Preukaz SBS vs. licencia SBS. Aký je v tom rozdiel?

Otázka čitateľa:

Dobrý deň. V poslednom vašom článku som čítal, že riešením situácie s vrátnikmi v našej firme by bola licencia SBS a zamestnanci, ktorí sú držitelia preukazov SBS. V tom je rozdiel? To nie je to isté? Ako to vlastne je?

Naša odpoveď:

Táto otázka napriek tomu, že nie je príliš zložitá zaznieva často. Najmä laická verejnosť má trošku zmätok v tom, čo je preukaz SBS a čo licencia SBS.

Preukaz SBS alebo preukaz odbornej spôsobilosti, ako ho nazýva zákon o súkromnej bezpečnosti je verejná listina. Držba preukazu SBS jeho držiteľa oprávňuje vykonávať jednotlivé činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, ide najmä o fyzickú ochranu a pátranie. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti má zároveň určité práva a povinnosti. S trochou zveličenia by sa to dalo jednoducho prirovnať k vodičskému preukazu, zbrojnému preukazu, zváračskému preukazu, a pod.. Z jeho podstaty vyplýva, že držiteľom preukazu SBS môže byť len fyzická osoba. Kto chce byť držiteľom preukazu SBS musí absolvovať kurz SBS a po ňom zložiť skúšku (teda okrem určitých zákonom ustanovených výnimiek) pred trojčlennou komisiou zloženou so zástupcov Policajného zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Preukaz SBS vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Bez preukazu SBS sa v Slovenskej republike v súkromných bezpečnostných službách na akejkoľvek pracovnej pozícii nezaobíde nik. S výnimkou  zamestnancov, ktorí sa vzhľadom na svoje pracovné zaradenie nezúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby a ktorí neprichádzajú do styku s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostnej služby. Sú to napríklad sekretárky, ekonómky, upratovačky, rôzny obslužný personál a pod..

Licencia SBS slúži na získanie oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu (dalo by sa povedať že ide o oprávnenie výkonom bezpečnostnej služby poverovať iné fyzické osoby, držiteľov preukazu SBS). Bezpečnostnou službou pritom treba rozumieť strážnu službu, profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, detektívnu službu a odbornú prípravu a poradenstvo. To znamená, že držiteľ licencie SBS je oprávnený zamestnávať držiteľov preukazu SBS ako strážnikov (rozumej tiež tzv. vrátnikov, alebo akokoľvek inak nazvané osoby podieľajúce sa na bezpečnostnej službe), detektívov, osobnú ochranu, ochranu prevozu finančnej hotovosti, alebo iného majetku a pod.. Licencia SBS je akési „živnostenské oprávnenie“ na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Toto prirovnanie nie je úplne správne, ale na predstavu poslúži celkom trefne. Úplne správne nie je preto, že pri slove „živnosť“ si väčšina ľudí automaticky predstaví podnikanie (tvorba zisku, poskytovanie služieb tretej osobe za odplatu, a pod.). Zákon o súkromnej bezpečnosti však z tohto ponímania SBS-iek ako služieb poskytovaných za účelom dosahovania zisku pre tretie osoby ustanovil určitú anomáliu vo vzťahu k podnikaniu, pretože ustanovil tzv. vlastnú ochranu. Jej účelom nie je dosahovanie zisku, ani jej poskytovanie pre tretiu osobu. Tu ide o prípad, ak ktokoľvek, či už bežný občan, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba dospeje k názoru, že svoj majetok nie je schopný ochrániť vlastnými silami, alebo z iného dôvodu sa rozhodne namiesto zabezpečenia klasických komerčných SBS-iek zamestnať vlastných ľudí – zamestnancov. V tomto prípade zákon o súkromnej bezpečnosti hovorí o vlastnej ochrane: „Vlastná ochrana je prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu“. Tu sa dostávame najmä k tým tzv. vrátnikom, ochrankárom a pod., ktorí strážia mňa, prípadne môj vlastný závod, môj sklad, môj obchod, no proste moje veci. Pri ich činnosti ide jednoznačne o vlastnú ochranu vymedzenú zákonom o súkromnej bezpečnosti. V takomto prípade musí byť ich zamestnávateľ držiteľom licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany v príslušnom požadovanou rozsahu (strážnej služby, detektívnej služby, …) a zamestnanci musia byť držitelia preukazov SBS a spĺňať ďalšie zákonom o súkromnej bezpečnosti vyžadované podmienky. Ďalším rozdielom oproti preukazom SBS je, že pred vydaním licencie jej držiteľ nemusí absolvovať kurz SBS a skúšku odbornej spôsobilosti, ale jej vydaniu predchádza určitý proces preverovania. Licencie SBS vydávajú krajské riaditeľstvá Policajného zboru s výnimkou licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorú vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Na otázku, čo vlastne musí spĺňať držiteľ licencie SBS, držiteľ licencie na prevádzkovanie vlastnej, držiteľ preukazu SBS a ďalšie otázky Vám radi odpovieme v našich článkoch. Tak sledujte naše stránky naďalej.

3 názory k “Preukaz SBS vs. licencia SBS. Aký je v tom rozdiel?

 1. Dobrý deň prajem,mal by som na Vás otázku s prosbou o radu,vlastník preukaz typu“P“,chcel by som prevádzkovať strážnu službu,aký je postup,mám živnosť (SZČO)či mi to stačí na založenie jak fyzickej osobe,alebo je lepšie si založiť s.r.o.,po dalšie,okrem toho že by som prevádzkoval str.službu,čiže mám vlasnu firmu,môžem robiť konateľa aj v dalšej SBS?potom,pracovník bezpečnostných služieb(policajt),ktorý odišiel už do vyslužileckého dôchodku a ktorý na požiadanie preukazu typu“S“,za akých podmienok má nárok aj na typ“P“,okrem toho že slňa podmienky odpracovaných rokov,či musi ešte absolvovať školenie na preukaz „P“?Ďakujem ,s pozdaravom Kováč…

  1. Vážený pán Kováč, sme radi, že ste sa s dôverou obrátili práve na nás. V ďalších riadkoch sa pokúsime odpovedať na všetky Vaše otázky.

   Skutočnosť, že ste živnostník, je irelevantná vo vzťahu k licencii na prevádzkovanie strážnej služby. Každá fyzická osoba sa získaním oprávnenia na prevádzkovanie určitých činností stáva fyzickou osobou – podnikateľom. To je dôležité najmä vo vzťahu k účtovníctvu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod.. Zákon o súkromnej bezpečnosti žiadnym spôsobom nerieši vzťah živnosti a licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej, prípadne technickej služby. Tak ako napríklad živnosť: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti oprávňuje poskytovať realitné služby, tak licencia na prevádzkovanie strážnej služby oprávňuje prevádzkovať strážnu službu. Rozdiel je len v tom, že ak už ste „živnostník“, teda držiteľ živnosti, tak by ste od dňa, kedy Vám bola udelená už mal byť registrovaný na príslušnom daňovom úrade, pobočke Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovni, prípadne mať splnené ďalšie registračné, či iné povinnosti podľa predmetu podnikania. Ak by ste „živnostníkom“ nebol, museli by ste si všetky tieto povinnosti splniť po tom, čo Vám bude udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby, či inej bezpečnostnej alebo technickej služby. To preto, že okamihom udelenia licencie sa ktorákoľvek fyzická osoba stáva fyzickou osobou – podnikateľom, rovnako ako sa ňou stáva okamihom ohlásenia živnosti.

   Rozhodnutie, či prevádzkovať strážnu službu ako fyzická osoba – podnikateľ, alebo ako právnická osoba – obchodná spoločnosť (s.r.o., a.s. a pod.) je čisto na Vás. Zákon o súkromnej bezpečnosti ustanovuje rovnaké práva a povinnosti tak pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj pre právnické osoby. Napriek tomu, že máme určitý prehľad aj v tejto oblasti, naše poradenstvo sa na týchto stránkach zameriava na oblasť súkromnej bezpečnosti, rozhodnutie, či prevádzkovať strážnu službu ako fyzická osoba – podnikateľ, alebo ako právnická osoba je z nášho pohľadu potrebné riešiť skôr z pohľadu účtovníctva, ručenia za záväzky a pod., ako z pohľadu zákona o súkromnej bezpečnosti. Preto toto rozhodnutie necháme na Vás, prípadne Vám odporúčame obrátiť sa na spoločnosti zaoberajúce sa účtovníctvom a obchodným právom.

   Ak ste sa rozhodli akou formou budete prevádzkovať strážnu službu (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) ďalším krokom je vybavenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby. Tu sú osobitne kladené podmienky tak na fyzickú osobu, ktorá žiada o udelenie licencie ako fyzická osoby – podnikateľ, ako aj na konateľa, spoločníkov, akcionárov a ďalšie osoby v prípade právnickej osoby žiadateľa. Všetky podmienky, ktoré musia spĺňať nájdete v našich predchádzajúcich článkoch. Napr. tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-pravnicka-osoba-ak-chce-prevadzkovat-straznu-sluzbu/ alebo tu: https://kurz-sbs.sk/licencie-na-straznu-sluzbu-fyzicka-osoba-podmienky/
   Všetky potrebné tlačivá, vrátane žiadosti o udelenie licencie, nájdete zasa na stiahnutie na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tu: http://www.minv.sk/?tlaciva

   Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby sa podáva na miestne príslušnom krajskom riaditeľstve Policajného zboru, podľa sídla spoločnosti, prípadne miesta činnosti fyzickej osoby – podnikateľa. Tam po predložení žiadosti s potrebnými prílohami (dokladmi) a zaplatení správneho poplatku prebehne správne konanie o Vašej žiadosti a ak spĺňate všetky zákonné podmienky, udelia Vám licenciu. A potom už hopsa do práce  Zoznam jednotlivých útvarov Policajného zboru nájdete tu: http://www.minv.sk/?kontakty-12. Správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie licencie na strážnu službu je vo výške 82,50 eur a ak Vám bude licencia vydaná ešte sa uhrádza poplatok za vydanie licencie vo výške 33,- eur.

   Podľa ustanovenia § 36 zákona o súkromnej bezpečnosti nie je možné aby fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom (bola jej udelená licencia ako fyzickej osobe – podnikateľovi), prípadne osoba, ktorá je štatutárnym orgánom (napr. konateľ s.r.o.) alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, prípadne ďalšie vymedzené osoby (prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby a splnomocnenec prevádzkovateľa) pôsobila zároveň aj u iného prevádzkovateľa ako štatutár, prípadne bola tejto osobe udelená licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. To znamená, že ak by ste bol konateľom vo vlastnej SBS, tak nemôžete byť konateľom v ďalšej SBS. Ak by ste ale chceli byť zamestnaný v inej SBS napríklad ako strážnik, poradca, vedúci, riadiaci, či iný pracovník, to sa nevylučuje, ich zamestnancom byť môžete.

   Všeobecne platí, že držiteľ preukazu typu S, ak chce získať preukaz typu P musí absolvovať príslušný kurz odbornej spôsobilosti. Z tohto pravidla ale zákon o súkromnej bezpečnosti ustanovil výnimku a bývalý príslušník Policajného zboru za určitých podmienok nemusí absolvovať kurz. A dokonca v určitých prípadoch ani skúšku odbornej spôsobilosti.

   Kurz ani skúšku odbornej spôsobilosti typu P nemusí vykonať osoba, ktorá prvý krát žiada o vydanie preukazu a získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (akýkoľvek odbor), zároveň získala špecializované policajné vzdelanie (rozumej tzv. dôstojnícka škola) a vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore (napr. Policajný zbor).

   Ďalej kurz na skúšku typu P nemusí vykonať osoba, ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie (maturitu) v oblasti bezpečnostných služieb (napr. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku) alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb (napr. Akademia PZ, Žilinská univerzita, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, a pod.). V takomto prípade ale musí úspešne zvládnuť skúšku odbornej spôsobilosti, na ktorú túto osobu musí prihlásiť niektorá z akreditovaných osôb.

   Dúfame, že sa nám podarilo zrozumiteľne zodpovedať všetky otázky, ktoré Vás zaujímali. Ak náhodou nie, neváhajte nás opäť kontaktovať. Radi Vám odpovieme aj na ďalšie.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

   1. Preto, že nám bola na e-mail: kurzsbs@gmail.com, doručená doplňujúca otázka pána Kováča, jej znenie, ako aj odpoveď na ňu uvádzame:

    Otázka pána Kováča:
    Dobrý deň deň prajem,vrelé Vám ďakujem za užitočné informácie,ale ak dovolíte,ešte malá otázočka,aby som to pochopil na jasne,to znamená,že policajt,ktorý je už na vyslúžilom dôchodku a má potrebné vzdelanie, si požiada na príslušnom krajskom odbore polície o vydanie preukazu tipu „P“ na prevádzkovanie strážne služby,nemusí absolvovovať školenie kurzu SBS typu“P“,ešte potreboval by som vedieť čas,za o požiadanie by ho dostal a poplatok.(Ešte jedná otázočka,keď mám preukaz SBS tip“P“,le nemá ešte potrebné mat.vysvedčnie,kde momentálne ešte len si robím nadstavbové štúdium,,bolo by možné pri požiadaní o vydanie licencie na strážnu službu doložiť maturitné vysvedčenie dodatočne,s tým že by som to právnou cestou potvrdil,že do určitého času ho doložím,v prípade ak nie,tak by som požiadal o zrušenie licencie.Ešte ráz krásne ďakujem za informácie.S pozdravom Kováč.

    Odpoveď:
    Dobrý deň pán Kováč,

    nie je nám úplne jasné, či sme sa porozumeli. Preukaz odbornej spôsobilosti vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru. Preukaz odbornej spôsobilosti potrebuje každý, kto vykonáva nejakú činnosť v oblasti súkromnej bezpečnosti, či je to zamestnanec – strážnik alebo detektív, konateľ, prokurista, člen predstavenstva, fyzická osoba – podnikateľ, atď.. Ale ak Vám ide o licenciu, tú potrebuje ten, kto chce prevádzkovať strážnu službu (mať svoju SBS). Licencie udeľujú a vydávajú príslušné krajské riaditeľstvá Policajného zboru. Výšku všetkých správnych poplatkov, vrátane poplatku za podanie žiadosti o vydanie preukazu, poplatku za vydanie preukazu a ďalšie nájdete tu: http://www.minv.sk/?spravne-poplatky-na-useku-sukromnej-bezpecnosti

    Čas, koľko trvá vydanie licencie, či preukazu odbornej spôsobilosti je individuálny. Na túto otázku Vám najlepšie odpovedia na príslušných útvaroch Policajného zboru, ktoré sa zaoberajú danou problematikou. Stránku, kde nájdete kontakty na tieto útvary sme Vám uviedli v predchádzajúcom e-maily. Napriek tomu, že tak zákon o súkromnej bezpečnosti, ako aj správny poriadok ustanovujú procesné lehoty, posudzovanie jednotlivých žiadostí bude spravidla individuálne, podľa posudzovanej osoby, prípadne viacerých osôb pôsobiacich v štruktúrach žiadateľa.

    Doklad o vzdelaní, rovnako ako všetky ostatné doklady musíte predložiť spoločne so žiadosťou, prípadne po podaní žiadosti, ešte pred vydaním rozhodnutia o udelení licencie. Podmienky na udelenie licencie musíte spĺňať v čase, keď sa o vašej žiadosti rozhoduje. Nie je možné, aby ste dodatočne preukazovali niektorú z podmienok, ktoré musíte podľa zákona o súkromnej bezpečnosti spĺňať. Ak ich v čase, keď sa o Vašej žiadosti bude rozhodovať nebudete spĺňať, Vaša žiadosť bude zamietnutá a licencia Vám nebude udelená. Rovnako je to aj s preukazmi odbornej spôsobilosti.

    S pozdravom

    https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *