Seriál otázok z ústnej časti skúšky – fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy fyzickej ochrany!)

Fyzickou ochranou je:

 1. obchôdzka,
 2. stráženie,
 3. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a
 4. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Obchôdzka je:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste a 
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb

striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany – strážnika v tom istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste.

 

Stráženie je výkon:

 • profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • ochrany majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste (miesto, ktoré nie je verejne prístupné),
 • ochrany osoby, 
 • ochrany majetku a osoby pri preprave, 
 • ochrany prepravy majetku a osoby, 
 • zabezpečovania poriadku na mieste zhromažďovania osôb a
 • monitorovania činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany – strážnika na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať. Bližšie pozri tiež otázku č. 1.

 

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému.

Zabezpečovacím systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo použitia sily. Zabezpečovacím systémom sú napríklad rôzne rampy, turnikety a pod..

Poplachovým systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta, alebo konaním osoby v chránenom objekte alebo na chránenom mieste v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál. Poplachovým systémom sú rôzne zariadenia budov, ktoré ich chránia pred narušením a v prípade ich narušenia vydávajú rôzne signály (najčastejšie zvukové alebo svetelné), ďalej sem patria tzv. PCO (SRP) a pod..

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia objektov, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu strážnikov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb a iné súvisiace činnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *