Zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby a technickej služby. Čo musia obsahovať ?

Odborná verejnosť v podobe prevádzkovateľov bezpečnostných služieb a technických služieb podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí každodenne riešiť otázku zmluvných vzťahov. Vo väčšine súkromnoprávnych záväzkových vzťahov nie je ich formálna stránka žiadnym spôsobom determinovaná. Preto si často ani neuvedomíme, že naša každodenná činnosť je spojená s uzatváraním množstva zmlúv. Stačí si predstaviť náš všedný deň! Ráno vstaneme a idete do obchodu s potravinami aby sme si kúpili niečo na občerstvenie, potom zamierime na vlakovú, prípadne autobusovú stanicu a kúpime si lístok aby ste sa mohli dopraviť do práce. Po príchode do práce nám kolega ponúkne doma vypestovanú čerstvú zeleninku za symbolickú cenu. Počas obeda sa vyberieme do kantíny alebo do reštaurácie a takto by sa dalo pokračovať a pokračovať. Bez toho aby sme si to uvedomovali, v každom z týchto prípadov sme z pohľadu práva uzatvorili zmluvný záväzkový vzťah – nejaký typ zmluvy. Vo väčšine týchto prípadoch by bolo značne zložité aby vám predavač vždy vypisoval nejakú zmluvu v písomnej forme. Preto je civilné právo postavené za zásade neformálnosti! Ako vo všetkom, aj z tejto zásady sú určité výnimky. Tak napríklad zákon o súkromnej bezpečnosti napriek tomu, že ide o verejnoprávny predpis zasiahol aj do sféry súkromného práva a ustanovil určité podmienky, ktorými sa musia prevádzkovatelia bezpečnostných služieb alebo technických služieb pri uzatváraní zmluvných vzťahov riadiť. Právna úprava zmluvných vzťahov je v zákone o súkromnej bezpečnosti ustanovená najmä v § 38 ods. 3 a 4. Napriek tomu, že dikcia uvedených ustanovení používa formuláciu „zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby“ v príslušnom gramatickom tvare. Uvedené sa vzťahuje aj na zmluvy o poskytovaní technickej služby. Prevádzkovatelia technických služieb majú uvedené povinnosti zakotvené ustanovením § 79 zákona o súkromnej bezpečnosti, podľa ktorého na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 35, 37, 38, 41, § 43 až 47 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Zákon o súkromnej bezpečnosti v § 38 ods. 3 ustanovuje, že zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (rovnako tiež technickej služby), jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Od 01.02.2013, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 8/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súkromnej bezpečnosti a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje v § 38 ods. 4 aj formálne náležitosti jednotlivých zmlúv.

Podľa citovaného ustanovenia zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a teda aj zmluva o poskytovaní technickej služby musí obsahovať:

  • druh poskytovanej bezpečnostnej služby (resp. údaj o tom, že ide o technickú službu),
  • predmet poskytovanej činnosti podľa § 3 až 5 (resp. predmet poskytovanej technickej služby); to neplatí, ak ide o profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou,
  • údaje o zmluvných stranách (tak dodávateľa ako aj odberateľa) v rozsahu:
    • fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa pobytu, štátne občianstvo, rodné číslo, a ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj: obchodné meno, IČO, miesto jej činnosti, číslo licencie – v prípade, ak ide o dodávateľa služby,
    • právnická osoba: obchodné meno, IČO, jej sídlo , číslo licencie – v prípade, ak ide o dodávateľa služby,
  • miesto poskytovania bezpečnostnej služby. To nemusí byť uvedené, ak pri strážnej službe ide o  ochranu osoby, ochranu majetku a osoby pri preprave, ochranu prepravy majetku a osoby, vypracúvania plánu ochrany a tiež pri detektívnej službe.

Zákon o súkromnej bezpečnosti v § 38 ods. 2 ustanovuje, že každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby (technickej služby) sa musí evidovať. Duplicitne uvádza, že sa musí označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby (technickej služby).

Pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní bezpečnostných služieb (technických služieb) si treba uvedomiť, že ak zmluva nie je v písomnej forme a podľa prvej vety ustanovenia § 38 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti je neplatná, ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Plnenie na základe absolútne neplatného právneho úkonu, ktorý nie je možné žiadny spôsobom zhojiť (prípadným dodatočným odstránením vád úkonu), sa považuje, podľa ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka, za bezdôvodné obohatenie, ktoré je ten, kto sa takto obohatí povinný vydať. Ak, však v zmluve bude chýbať niektorá z náležitostí ustanovených v § 38 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti, zmluva je platná ale prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, prípadne technickej služby nesie zodpovednosť za porušenie zákona o súkromnej bezpečnosti.

Na záver snáď treba len dodať, že v zmluve je nevyhnutné označiť kedy a kde bola uzatvorená. V neposlednom rade musí byť písomne uzatvorená zmluva aj podpísaná! Samozrejme pri tvorbe zmlúv je dobré myslieť na každú maličkosť, pretože pri uzatváraní zmlúv sa so svojimi klientmi dohodnete. Horši je to však v prípade budúcich sporov. Dobre spracovaná zmluva vás môže ochrániť od nepríjemných udalostí v budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *