Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba – podnikateľ na získanie licencie na detektívnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo?

Na našich stránkach sa zaoberáme problematikou súkromnej bezpečnosti. Nedávno sme si rozobrali podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba – podnikateľ, ak chce požiadať o vydanie licencie na strážnu službu. Teraz si uvedieme, čo musí spĺňať fyzická osoba – podnikateľ, ak chce licenciu na prevádzkovanie detektívnej služby alebo licenciu na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva. V oboch prípadoch totiž platia úplne totožné podmienky. Jediným rozdielom je výška správneho poplatku za podanie žiadosti o udelenie licencie. Pri detektívnej službe je to 99,50 eur a pri odbornej príprave a poradenstve je to 116,- eur.

Podľa ustanovenia § 4 zákona o súkromnej bezpečnosti detektívnou službou je:

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Podľa ustanovenia § 5 zákona o súkromnej bezpečnosti odbornou prípravou a poradenstvom treba rozumieť:

 • prípravu na výkon strážnej služby,
 • prípravu na výkon detektívnej služby,
 • prípravu na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Rovnako ako o v prípade strážnej služby aj v prípade detektívnej služby alebo odbornej prípravy a poradenstva, kompetenciu rozhodnúť o žiadosti o vydanie licencie má miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru. To je povinné vydať licenciu žiadateľovi, ktorý spĺňa všetky zákonné podmienky! Pri rozhodovaní nedisponuje žiadnou svojvôľou. Musí len posúdiť, či zákonné podmienky splnené sú, alebo nie.

Rovnako ako pri strážnej službe, aj pri detektívnej službe a pri odbornej príprave a poradenstve, krajské riaditeľstvo udelí licenciu fyzickej osobe, ak:

 • tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
 • ak je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • dosiahla vek 21 rokov,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • je spoľahlivá,
 • je zdravotne spôsobilá a má požadovanú odbornú spôsobilosť.

Uvedené podmienky musí spĺňať aj prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby a splnomocnenec prevádzkovateľa.

Ak žiadateľ nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať rovnaké podmienky ako žiadateľ a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi. V pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi nemusí byť zodpovedný zástupca, ak je ním manžel alebo manželka žiadateľa.

Odpoveď na otázku, čo je podmienka bezúhonnosti a spoľahlivosti nájdete v našich predchádzajúcich článkoch. Napríklad tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musim-splnat-ak-chcem-ist-do-kurzu-sbs/

Podmienku záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti pre krajské riaditeľstvá centrálne posudzuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zdravotnou spôsobilosťou zákon o súkromnej bezpečnosti rozumie telesnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie. POZOR!!! Lekársky posudok musí byť vystavený na predpísanom tlačive, ktoré vzor nájdete tu: lekársky posudok.

POZOR!!!!! Aký je najväčší rozdiel oproti podmienkam na prevádzkovanie strážnej služby sa dozviete, ak budete čítať ďalej!

Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby alebo odbornej prípravy a poradenstva musí spĺňať prísnejšie podmienky oproti podmienkam, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá chce prevádzkovať strážnu službu. Tieto prísnejšie podmienky sa týkajú odbornej spôsobilosti (a to podmienky vzdelania). Podmienku odbornej spôsobilosti spĺňa fyzická osoba vtedy, ak dosiahla požadované vzdelanie a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti SBS typu P.

Podmienku požadovaného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva osoba spĺňa, ak:
a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
b) je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie (tzv. dôstojnícka škola Policajného zboru) a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

Zákon o súkromnej bezpečnosti vymedzil, že bezpečnostnou praxou je fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.

Ak všetky uvedené podmienky žiadateľ spĺňa, krajské riaditeľstvá sú povinné licenciu udeliť. Ak nie, rozhodnú o jej neudelení.

8 názorov k “Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba – podnikateľ na získanie licencie na detektívnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo?

 1. Dobrý deň, keď ako prevadzkovateľka strážnej služby nemám vysokoškolské vzdelanie a chcem si založiť aj odbornú prípravu a poradenstvo, stačí ak osoba s vysokoškolským vzdelaním bude v pracovno právnom vzťahu k mojej firme( tzv. garant) a licenciu získam? Potrebuje garant tiež odborný preukaz typu P?

  1. Dobrý deň,
   bohužiaľ tzv. garant Vám stačiť nebude. Zákonné podmienky musí spĺňať priamo prevádzkovateľ – fyzická osoba, alebo v prípade právnickej osoby jej štatutár, prípadne všetci jeho členovia. Taktiež osobitné zákonné podmienky musia spĺňať tzv. lektori, ak chcete poskytovať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti. V takom prípade musíte okrem licencie (po jej vydaní) požiadať aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (konkrétne úrad SBS P PZ) o udelenie akreditácie.

   1. Ďakujem veľmi pekne. Nenapíšete sem do poradne niekedy ešte článok k podmienkam potrebným k udeleniu akreditácie?

   2. Dobry vecer vam prajem.chcsl by som sa spýtať ake podmienky musím splniť ako fizicka osoba ak by som si chcel zalozit SBS v rámci poskytovania strašnej služby a detektívnej služby čo je vsetko treba splniť za odpoveď vám ďakujem

 2. Dobry den,
  prosim Vas co vsetko musim splnat ak si chcem zalozit bezpecnostnu agenturu?
  (ake podmienky su stanove a ake doklady k tomu potrebujem)Dakujem za odpoved.

  1. Dobrý deň,

   ako prvé si musíte odpovedať na otázku, akú činnosť chcete prevádzkovať. Či chcete prevádzkovať strážnu službu, detektívnu službu, odbornú prípravu a poradenstvo alebo cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, prípadne všetky tieto činnosti spoločne. Ďalej je potrebné odpovedať na otázku, či bezpečnostnú službu chcete prevádzkovať ako fyzická osoba – podnikateľ, alebo ako právnická osoba. Mnoho cenných rád nájdete v našich starších článkoch. Na niektoré z nich Vám na konci tohto textu pridávame odkazy. Ak by ste v nich odpovede na Vaše otázky nenašli, radi na Vaše ďalšie otázky odpovieme.

   Odkazy na niektoré články:
   https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-pravnicka-osoba-ak-chce-prevadzkovat-detektivnu-sluzbu-alebo-odbornu-pripravu-a-poradenstvo/
   https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-pravnicka-osoba-ak-chce-prevadzkovat-straznu-sluzbu/
   https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-fyzicka-osoba-na-ziskanie-licencie-na-detektivnu-sluzbu-alebo-odbornu-pripravu-a-poradenstvo/
   https://kurz-sbs.sk/licencie-na-straznu-sluzbu-fyzicka-osoba-podmienky/
   https://kurz-sbs.sk/preukaz-sbs-vs-licencia-sbs-aky-je-v-tom-rozdiel/

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *