Ak mi skončí platnosť preukazu SBS, čo mi hrozí, ak by som ho pozabudol odovzdať, alebo by som ho neodovzdal včas alebo vôbec?

Otázka čitateľa:

„Dobrý deň, chcem sa informovať  ak mi skončí platnosť preukazu  SBS a vo výhlaške sa spomína že ho treba odovzdať na MVSR, čo hrozí ak by som na to pozabudol, alebo ho neodovzdal včas alebo vôbec? Ďakujem“

 

Naša odpoveď:

Dobrý deň,

ak preukaz odbornej spôsobilosti neodovzdáte v zákonom ustanovenej lehote 15 dní od zániku jeho platnosti, porušíte § 20a ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“). Porušením § 20a ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sa dopustíte priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, tým, že si nesplníte inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až e), ustanovenú týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe.
Podľa ustanovenia § 92 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je za tento priestupok možné uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Je potrebné ale uviesť, že toto sú horné hranice sankcií, ktoré zákon za tento priestupok ustanovuje.
Pri posudzovaní konkrétneho prípadu musí vždy správny orgán posudzovať viacero atribútov.  Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.
S pozdravom
www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *