.

     S pozdravom

     https://www.kurz-sbs.sk

   1. Dobrý deň pani Monika.

    Ak má Váš kolega vážne zdravotné problémy, mal by to oznámiť zamestnávateľovi a spolu s ním hľadať spôsob, ako tento problém vyriešiť. Mohli by ho preložiť na iné miesto, kde nebude musieť vykonávať fyzicky náročnú prácu, napríklad ako operátor PCO a podobne. Tu ale musí snahu a záujem vyvinúť v prvom rade Váš kolega. V jeho záujme je vyriešenie tohto problému. Ak má vážne zdravotné problémy, všeobecný lekár by mu nemal potvrdiť, že je zdravotne spôsobilý na výkon práce v súkromných bezpečnostných službách. Aj z tohto dôvodu by sa sám mal začať zaujímať o riešenie svojho problému a hľadať si inú vhodnú prácu a nie vyčkávať, ako to celé dopadne.

    S pozdravom

    https://www.kurz-sbs.sk

 2. dobrý deň chcem sa opýtať som zdravý mladý chlap a chcem pracovať v súkromnej bezpečnosti ako SBS no mám doktorku ktorá mi však nechce potvrdiť posudok aj napriek tomu že som jej vysvetľoval že zbraň držať nejdem ako je to s tým ďakujem

  1. Dobrý deň pán Zdeno,

   na Vašu otázku žiaľ nepoznáme odpoveď. Nevieme totiž, aký je dôvod, prečo Vám lekárka nechce potvrdiť lekársky posudok. Všetky podrobnosti o lekárskych prehliadkach súvisiacich s prácou v SBS sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. Nájdete ju na tejto adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/33/

   V jej prílohu sú uvedené aj kontraindikácie, ktoré neumožňujú vykonávanie činností súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

   Dúfame, že Vám snáď naša odpoveď aspoň trochu pomôže.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Dobrý deň,
  ak sú policajti, alebo vojaci prepustení zo služobného pomeru z dôvodu zdravotnej klasifikácie „D“ t.j. -nespôsobilý vykonávať štátnu službu-, ale nemajú kontraindikácie v prílohe č.1 vo vyhláške MZ, sú spôsobilý na výkon SBS???

  1. Dobrý deň,

   áno, ak sa zdravotná kontraindikácia nenachádza vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR tak spĺňate podmienku zdravotnej spôsobilosti napriek tomu, že v inom povolaní táto zdravotná kontraindikácia problémom môže byť.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *