Aké podmienky musí spĺňať právnická osoba, ak chce prevádzkovať strážnu službu?

O tom, aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba, ak chce požiadať o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby sme písali v jednom z našich predchádzajúcich článkov, ktorý si môžete prečítať tu: https://kurz-sbs.sk/licencie-na-straznu-sluzbu-fyzicka-osoba-podmienky/

Pretože v dnešnej dobe sa pri podnikateľských aktivitách v oblasti súkromnej bezpečnosti využívajú najmä právnické osoby, v tomto článku si priblížime, aké podmienky musí spĺňať právnická osoba, ak chce požiadať o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby.

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby právnická osoby podáva miestne príslušnému krajskému riaditeľstvu Policajného zboru. Miestna príslušnosť sa spravuje adresou sídla právnickej osoby.

Miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu na prevádzkovanie strážnej služby právnickej osobe, ktorá:

 • je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
 • fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňajú podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti,
 • fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. d) a e) zákona o súkromnej bezpečnosti a 
 • z obchodného menaprávnickej osoby nevyplýva, že plní úlohy verejnej správy.

Podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti musí spĺňať aj prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby a splnomocnenec prevádzkovateľa.

NO A TERAZ SI TO POĎME PRELOŽIŤ DO ĽUDSKEJ REČI:

Prvou podmienkou je, že právnická osoba – žiadateľ je osobou spoľahlivou podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti. Táto podmienka je dosť vágne definovaná. Podľa citovaného ustanovenia za spoľahlivú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti nepovažuje ten, kto podľa zistení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a že bude činnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vykonávať poctivo. Dôkazné bremeno toho, že právnická osoba nie je osobou spoľahlivou nesie krajské riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré o žiadosti rozhoduje. To znamená, že ono musí preukázať, že žiadateľ nespĺňa danú podmienku, čo nie je jednoduché.

Ďalšie podmienky sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré pôsobia v štruktúrach právnických osôb. Tieto fyzické osoby musia spĺňať určité podmienky. Tieto osoby je možné rozdeliť do dvoch skupín, ktoré je možné nazvať nasledovne: 1. skupina = vlastníci právnickej osoby a 2. skupina = fyzické osoby tvoriace výkonné orgány právnických osôb.

V 1. skupine, ktorú tvoria tzv. vlastníci ide o osoby, ktoré právnické osoby založili, prípadne vlastníci príslušných podielov právnickej osoby. Najčastejšie ide o akcionárov akciovej spoločnosti a spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Sú nimi však aj spoločníci všetkých druhou obchodných spoločností, členovia družstiev, prípadne iný vlastníci jednotlivých podielov právnických osôb (právnickými osobami sú združenia fyzických a právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy, prípadne iné subjekty o ktorých to ustanovuje zákon), ak ich majetkový podiel je 15 % a viac. Ak je ich majetkový podiel menší ako 15 %, podmienky ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti spĺňať nemusia.

Tzv. vlastníci právnických osôb s majetkovým podielom 15 % a viac musia spĺňať len podmienku bezúhonnosti a podmienku spoľahlivosti. Pre vysvetlenie podmienky bezúhonnosti a podmienky spoľahlivosti čítajte naše predchádzajúce články.  Napríklad tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musim-splnat-ak-chcem-ist-do-kurzu-sbs/

Do 2. skupiny, ktorá má sprísnené podmienky oproti tzv. vlastníkom patria tzv. fyzické osoby tvoriace výkonné orgány právnických osôb. Sú to osoby tvoriace štatutárne orgány právnickej osoby alebo jej členovia (predseda a členovia predstavenstva v akciovej spoločnosti/družstve, konateľ/konatelia v spoločnostiach s ručením obmedzeným, a pod.), ďalej do tejto skupiny patria prokuristi, vedúci organizačných zložiek podniku, vedúci podnikov zahraničnej osoby a splnomocnenci prevádzkovateľa.

Osoby patriace do 2. skupiny musia spĺňať rovnaké podmienky ako fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, teda musia:

 • byť občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • dosiahnuť vek 21 rokov,
 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • byť bezúhonní,
 • byť spoľahliví, 
 • zdravotne spôsobilí a
 • mať požadovanú odbornú spôsobilosť.

Pre bližšie vysvetlenie jednotlivých pojmov si prečítajte už spomínaný článok o podmienkach, aké musí spĺňať fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, tu: https://kurz-sbs.sk/licencie-na-straznu-sluzbu-fyzicka-osoba-podmienky/

V prípade, ak niektorá z osôb tvoriacich štatutárny orgán právnickej osoby alebo vedúci podniku zahraničnej osoby nemajú pobyt na území Slovenskej republiky, musí mať právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všetky uvedené podmienky a navyše musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

O tom aký je postup pri podaní žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vrátane všetkého, čo je potrebné k žiadosti priložiť si povieme v ďalších článkoch. Dúfame, že sa z našich článkov dozviete všetko, čo potrebujete. Ak áno, pridajte si náš profil na Facebooku medzi obľúbené a neustále sledujte novinky v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *