Seriál otázok z ústnej časti skúšky – pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Otázka č. 5 z ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS typu S:

Pátranie je priamy výkon nasledovných činností:

  1. hľadanie osoby
  2. hľadanie majetku
  3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo a
  7. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Hľadanie osoby, rovnako ako hľadanie majetku je akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom nájdenia osoby alebo majetku. To znamená, získavanie informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod..

Získavaním údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom treba rozumieť napríklad získavanie informácií o určitom deji, prípadne konaní osoby, najmä zabezpečovaním údajov o tom, čo je možné použiť ako dôkaz, kde je možné takýto dôkaz zabezpečiť, kto disponuje takýmto dôkazom a pod..

Získavaním údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaním informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch je získavanie uvedených informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod.. Osobným stavom fyzickej osoby rozumieme skutočnosť, či táto osoba je v manželskom zväzku, prípadne slobodná, či je rodičom, osvojencom, osvojiteľom, rozsah jej spôsobilosti na právne úkony, či je medzi živými atď.. Konaním fyzickej osoby rozumieme akúkoľvek jej činnosť. Konaním právnickej osoby rozumieme akúkoľvek činnosť jej zamestnancov a iných osôb, ktoré konajú v jej mene (predseda alebo člen predstavenstva, konatelia, prokuristi a pod.). Majetkovými pomermi treba rozumieť stav a rozsah majetku.

Získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa rozumie akékoľvek získavanie informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok. Veľmi dôležité v tomto prípade je, že detektívnou službou je získavane informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok, nie však samotné vymáhanie pohľadávok.

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo je činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu akýchkoľvek informácií o konaní, ktoré je spôsobilé ohroziť obchodné tajomstvo neoprávneným zásahom. Tieto informácie sú veľmi dôležité preto, aby podnikateľský subjekt vedel v prípade ohrozenia obchodného tajomstva prijať opatrenia na jeho ochranu. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné právo, ak zákon neustanovuje niečo iné, s týmto tajomstvom nakladať, najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Právo k obchodnému tajomstvu trvá, pokiaľ trvajú skutočnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu detektívov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb, vypracovávanie záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby a pod..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *