Čo je to tá vlastná ochrana?

Vlastnú ochranu využíva množstvo firiem, často bez toho aby o tom sami vedeli. Pri tzv. objektívnej zodpovednosti, ktorú zákon o súkromnej bezpečnosti využíva pri posudzovaní správnych deliktov na úseku súkromnej bezpečnosti je to dosť veľké riziko, pretože za prevádzkovanie vlastnej ochrany bez licencie môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 193,- eur a zákaz činnosti až na dobu 5 rokov.

Vlastnou ochranou pritom treba rozumieť akúkoľvek formu bezpečnostnej služby (čo všetko je bezpečnostnou službou si vysvetlíme v našich ďalších príspevkoch, najčastejšie však ide najmä o akúkoľvek ochranu majetku) vykonávanú pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu. Teda je jedno, či prevažne podnikateľ vykonáva pre vlastnú potrebu strážnu službu, detektívnu službu  alebo odbornú prípravu a poradenstvo. Samozrejme nemusí ísť len o podnikateľa, aj akákoľvek fyzická osoba  môže vykonávať vlastnú ochranu. O vlastnú ochranu ide vtedy, ak sú splnené dve podmienky:

 • bezpečnostná služba (strážna služba, detektívna služba alebo odborná príprava a poradenstvo) je vykonávaná pre vlastnú potrebu,
 • je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu.

Pre vlastnú potrebu je bezpečnostná služba vykonávaná v prípade ak napríklad spoločnosť prevádzkujúca poľnohospodárske družstvo svojim „vrátnikom“, „strážnikom“, „informátorom“ alebo akokoľvek inak označenou osobou chráni svoj majetok, teda neposkytuje bezpečnostné služby pre tretie osoby ale vykonáva túto činnosť výlučne sama pre seba. O vlastnú ochranu ide aj v prípade ak si prevádzkovateľ disko klubu zaplatí tzv. „biletárov“, „vyhadzovačov“ aby mu „udržiavali poriadok“ počas diskotéky, strojnícka firma si stráži svoj výrobný areál a kontroluje vstup a výstup doň a takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho.

Ak sú uvedené činnosti vykonávané vlastným čo i len jedným zamestnancom, ide o vlastnú ochranu.

Napriek tomu, že to doposiaľ vyzeralo dosť zložito, vlastnú ochranu môže na rozdiel od klasickej bezpečnostnej služby prevádzkovať KAŽDÝ! A to bez toho aby ho polícia akokoľvek preverovala. Napriek tomu, že v praktickej činnosti rozdiel medzi bezpečnostnou službou vykonávanou takzvanými SBS-kami a tým, kto prevádzkuje vlastnú ochranu nie je absolútne žiadny, rozdiel je v tom ako veľmi štát, v tomto prípade Policajný zbor, preveruje či už fyzickú osobu alebo osoby pôsobiace v právnickej osobe, ktoré požiadali o licenciu na vlastnú ochranu. Aj pri prevádzkovaní vlastnej ochrany totižto treba požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru o vydanie licencie na vlastnú ochranu.

Pri tzv. „klasických“ SBS-kách, polícia pred tým ako vydá licenciu na strážnu službu, detektívnu službu, prípadne odbornú prípravu a poradenstvo preveruje fyzickú osobu – podnikateľa, konateľov, predsedov a členov predstavenstiev, vlastníkov a ďalšie osoby pôsobiace v týchto SBS. Pri vlastných ochranách toto všetko odpadá. Ten kto chce prevádzkovať vlastnú ochranu nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky ako už spomínané osoby v tzv. „klasických“ SBS-kách. Stačí ak si na miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru podá žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, na tlačive, ktoré nájdete tu: http://www.minv.sk/?tlaciva&subor=2911.

Žiadosť musí obsahovať predpísané náležitosti, ktorými sú:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • opis činnosti akú bude vlastná ochrana vykonávať,
 • zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy,
 • počet osôb ktoré budú vlastnú ochranu vykonávať a
 • prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri výkone vlastnej ochrany.

K žiadosti je nutné ďalej priložiť:

 • doklad o zaplatení správneho poplatku (vo výške 66,- eur),
 • opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní vlastnej ochrany a
 • u osôb zapísaných v obchodnom registry výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Pri vydaní licencie sa za jej vydanie ešte platí správny poplatok vo výške 33,- eur.

Po tom, čo je či už fyzickej alebo právnickej osobe vydaná licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu v akom si požiadala, môže začať vykonávať strážnu službu, detektívnu službu, prípadne odbornú prípravu a poradenstvo.

POZOR: Zamestnanci vlastnej ochrany (strážnici, detektívi a lektori) majú všetky oprávnenia ako ktorýkoľvek iný SBS-kar !!!!!!

Napriek tomu, že prevádzkovateľ vlastnej ochrany nemusí spĺňať osobitné podmienky, po tom, čo mu je vydaná licencia na vlastnú ochranu má určité povinnosti, ktoré mu ukladá zákon o súkromnej bezpečnosti (sú takmer totožné s tými, ktoré majú „klasické“ SBS-ky). Tiež treba spomenúť, že zamestnanci prevádzkovateľa vlastnej ochrany (strážnici, detektívi a lektori) musia spĺňať rovnaké podmienky ako zamestnanci „klasických“ SBS-iek. Aké sú to sa dočítate tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-sbs-kar/

2 názory k “Čo je to tá vlastná ochrana?

 1. Dobrý deň. Chem sa spýtať, aké podmienky musí spĺňať štatutár, alebo zodpovedná osoba pri právnickej osobe, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak zoberieme do úvahy, že pre VO vlastne neplatia ustanovenia §§ 11 a 12 zákona o SBS.

  1. Dobrý deň,

   vlastnú ochranu môže na rozdiel od klasickej bezpečnostnej služby prevádzkovať KAŽDÝ! A to bez toho aby ho polícia akokoľvek preverovala. Napriek tomu, že v praktickej činnosti rozdiel medzi bezpečnostnou službou vykonávanou takzvanými SBS-kami a tým, kto prevádzkuje vlastnú ochranu nie je absolútne žiadny, rozdiel je v tom ako veľmi štát, v tomto prípade Policajný zbor, preveruje či už fyzickú osobu alebo osoby pôsobiace v právnickej osobe, ktoré požiadali o licenciu na vlastnú ochranu. Aj pri prevádzkovaní vlastnej ochrany totižto treba požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru o vydanie licencie na vlastnú ochranu.

   Pri tzv. „klasických“ SBS-kách, polícia pred tým ako vydá licenciu na strážnu službu, detektívnu službu, prípadne odbornú prípravu a poradenstvo preveruje fyzickú osobu – podnikateľa, konateľov, predsedov a členov predstavenstiev, vlastníkov a ďalšie osoby pôsobiace v týchto SBS. Pri vlastných ochranách toto všetko odpadá. Ten kto chce prevádzkovať vlastnú ochranu nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky ako už spomínané osoby v tzv. „klasických“ SBS-kách. Stačí ak si na miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru podá žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *