POZOR!!! Zmeny v poskytovaní služieb SBS

7. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto zákonom došlo aj k zmenám v uplatňovaní zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

V krátkosti vám prinášame prehľad zmien:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, udelenie akreditácie, prihlásenie na skúšku, vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie preukazu.
 • Platnosť preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 • Do lehoty pri predkladaní lekárskych posudkov, odpisov registra trestov, prípadne čestných vyhlásení a lehôt pri oznamovaní zmien sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
 • Počas krízovej situácie lehota na vydanie preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditácie alebo na určenie termínu a miesta konania kvalifikačnej skúšky neplynie.
 • Taktiež neplynú lehoty pri:
  • povinnosti prevádzkovateľa zapísať sa do obchodného registra pri získaní novej licencie,
  • povinnosti vykonať skúšku odbornej spôsobilosti do šiestich mesiacov po absolvovaní kurzu SBS, tiež opravnej skúšky po neúspešnej skúške do šiestich mesiacov,
  • povinnosti vydať licenciu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
  • povinnosti prevádzkovateľa začať vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,
  • povinnosti odňať udelenú licenciu, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu neprevezme,
  • povinnosti zamestnanca prevádzkovateľovi písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti najneskôr do 15 dní od tejto zmeny,
  • povinnosti akreditovanej osoby začať vykonávať odbornú prípravu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie
  • povinnosti akreditovanej osoby nevykonávať činnosť nepretržite nie dlhšie ako jeden rok.
 • Niektoré lehoty ktoré uplynuli alebo uplynú od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od jej odvolania, sa predlžujú až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Ide o lehotu pri povinnosti vykonať skúšku odbornej spôsobilosti najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku, lehotu pri povinnosti predkladať krajským riaditeľstvám alebo Prezídiu Policajného zboru čestné vyhlásenie, odpisy registra trestov a lekárske posudky a napokon o lehotu pri výkone fyzickej ochrany osobou, ktorá nie je držiteľom preukazu SBS počas odbornej prípravy u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov, za splnenia ostatných podmienok.
 • Splnenie povinností vyžadovať lekárky posudok pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a jeho povinnosti predložiť takýto lekársky posudok počas krízovej situácie sa vyžaduje najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie Uchádzač o zamestnanie sa do uplynutia tejto doby považuje za zdravotne spôsobilého.
 • Pri výkone strážnej služby v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste počas krízovej situácie postačuje namiesto preukazu SBS osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy .
 • Počas krízovej situácie môže akreditovaná osoba vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov.

www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *