Čo vlastne môže SBS-kár?

Idete do firmy, fabriky, administratívnej budovy a SBS-kar chce vidieť čo máte so sebou? Rovnaká situácia sa odohráva keď odtiaľ odchádzate? Alebo vás SBS-kar zastavil, keď ste išli zo supermarketu s celou rodinou, kde vás videli mnohí vaši známi? Väčšinou ide o nepríjemné situácie, ktoré nás dostávajú do rozpakov. Má na niečo takéto vôbec právo?

Napriek tomu, že často sa v týchto prípadoch nepríjemne cíti ten, koho SBS-kar kontroluje, rovnako náročnú situáciu v tom momente zažíva aj samotný SBS-kar. On totiž nemá odkiaľ vedieť, že ste slušný človek, ktorý prišiel s rodinou na sobotný nákup a jediný dôvod, prečo začalo signalizačné zariadenie pri vašom odchode reagovať bola nesprávne zamestnancom supermarketu odstránená ochranná nálepka (bezpečnostný čip) z vášho nákupu. On nikdy nevie voči komu ide zasiahnuť a čo môže očakávať. Preto napriek tomu, že na prvý pohľad pôsobíte príjemne musí konať so značnou opatrnosťou. Od neho každý čaká (najmä objednávateľ bezpečnostnej služby), že bude chrániť jeho majetok, osoby, verejný poriadok a podobne. Na tento účel zákon o súkromnej bezpečnosti dal SBS-karom určité oprávnenia. Aby tieto oprávnenia mohol SBS-kar využívať musí spĺňať rad ďalších podmienok nie len on, ale aj jeho zamestnávateľ, súkromná bezpečnostná služba. Až keď preukážu, že spĺňajú tieto podmienky im štát „dovolí“ poskytovať bezpečnostné služby iným. Na druhej strane SBS-kar nie je nedotknuteľný „Boh“, ktorý môže všetko a musí na danom mieste zabezpečovať všetko, čo kohokoľvek napadne. Jeho činnosť a najmä jej cieľ musí byť presne a určito vymedzený v zmluve, ktorú uzatvorila bezpečnostná služba s odberateľom jej služieb (vlastníkom fabriky, supermarketu, organizátorom verejného podujatia, …). Teda SBS-kar si nemôže robiť čo chce, ale iba to, na čo sa jeho zamestnávateľ zaviazal v zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby a to tak aby neporušil zákon o súkromnej bezpečnosti, prípadne iné všeobecne záväzné právne predpisy.

SBS-kari – strážnici, ktorých zákon o súkromnej bezpečnosti nazýva osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany sú oprávnení:

 • presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či pri vstupe a výstupe do chráneného objektu nemáte pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti alebo ktorými by ste mohli spáchať protiprávnu činnosť, a tieto vám odobrať,
 • zakázať vám vstup do chráneného objektu ak ste nepovolanou osobou (o tom, kto povolanou osobou je a kto nie je rozhoduje ten, kto si SBS-ku objednal, teda vlastník alebo užívateľ budovy, organizátor podujatia a pod.),
 • zakázať vám vstup do chráneného objektu, ak máte pri sebe zbraň a je tam vstup so zbraňou zakázaný,
 • viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu; na tento účel si môžu od vás vyžadovať preukázanie totožnosti, alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru alebo ozbrojenému bezpečnostnému zboru,
 • zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu ,
 • vyžadovať preukázanie totožnosti, ak vás pristihli pri páchaní priestupku alebo trestného činu, alebo bezprostredne po ich spáchaní, rovnako ak Vás pristihli pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo výstupe z neho,
 • presvedčiť sa pri vašom vstupe do chráneného objektu alebo výstupe z neho či nemáte v dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti, alebo predmety, ktorými by ste mohli spáchať protiprávnu činnosť, a tieto vám odobrať,
 • na čas nevyhnutný, do príchodu policajta vás predviesť na strážne stanovisko ak odmietate alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a boli ste pristihnutý pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po jeho spáchaní alebo pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo výstupe z neho,
 • ak ste zamestnancom firmy, ktorú strážia tak sa smú presvedčiť, či pri vstupe do jej objektu alebo výstupe z neho nie ste pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. To však len vtedy, ak ich na to splnomocnil váš zamestnávateľ.

Ak vás SBS-kar vyzve k daným úkonom, ste povinný jeho výzvu uposlúchnuť. Ak tak neurobíte, dopúšťate sa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výška 1 659,- Eur.

SBS-kar by však mal celý úkon voči vám vykonať tak, aby neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ktorý sledoval a zároveň tak aby dbal na česť, vážnosť a dôstojnosť vašu ako aj na svoju vlastnú. Zároveň nesmie pripustiť, aby vám v súvislosti s jeho činnosťou vznikla bezdôvodná ujma.

Na záver je treba ešte uviesť, že SBS-kari pri svojej činnosti nesmú žiadnym spôsobom používať maskovanie tváre ani vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami.

54 názorov k “Čo vlastne môže SBS-kár?

 1. Dobrý deň, chem saspýtať som SBS a pracujem v obchodnom centre a mal som menši problem s veducou prevádzky kde ma v nočných hodinách nechcela pustit do prevádzky nakolko tam boli ludia ktorý tam nemali čo robit. Zavrela mrežu a že ma nevpustí do vnútra. Pokym som stihol vytočit 158 ludia vyšli cez unikový vychod vonku. Chcem sa len jedno spýtat mám úrávo ako sbs povolený vstup do prevádzky ked mi to odmietla veduca ??? A ked sa tam niečo stane čo otom???? Ďakujem s pozdravom Palo

  1. Dobrý deň,

   na Vašu otázku nie je jednoznačná odpoveď. Určite by túto situáciu mal riešiť Váš nadriadený s nadriadeným pani s ktorou ste sa dostali do konfliktu. Treba si uvedomiť, že Vaše služby si niekto objednal. Spoločnosť, pre ktorú pracujete (SBS) má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou (prípadne inou právnickou alebo fyzickou osobou), ktorá chce, aby ste im poskytovali ochranu za určitým účelom. SBS a jej pracovníci nikdy priamo nevystupujú na ochranu verejného záujmu, ako napríklad Policajný zbor, prípadne iné štátne orgány, i keď v širšom kontexte sa aj tieto služby na nej spolupodieľajú. Strážne služby vždy primárne vystupujú na ochranu súkromného záujmu toho, kto si ich služby objednal. Z tejto premisy je dôležité vychádzať aj vo Vami popísanom prípade. Tu treba vychádzať z toho, akú zmluvu uzatvorila SBS, pre ktorú pracujete a odberateľ tejto služby. V tejto zmluve by mal byť vymedzený chránený záujem, ktorý máte chrániť, prípadne ďalšie podmienky poskytovania služby. V zmluve môže byť obmedzený aj rozsah jej plnenia či už vecný, časový alebo priestorový. To znamená, že v zmluve môže byť vymedzené napríklad, že strážnu službu poskytujete len v určitých hodinách, prípadne len na určitom mieste alebo máte chrániť len časť objektu. Rovnako môže byť v zmluve dohodnutá kombinácia týchto požiadaviek. Z uvedených dôvodov nevieme jednoznačne odpovedať, či ste mal alebo nemal právo do predajne vstúpiť, pretože aj toto môže byť v zmluve dohodnuté. Tieto situácie priamo zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti nerieši, pretože tu necháva úplnú zmluvnú voľnosť pre bezpečnostné služby a ich odberateľov (zákazníkov), aby si sami dohodli ako bude ich spolupráca pri poskytovaní bezpečnostných služieb vyzerať.

   V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

  2. Dobrý deň chcel by som sa vás spýtať kamarát chcel ukradnúť z obchodu kondomy sbskar si ho pri tom odfotil na telefon čo sa potom s tou fotkou robí ? Ďakujem za odpoveď

   1. Dobrý deň,

    na túto otázku žiaľ nedokážeme odpovedať, pretože nepoznáme dôvod, pre ktorý bola vyhotovená fotografia osoby, ktorá ako píšete kradla v obchode. Pracovník SBS totiž nemôže fotiť osoby a to ani keď boli pristihnuté pri krádeži. Ako dôkaz môžu slúžiť napríklad kamerové záznamy.

    S pozdravom

    https://www.kurz-sbs.sk

  3. Vedúca prevádzky vie že SBS robi pre ňu . A preto to nerešte nema to riešenie pokiaľ to neviete riešiť aj s pomocou Vašho vedenia. Pracovnici SBS nemaju Odbory preto Vždy sa nájde dôvod aby SBS bol ten posledný. SBS nemá právomoc policajta . Pravo vstupu mate mate pravo mať pravo. Otazne či hto pravo uplatnite .Stači že pracovnička povie že ste drzý uražate a bude po Vas.

 2. Môže SBS v našej firme okrem vonkajšich prietorov kontrolovať aj vnutorné priestory ako napríklad wc a šatne a sprchy ked sa tam začali poškodzovať spoločné veci ?

  1. Dobrý deň pani Jana,

   áno môže, za určitých okolností. Rozsah čo všetko môže pracovník SBS vykonávať ustanovuje zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, čo do oprávnení. Rozsah, čo do obsahu ustanovuje vždy zmluva uzatvorená medzi osobou (či už fyzickou alebo právnickou), ktorá chce využiť služby SBS a samotným prevádzkovateľom SBS. V tejto zmluve sa presne dohodne, okrem iných dôležitých náležitostí, aj rozsah samotného poskytovania strážnej služby. Jednotlivé požiadavky sú potom často premietnuté do rôznych smerníc, prípadne iných interných predpisov oboch zmluvných strán.

   Zostávame s pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. dobry den sbs v lidli mna napadla ze kradnem a ze mu mam ukazat batoh a chcel vykonat osobnu prehliadku mojich osobnych veci v batohu postupoval spravne

  1. Dobrý deň pán František,

   mrzí nás, že sa Vám v súvislosti s výkonom strážnej služby stala nepríjemnosť. Žiaľ na základe Vami uvedených skutočností nie sme schopní vyjadriť sa k zákonnosti postupu zamestnancov SBS. Táto kompetencia nám ani neprislúcha.

   Môžeme však uviesť, že podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov osoby poverené výkonom fyzickej ochrany sú oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať.

   Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec SBS je oprávnený presvedčiť sa hmatom a zrakom či napríklad niekto niečo neodcudzil v obchode. Musí pri tom ale dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby voči ktorej zakročuje ako aj na svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma. Tiež je povinní správať sa tak, aby zásah do práv a slobôd osoby voči ktorej zakročuje neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho činnosťou.

   Zároveň je ale potrebné uviesť, že výzve pracovníka SBS k úkonom uvedeným vyššie je povinný každý vyhovieť. Tejto výzve nemusia vyhovieť iba osoby zákonom vymedzené, ako sú napríklad príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 4. Dobrý deň,chcem sa spýtať,má právo ma zadržať pracovník SBS,keď už som za areálom fabriky??Nebol totižto ani vonku,nemal ani otvorené okienko na vrátnici.Podľa mňa JE POVINNÝ BYŤ VONKU,keď idú ľudia do práce a z práce,aby im nahliadol do ruksaku,keď už si má SBS plniť svoje povinnosti.Ja sa tiež v práci nezašívam,lebo za mňa tú pracovnú náplň nikto neurobí.Príde mi to zo strany SBS nefér,pokial sa nezdržiava vonku v čase svojej pracovnej náplne.Ďakujem

  1. Dobrý deň pán Peter,

   mrzí nás to, ale vzhľadom na neúplnosť popisu situácie sa nevieme vyjadriť, či pracovník SBS postupoval v súlade so zákonom alebo nie. Hodnotiť, či pracovník má byť pri vchode, alebo na inom mieste nám neprináleží. Nevieme o čo presne vo Vami popisovanej situácii išlo. Samotnú taktiku zásahu si pritom pracovník volí sám, prípadne postupuje podľa pokynov zamestnávateľa, alebo objednávateľa služby.

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

  1. Dobrý deň pán Jaroslav,

   odpoveď na Vašu otázku nie je jednoduchá a najmä nie je možné na ňu jednoznačne odpovedať. Zákon o súkromnej bezpečnosti (zák. č. 473/2005 Z. z.), ani iný všeobecne záväzný právny predpis totiž takúto situáciu priamo nereguluje. Preto je možné odpoveď na túto otázku vyvodiť iba z iných ustanovení zákona. Ako každá vec v živote, aj tento postup má vždy najmenej dva uhli pohľadu. Na jedne strane je praktická stránka veci, kedy pri veľkom množstve kamiónov a veľkom množstve prevádzok v logistických, priemyselných a iných areáloch značne komplikuje plnenie úloh pracovníkom SBS. Podľa § 50 ods. 4 písm. a) zák. č. 473/2005 Z. z. sú strážnici a detektívi oprávnení presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať. Na Vami opisovaný prípad ale podľa nášho názoru nie možné toto oprávnenie aplikovať. Tu ide napríklad o rôzne detektory, rampy, zábrany a podobne. Ako sme už uviedli, Vami spomínaný postup bol zavedený zrejme z dôvodu množstva kamiónov, ktoré vstupujú a vystupujú do a z areálu a nebolo v ľudských silách zapamätať si všetko, čo ktorý priniesol a porovnať to s tým čo vyviezol. Pravdepodobne preto bol zavedený tento postup, aby sa uľahčil výkon práce zamestnancom SBS (to ale iba dedukujeme). Podľa nášho názoru ale tento postup (vami popísaný) správny nie je. Podľa § 50 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. prevádzkovateľ SBS nesmie osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany (strážnik), pátrania (detektív), odbornej prípravy a poradenstva (lektor v kurzoch) ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Taktiež podľa § 50 ods. 2 osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom. Podľa nášho názoru, Vami uvedený postup neprimerane zasahuje do práv a slobôd kamionistu vstupujúceho do chráneného objektu, ako človeka. Tieto práva a slobody sú v podmienkach Slovenskej republiky ľuďom garantované množstvom všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv.

   Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, aj právo majiteľa (prevádzkovateľa) chráneného objektu na ochrane jeho majetku. Preto je odpoveď na túto otázku značne zložitá. Oprávnenými subjektami dať záväznú odpoveď na túto otázku sú na Slovensku výlučne súdy. Taktiež znie otázka, ako by ste postupovali, ak by Vám či už pracovník SBS alebo majiteľ (užívateľ) objektu odoprel vstúpiť do objektu, ak by ste mu nesplnil podmienky, ktoré oni nastavili? Aj Vy si predsa domov vpustíte iba ľudí, ktorí sa správajú podľa Vašich požiadaviek a predstáv. Preto treba mať na zreteli nie len ten právny pohľad na vec, ale často aj ten ľudský, pragmatický. Z tohto pohľadu pripúšťame, že pri veľkých množstvách úkonov, ktoré plnia pracovníci SBS, sú takéto a obdobné úkony potrebné a nevyhnutné.

   Snáď sme Vám aspoň trochu pomohli a zodpovedali Vašu otázku. V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 5. Dobrý deň,
  chcel by som sa Vás spýtať, aký mate názor nato ak zamestnanec SBS robil úkony v Tescu proti podozrivému z krádeže, na predajni bez viditeľného preukazu sbs. Tvrdil že ho schoval a dal si dole oblečenie s označením sbs, aby bol nenápadný. Sú naslednovné úkony a príkazy, ktoré dával, oprávnene?

  1. Dobrý deň,

   otázka oprávnenosti takto vykonaných úkonov je značne zložitá a diskutabilná. Každopádne podľa nášho názoru takýto postup pracovníka SBS nie je správny a dopúšťa sa pri ňom sám priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky do 1 659 eur a zákaz činnosti na dobu 5 rokov. Ak by v takomto prípade aj osoba odmietla plniť jeho pokyny, zrejme by bola v práve a veľmi ťažko by ich mohol tento pracovník vyžadovať od osoby voči ktorej zakročuje. Identifikačným preukazom (umiestneným na ľavej strane v oblasti pŕs) spolu so znakom bezpečnostnej služby (umiestneným na ľavej strane rovnošaty vo výške pŕs) totiž pracovník SBS preukazuje svoju príslušnosť k bezpečnostnej službe, ktorej je zamestnancom. Bez preukázania svojej príslušnosti k bezpečnostnej službe nemôže od kohokoľvek vyžadovať plnenie oprávnení, ktorými disponuje, pretože táto osoba nemá ako vedieť, že komunikuje so zamestnancov SBS.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

  2. Poznám. A evidentne klameš. Aj keď sa nachádza v predajni pracovník sbs bez uniformi tak pri zastavení zakazníka sa vždy dokladuje príslušným preukazom sbs. Do práce sbs spadá aj detektívna činnosť. Okrem klasickej sbs sa v obchoďákoch pohybujú aj civilne oblečený zamestnanci sbsky. Ak je potreba vykonať zásah, pracovník sbs vždy NAJSKÔR ukáže osobe sbs preukaz. Nikdy nezasahuje v rozpore zo zákonom nakolko je všetko monitorované kamerami. Preto napriklad keď sa na obchode objavý človek ako ty, tak sa pracovník sbsky nemusí ničoho báť lebo kameri zaznamenávajú všetko. Aj to keď zakazník klame.

 6. Dobrý deň,
  chcem sa informovať či v súvislosti s vydaním Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 je zamestnanec SBS kontrolovať osobám vstupujúcim do priestorov obchodného domu telesnú teplotu a teda umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C v zmysle citovaného opatrenia, keďže v § 50 zákona č. 473/2005 Z. z. toto oprávnenie zamestnanca SBS uvedené nie je ? Odpoveď prosím zaslať i na e-mail.
  ďakujem

  1. Dobrý deň pán Peter,

   ako správne uvádzate toto oprávnenie explicitne nie je uvedené v ustanovení § 50 zákona č. 473/2005 Z. z.. Je však uvedené implicitne (nepriamo). Podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. b) citovaného zákona osoby poverené výkonom fyzickej ochrany sú oprávnené zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám. To znamená, že strážnik je oprávnený zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám. To, kto je nepovolanou osobou neustanovuje zákon o súkromnej bezpečnosti, ani žiaden iný všeobecne záväzný právny predpis. Túto skutočnosť určuje objednávateľ služby, teda spravidla vlastník nehnuteľnosti alebo jej nájomca (užívateľ). Ak tieto osoby sú povinné dodržiavať aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne iných verejných autorít, musia nájsť spôsob ako to zabezpečiť. Preto, ak im chcú vyhovieť, mali by určiť, kto je nepovolanou osobou a kto nie. Čiže môžu určiť, že nepovolanou osobou bude každá osoba s telesnou teplotou viac ako 37 °C a týmto spôsobom môžu zabezpečiť zákonným spôsobom plnenie týchto povinností napriek tomu, že explicitne zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov neustanovuje, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená kontrolovať telesnú teplotu.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 7. Môže príslušník SBS do Vás strkať ak chce,aby Ste opustili priestor predajne z dôvodu,že nemáte nákupný vozík.Toto sa mi stalo,keď som stál medzi dvomi samoobslužných pokladnicami bez úmyslu ísť nakupovať pričom som z tohoto priestoru pozeral,či už nejde manželka,aby som jej pomohol pri pokladni vyložiť nákup.
  Ďalej sa pýtam,či má príslušník SBS právo zakázať Vám natáčanie v obchode na mobil,fyzicky Vás napádať s poznámkami,že on je súkromná osoba a že Vám zoberie mobil a vyhodí ho von,o čo sa samozrejme aj snažil

  Ďakujem za odpovede

  1. Dobrý deň pán Ján,
   veľmi ťažko sa nám vyjadruje na túto otázku bez znalostí podrobností celého prípadu. Hodnotiť tento prípad nám neprináleží. Napriek tomu sa skúsime k nemu vyjadriť v čisto hypotetickej rovine. Predpokladáme, že zamestnanec SBS mal dôvod prečo Vás z priestorov vykázal. Zrejme to nespravil svojvoľne. Podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti má totiž oprávnenie zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám. Kto nepovolanou osobou je spravidla určuje objednávateľ služby. Môže to byť napríklad osoba ozbrojená, osoba pod vplyvom alkoholu, osoba, ktorá tam nie je zamestnaná, v dnešnej dobe to môže byť osoba bez prekrytia tváre, ak sa vyžaduje, nadpočetná osoba a podobne. V týchto prípadoch často dochádza k zbytočným provokáciám samotných pracovníkov SBS, pričom napríklad zákazník si odmietne nasadiť rúško alebo inak vhodne prekryť tvár, odmietne opustiť predajňu, ak je tam už priveľa ľudí a podobne. V takom prípade pracovníkovi SBS nezostáva nič iné iba uplatniť svoje oprávnenie a zakázať vstup osobe do chráneného objektu. Osoba, ktorá sa snaží demonštrovať svoj nesúhlas s prijatými opatreniami si často možno ani neuvedomuje, že svojím konaním privádza do problémov nie len seba ale aj samotných pracovníkov SBS, ktorí si iba plnia svoje pracovné povinnosti. V danom prípade darmo osoba demonštruje svoju nespokojnosť s nariadenými opatreniami pred zamestnancami SBS, pretože tie oni nenariadili . Ani nie sú tými osobami, ktoré ich dodržiavanie vynucujú, dokonca možno s nimi ani nesúhlasia. Oni sú však povinní chrániť záujmy tých, ktorí si ich služby objednali a to záujem (supermarketu, obchodného centra, firmy, …), aby zbytočne neplatili pokuty alebo nečelili horším sankciám zo strany štátu, za to, že nerešpektujú opatrenia štátnych orgánov. Pracovníci SBS sa tak dostávajú do situácií, za ktoré oni žiadnym spôsobom nemôžu, ale riešiť ich musia! Inak by im hrozilo prepustenie z práce za neplnenie si uložených pracovných povinností. Preto je na zváženie minimálne ten ľudksý pohľad na vec, či naozaj chceme pripraviť pracovníka SBS o prácu len preto, že nesúhlasíme s niečím alebo niekým, za čo ale zamestnanec SBS nemôže. Na druhej strane, ak si odmyslíme aj ľudský pohľad na vec, napríklad keď nejaký chytrák by sa chcel pomstiť pracovníkovi SBS, tak je tu aj ten pohľad právny. Podľa § 50 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti výzve pracovníka SBS je povinný uposlúchnuť každý (teda okrem výnimiek v zákone ustanovených výnimiek, ako napríklad príslušníci Policajného zboru za určitých predpokladov a podobne). Preto ak Vás zamestnanec SBS vyzval opustiť priestory predajne, Vy ste bol povinný tejto výzve uposlúchnuť. Ak ste jej neuposlúchli, tak ste sa dopustil priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta až do výšky do 1 659 eur. Čo sa týka strkania, tak to nie, to nemôže robiť zamestnanec SBS. Iba ak by potreboval osobu predviesť na strážne stanovisko, aj tu treba ale byť veľmi opatrný akým spôsobom sa to vykoná. Pracovníci SBS nedisponujú totiž možnosťou použiť donucovacie prostriedky ako napríklad policajti. A čo sa týka snímania kamerou samotného pracovníka SBS, tak to je tiež zakázané. Tu totiž platí často spomínané GDPR, zákon o ochrane osobných údajov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. V skratke povedané, pracovník SBS nie je verejným činiteľom, nemusí teda strpieť snímanie jeho tváre, mena, priezviska, činnosti, ktorú vykonáva a pod.. Na to aby ste mohli spracúvať osobné údaje niekoho musíte spĺňať ustanovené podmienky. Hovorí sa im zákonné licencie. Ide o tom, že priamo zákon určuje kedy je možné osobné údaje spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby. Nikde však nie je ustanovené, že je možné snímať pracovníka SBS pri svojej činnosti, je to rovnaké ako keby ste prišli k niekomu do kancelárie, do výrobnej haly, do vozidla a pod. a začnete si ho natáčať bez jeho súhlasu. To by sa isto ani Vám nepáčilo. Ako už bolo uvedené, každého osobné údaje je možné spracúvať iba s jeho súhlasom, alebo z dôvodu, ktorý ustanovuje zákon. Ani jeden dôvod ste predpokladáme nespĺňali. Žiaľ z toho čo ste nám popísali sme smutní, lebo došlo pravdepodobne k situácii, kde obe strany postupovali neštandardne. Pevne veríme, že sa Vám v budúcnosti podobné situácie nestanú, uposlúchnete výzvu zamestnanca SBS a zbytočnému problému sa vyhnete.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 8. Dobrý deň,
  môže nám SBSkár zakázať vstup do predajne len na záklafe toho že sme mali rúško nasadené pod nosom, keďže sa nám zle dýcha.
  SBSkár nám povedal aby sme si nasadili rúško na nos a mi sme sa mu následne ospravedlnili, že sa nám zle dýcha.
  Tak nám povedal, že uznesenie (ktoré nie je nad zákonom) jasne hovorí, že máme mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty.
  My sme sa znovu ospravedlnili, že nemožme dýchať tak na to nám povedal, že nás viac v Bille neobslúžia.
  Toto je však v rozpore s ústavou SR čl 12 (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. Rovnako ako ústava SR čl. 16 (2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
  Čiže na záklafe ústavy SR mi nemôže zakázať nakupovať v prevádzke Billa.
  Ešte nám bolo povedané, že nedodržujeme nariadenia vlády, ktoré znovu opakujem, nie sú nad zákonmi a ústavou SR. To že sme nemali správne nasadené rúško, je z dôvodu toho, že mne sa v rúšku zle dýcha. SBSkár ale zabudol, že my občania SR nie sme jediní ktorí musia dodržiavať nariadenia. Billa ich porušuje taktiež, tým, že nedizinfikujú dotykové plochy a nevetrajú pravidelne priestory ako im to vyhláška ustanovuje.

  Čiže otázka znie, čo robiť v prípade ak ma SBSkár odmietne obslúžiť alebo vstúpiť do priestorov, len oreto že malm zle nasadené rúško, čo opakujem je v rozpore so zákonom a ústavou. Je oprávnený na takýto úkon?

  1. Dobrý deň pani Timea,

   na úvod nám dovoľte ospravedlniť sa. Ale na Vašu otázku odpovieme možno trochu zoširoka. Vy sa pýtate, čo môžete urobiť, ak Vám SBSkár zabráni nakúpiť si v supermarkete keď Vás dusí rúško. Žiaľ právne riešenie nás nenapadá, preto si dovolíme ponúknuť pragmatické. Možno by stálo za zváženie, ak sa Vám ťažko dýcha v rúšku, skúsiť použiť štít. Či už taký ako nosia napríklad lekári (ktorý prekrýva celú tvár), alebo taký, ako nosí napríklad náš bývalí pán premiér (uchytený o uši a bradu).

   K Vašej otázke si dovolíme ešte aj náš názor na povinnosti dodržiavať prijaté protipandemické opatrenia. Pracvoník SBS iba zabezpečoval dodržiavanie pravidiel. Plnil si svoju pracovné povinnosti, tak ako každý iný zamestnanec. Najlepšie ako vedel. Čo sa týka protiústavnosti, žiaľ toto žiadny pracovník, ani pracovník SBS posúdiť nevie a ani nemôže. Jemu to totiž neprislúcha. Žiadny predpis, a to ani Ústava SR Vám nezaručuje možnosť nakúpiť si v akomkoľvek supermarkete bez toho aby ste dodržiavali jeho pravidlá. Ak sa supermarket rozhodne, že bude rešpektovať nariadené pravidlá, každý, kto vstupuje do jeho priestorov ich dodržiavať musí. Je to rovnaké ako keď sa napríklad bankový dom, alebo niekto iný rozhodne, že nebude vpúšťať do svojich priestorov ozbrojenú osobu. Aj tu buď rešpektujete nastavené pravidlá alebo nie. Ani Vám by sa nepáčilo, ak by niekto prišiel k Vám na návštevu a správal sa v rozpore s Vašou predstavou. A k téme či niečo je alebo nie je v súlade s Ústavou SR, tam je úplne zbytočné sa s Vami sporiť. My totiž nezastávame Váš názor, no plne ho rešpektujeme. Každý má právo na svoj názor a my túto zásadu plne ctíme a aj táto stránka vznikla okrem iného aj preto, aby vytvorila priestor na odbornú diskusiu. Zároveň si však dovolíme vyjadriť aj náš názor. Podľa nášho názoru totiž Ústava SR má viac ako iba 2 články a preto ju treba vnímať komplexne, nie iba útržkovito. Preto si dovolíme poukázať na čl. 13 ods. 1 písm. a), v ktorom je ustanovené, že povinnosť možno uložiť zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. S interpretáciou Ústavy SR ako ju uvádzate Vy a mnohí ďalší my zásadne nesúhlasíme. V každom právnom štáte je okrem Ústavy a zákonov vydaných aj množstvo iných právnych aktov, ktoré „určujú dovolené vzorce správania“ alebo inak upravujú jednotlivú oblasť spoločenských vzťahov. Neradi to uvádzame, pretože veľa tých, ktorí sa nechali zviesť na pre nás šikmú plochu demagógie sme odborne uznávali a dokonca aj čerpali z ich práce a názorov, napriek tomu si myslíme, že svoju odbornosť spreneverili vlastným, často politickým záujmom. Ak by tomu tak nebolo, určite by si spomenuli, ako sme už uviedli, že v práve, nie sú využívané iba ústavné predpisy a zákony, ale veľké množstvo ďalších právnych aktov a že dokonca v práve jestvuje niečo také, čomu sa hovorí prezumpcia (predpoklad) správnosti, či už individuálnych právnych aktov, zákonov, vyhlášok, opatrení, a tak ďalej. Iba orgán, ktorý disponuje kompetenciou na preskúmanie týchto právnych aktov môže vyvodiť záver, či niečo je v súlade napríklad s Ústavou SR alebo s iným predpisom alebo nie je. Kým sa tento orgán nevyjadrí, že niečo je nezákonné alebo protiústavné dovdedy platí, že je to v poriadku, teda zákonné a ústavné. Ak by totiž tento princíp nefungoval, štát ako taký by úplne stratil zmysel a nastal by chaos. Každý sám by si totiž určoval čo dodržiavať bude a čo nie.

   Prepáčte, nechceme vyhľadávať konflikty, iba prezentujeme náš názor. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že nie sme žiadny štátny orgán, aby náš názor mal nejakú právnu váhu. Vyjadrujeme iba naše názory, ktoré sú kreované na základe našich dlhoročných skúseností, praxe a štúdia.

   Ďakujeme za pochopenie

   https://www.kurz-sbs.sk

 9. Dobrý deň, ja ako pracovník vlastnej ochrany mam takúto otázku. Situácia… Zákazník vošiel do súkromnej firmy bez zastavenia autom na vrátnici. Následne bol slušne vykazani na vonkajšie verejné parkovisko. Pri opätovnom pesom vstupe nepreukazal na vyzvu test na Coronu a ani si nedal zmerať teplotu. Na výzvu aby tak učinil nereagoval a pokračoval ďalej v objekte. Chcel som ho zastaviť, ale bol agresívny a pokračoval ďalej,ale ma nenapadol. Je možné takéhoto človeka zastaviť silou a predviesť ho na vrátnicu?… Mozno v takomto prípade použiť hmaty a chvaty?

  1. Dobrý deň pán Milan.

   V situácii, ktorú popisujete nastal problém, že do chráneného objektu sa dostala nepovolaná osoba. Kto nepovolanou osobou je vždy určuje objednávateľ služby, vo Vašom prípade prevádzkovateľ vlastnej ochrany, teda priamo Váš zamestnávateľ. Oni rozhodnú, kto a za akých podmienok môže vstúpiť do ICH objektov! Vo Vami opisovanom prípade sa rozhodli rešpektovať rozhodnutia štátnych autorít. Na základe ich rozhodnutia ste Vy, ako zamestnanec vlastnej ochrany, povinný plniť pracovné úlohy, ktoré sú Vám uložené. To znamená zabezpečiť, aby sa do chráneného objektu nedostali nepovolané osoby. Za týmto účelom zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov v ustanovení § 50 ods. 4 písm. b) oprávňuje zamestnanca SBS povereného výkonom fyzickej ochrany (rozumej strážnika) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám. Podľa ustanovenia § 50 ods. 6 výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany k úkonom podľa odseku 4 je povinný každý vyhovieť s výnimkou podľa odseku 5. Tieto výnimku majú iba presne vymedzené okruhy osôb, ako napríklad príslušníci Policajného zboru ak do chráneného objektu vstupujú na služobný účel a podobne (výnimkami sa ďalej na tomto mieste zaoberať nebudeme, keďže predpokladáme, že dotyčný pán nepatril do tejto skupiny).

   Teraz sa pokúsime popísať, ako by mal správne vyzerať Váš postup v danom prípade. Pri vstupe pracovník SBS (rovnako tak vlastnej ochrany) osobu zastaví a oznámi jej, za akých podmienok ju môžete vpustiť do objektu. Ak osoba rešpektuje pokyny je vpustená do chráneného objektu. Ak osoba nerešpektuje pokyny je poučená, že nie je možné ju vpustiť do chráneného objektu, že jej je vstup zakázaný a že za týmto účelom bolo využité oprávnenie podľa ustanovenia § 50 ods. 4 – teda zakázať jej vstúpiť do chráneného objektu. Za týmto účelom strážnik vykoná všetky dostupné opatrenia, aby sa osoba do objektu nedostala. Zatvorí dvere, spustí mrežu, rampu a podobne. Zároveň je potrebné osobu upozorniť, že sa svojim konaním dopúšťa priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti pretože nerešpektuje výzvy strážnika. Tiež je potrebné ju upozorniť, že strážnik je podľa § 50 ods. 4 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti od osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu. Následne je potrebné osobu vyzvať na preukázanie totožnosti. Ak osoba totožnosť preukáže, strážnik si poznačí jej totožnosť a vec oznámi na miestne príslušné obvodné oddelenie Policajného zboru alebo priamo správnemu orgánu, ktorým je miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Ak sa osoba napriek tomu pokúša dostať do chráneného objektu alebo sa aj do chráneného objektu dostala, je potrebné ju opäť vyzvať, aby preukázala svoju totožnosť s výstrahou, že ak tak neurobí môže byť podľa § 50 ods. 4 písm. i) na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predvedená na strážne stanovisko. Ak osoba napriek tomu nespolupracuje, pripúšťame, že je možné za účelom využitia tohto oprávnenia použiť aj nevyhnutnú silu. Tu ale musíme upozorniť na rôzne právne názory. My sme doposiaľ zachytili dva. Jeden právny názor pripúšťa použitie PRIMERANEJ sily za účelom výkonu tohto oprávnenia argumentujúc zmyslom tohto oprávnenia. Ak by totiž nebolo možné osobu, ktorá odmieta spolupracovať donútiť silou, predmetné ustanovenie by strácalo zmysel. Rovnako tak napríklad Trestný poriadok umožňuje komukoľvek obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom. Právna doktrína ako aj právna prax v týchto prípadoch rešpektuje nutnosť použitia primeranej sily na zadržanie podozrivej osoby. Z uvedených dôvodov sa k tejto argumentácii sa prikláňame aj my. Pripúšťame ale, že aj druhá argumentácia má určité rácio a odpoveď, ktorá z nich je správna budú musieť dať najmä správne orgány, prípade súdy vo svojej rozhodovacej činnosti v konkrétnych prípadoch. Tento druhý právny názor odmieta použitie sily pracovníkom SBS argumentujúc, že ak by štát (rozumej Národná rada SR) mala záujem umožniť použitie sily pracovníkom SBS urobila by to obdobne ako je to napríklad v zákone o Policajnom zbore, kde sú priamo vymedzené donucovacie prostriedky, ktoré môže príslušník Policajného zboru použiť. Presne ako sa pýtate Vy, či môže pracovník SBS použiť hmaty a chvaty. Tu ešte upozorňujeme, že ak osoba preukáže svoju totožnosť nesmie byť predvedená na strážne stanovisko. Jej totožnosť si treba poznačiť a oznámiť ju príslušným orgánom.

   Zákon o súkromnej bezpečnosti použitie donucovacích prostriedkov zamestnancom SBS priamo nerieši. Napriek tomu si myslíme, že ich použiť v nevyhnutnej miere je možné. Inak by vyššie uvedené oprávnenie strácalo zmysel, rovnako tak by strácali zmysel ustanovenia upravujúce vecné bezpečnostné prostriedky. Napriek tomu však jedným dychom dodávame, že podľa nášho názoru by sa zákonodarca pro futuro (teda do budúcnosti) mal zaoberať aj možnosťou ich presného vymedzenia v zákone o súkromnej bezpečnosti. To by nepochybne zabezpečilo vyššiu mieru právnej istoty tak zamestnancov SBS, ktorý by mali expresis verbis uvedené, za akých podmienok ich použiť smú, ako aj vyššiu mieru právnej istoty osôb voči ktorým zamestnanci SBS zakročujú, pretože by vedeli čo môžu očakávať v týchto prípadoch.

   Na záver dodávame, že si uvedomujeme, že právna ochrana zamestnancov SBS nie je na dostatočnej úrovni a samotný zamestnanci SBS sú často tí, ktorí výkonom svojich oprávnení riskujú ďalšie problémy. Preto my odporúčame určitú dávku zdržanlivosti a zdravého rozumu, pri uplatňovaní jednotlivých oprávnení, aby ich prehnanou aplikáciou náhodou nedošlo k horšiemu následku ako by došlo ich nevyužitím. Zákon o súkromnej bezpečnosti v § 50 vymedzuje oprávnenia strážnikov, nie ich povinnosti. To znamená, že pracovník SBS ich využiť môže, ale zároveň nemusí. Je to vždy výslovne na jeho rozhodnutí. Tak treba aj k nim podľa nás aj pristupovať. Ak sa strážnikom podarí dostatočne zadokumentovať iným spôsobom protiprávne konanie osôb, štátne orgány by mali schopné ich dodatočne vypátrať a vyvodiť zodpovednosť. Preto nie je vždy nevyhnutné konflikt stupňovať, ale skôr hľadať riešenia.

   V prípade, ktorý ste popisoval by možno bolo vhodné priamo zavolať príslušníkov Policajného zboru a oznámiť im, že sa pácha na mieste priestupok a počkať na nich. Oni disponujú širšími oprávneniami a možnosťou donútenia ako má zamestnanec SBS. Samozrejme do ich príchodu je potrebné si poznačiť ako osoba vyzerala, popis oblečenia, farbu vlasov, očí, spôsob chôdze, prípade určité výrazné znaky, ak nimi disponuje a ďalšie markanty, evidenčné číslo a typ vozidla na ktorom osoba prišla, zabezpečiť kamerové záznamy, ak nimi disponujeme a podobne. Ako už bolo uvedené, na základe týchto informácií by príslušné orgány mali byť schopné vec úspešne vyriešiť.

   V prípade nejasností, alebo ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 10. Za akých podmienok može pracovník sbs použiť vecné bez. pomocky. A može v službe použiť aj také ktoré niesu zaevidované v služobnej knihe, alebo len také ktoré sú zapisané v služobnej knihe.

  1. Dobrý deň pán Ľuboš,

   vecné bezpečnostné prostriedky je v podstate možné použiť iba v nutnej obrane a krajnej núdzi. Samozrejme v mimoriadnych prípadoch je možné použiť aj iné ako tie, ktoré sú zaevidované. Ak Vám to výslovne nezakáže zamestnávateľ. Pojmy nutná obrana a krajná núdza vymedzuje Trestný zákon v § 24 a § 25.

   § 24 Krajná núdza

   (1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

   (2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

   § 25 Nutná obrana

   (1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

   (2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

   (3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.

   (4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 11. Dobrý deň.
  Chcem Vás poprosiť o názor. Pracujem vo veľkom distribučnom a reklamačnom centre. Pri východe z pracovnej linky sú pracovníkmi SBS vykonávané náhodné kontroly. Chcem sa spýtať či má takýto pracovník právo odo mňa žiadať aby som si vyzliekol sveter. A tak isto či v rámci kontroly som povinný dokazovať vlastníctvo svojho mob. telefónu ukazovaním zoznamu posledných hovorov pri kontrole. Ďakujem a prajem príjemný deň.

  1. Dobrý deň pán Marek,

   podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať.

   Ako z dikcie citovaného ustanovenia vyplýva, strážnik je oprávnený presvedčiť sa zrakom (to znamená, že sa pozrie, čo má osoba v taške, pod svetrom, vetrovkou, …), hmatom (to znamená, že položí na osobu ruku), prípadne technickými prostriedkami (detektory, termokamery a podobne), či osoba nemá niektorý z uvedených predmetov u seba. Je na rozhodnutí strážnika, ktorý spôsob si vyberie. Predpokladáme, že dať si sveter dole Vás žiadali preto, aby sa Vás nemuseli priamo dotýkať. V niektorých prípadoch môže byť naozaj, pre zachovanie dôstojnosti, vhodnejšie osobu vyzvať, aby si sama dala dole sveter, rozopla vetrovku a podobne ako ju priamo rukami „oblapávať“. Samozrejme strážnik nemôže nechať osobu týmto spôsobom vyzliecť takpovediac donaha. Tak osoba, ako aj strážnik by mali mať spoločný cieľ, vykonať všetky úkony k spokojnosti oboch strán. Akonáhle osoba prestane so strážnikom spolupracovať, strážnik by mal kontaktovať príslušníkov polície, ktorí zabezpečia ďalšie nevyhnutné úkony.

   Čo sa týka preukazovania vlastníctva, tam by sme boli opatrní. S určitou dávkou zveličenia môžeme povedať, že vy nemusíte preukazovať strážnikovi nič. Opäť je to skôr o určitom hľadaní rozumného kompromisu. Ako sme uviedli, vždy by malo ísť o určitú spoluprácu, aby boli úkony strážnika vykonané čo možno najprijateľnejšie pre obe strany. Ak sa to pokúsime dať do ľudskej reči, môžme uviesť, že strážnik musí zabezpečiť, aby sa v objekte nekradlo. Zamestnanci, prípadne iné osoby vstupujúce do objektu a vystupujúce z neho, zasa majú určité práva. Preto je vhodné nájsť rozumnú rovnováhu, medzi týmito dvoma okolnosťami. Ako sa strážnik presvedčí, či telefón alebo iná vec pochádza z chráneného objektu, alebo nie, stanovené priamo nie je. Preto je pri tom potrebné využiť určitú dávku kreativity a urobiť to spôsobom vyhovujúcim pre obe strany. Ak sú problémy s preukazovaním, či mobilný telefón je alebo nie je vo vlastníctve zamestnancov, možno by stálo za zváženie, keby jednoducho, vlastník objektu (jeho nájomca, prevádzkovateľ skladu a pod.) rozhodol, že vstup do objektu s tovarom rovnakého druhu ako je ten, ktorý je uložení v sklade zakáže. Prípadne každý predmet, ktorý sa vnáša do objektu nejakým spôsobom označí. To znamená, že vstup s mobilným telefónom bude do objektu zakázaný, prípade mobilný telefón nejakým spôsobom označí. Pri využití týchto spôsobov by sa dalo jednoznačne určiť či telefón, alebo iný tovar pochádza zo skladu alebo tam bol vnesený zamestnancom. Preto stojí za zváženie, či je vhodnejšie strážnikovi poskytnúť súčinnosť alebo hľadať so zamestnávateľom iný vhodný spôsob, ako sa vyhnúť nedorozumeniam.

   V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

  1. Dobrý deň,

   podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 12. Dobrý deň,chcela by som sa spýtať.Je možné,aby osobe nebol umožnený vstup do prevádzky diskoclubu z nasledovného dôvodu.Manžela pri vstupe keď chcel zaplatiť vstupné osoba s tričkom securiti bez preukazu o tom,že je zamestnanec sbsky,je zrejme,že je iba zamestnancom diskoklubu a nie platenou sboskou tohto prevádzkovateľa.Oznámil mi,že nemôže ísť do vnútra v teplákoch.Ano boki to značkové bavlnené nohavice tzv.teda tepláky.Na stene mali napísané: vstup v dress code.vstup zákazaný:teplákové a šušťákové nohavice,sportove trenírky,montérky,kanadyVšetci čo mali rifle,kraťasy,tzv.kapsáče a ostatne mohli ist dovnutra.je možné takto zabrániť vstup do prevádzky?okrem iného keď som sa na to ohradila,že či vedia čo je dress code a aký majú teda predpísaný mi povedal,už potom majiteľ,že on rozhoduje koho pustí do vnútra.No keďže som sa neustále pýtala na ich vzdelanie ohľadom módy,sskončilo to tak,že mi jeden z nich vyrazil mobil z ruky a veľmi podotýkam veľmi vulgárne mi začali nadávať a osočovať ma.Ďakujem veľmi pekne za radu.

  1. Dobrý deň pani Lenka,

   žiaľ odpovedať na Vašu otázku nie sme kompetentní. Tu nejde o otázku smerujúcu k zákonu o súkromnej bezpečnosti, ale podľa Vami poskytnutých informácií o určitý spor o ktorom nemáme všetky informácie potrebné na zaujatia stanoviska.

   Za pochopenie ďakujeme, s pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 13. Dobry den.Zajimaalo by me zda mi muze jako soferovi kamionu pri vstupu do podniku SBS kar bez me pritomnosti lest do kabiny kamionu.Jde o pripad kdy jsem zastavil na vratnici a sel se registrovat k okenku cca 50 m od vozidla.Otocim se a vidim jak mi nekdo bez meho vedomi otevrel dvere a jak mi fizicky leze do kabiny vozidla kamionu!!!!!!

  1. Dobrý deň,

   podľa nášho názoru žiadny pracovník SBS nesmie konať spôsobom ako uvádzate. Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov totiž vymedzil určité limity aj pre zamestnancov SBS. V § 43 je ustanovené, že pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby aj na svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s ich činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma, a sú povinní správať sa tak, aby zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou. Z toho ustanovenia podľa nášho názoru vyplýva, že ak aj ide zamestnanec vykonať „prehliadku vozidla“ mal by ju vykonať za prítomnosti vodiča alebo majiteľa vozidla. Samozrejme každý prípad je potrebné posudzovať striktne individuálne, zastávame však názor, že zamestnanec SBS nesmie využiť oprávnenie podľa § 50 ods. 4 písm. h) bez prítomnosti osoby, ktorá vstupuje s vozidlo alebo s ním vychádza z chráneného objektu. V uvedenom paragrafe je vyslovene ustanovené: Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať.

   V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať opäť.

   S pozdravom https://www.kurz-sbs.sk

 14. Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať čo keď idem napríklad do obchodu, tam stojí človek v tričku kde má znak SBS, alebo ma zavesený preukaz na ktorom je veľký nápis SBS dokonca aj názov SBS ale nie sú tam identifikačné údaje, ako meno, priezvisko, fotka, číslo licencie a podobne, tak ako vyžaduje zákon. Keď som jedného takéhoto SBS-kara vyzval aby si ten preukaz otočil aby boli viditeľné jeho identifikačné údaje, tak ako káže zákon, vysmial má že to nie je povinný robiť. Bavíme sa o SBS-karovi v supermarkete ktorý drepujem pri pokladni a pri vchode. Otázka je, som povinný uposluchnut výzvu takéhoto človeka, bez riadne viditeľného preukazu SBS s identifikačnými údajmi?
  Nedopusta sa takýto človek sám priestupku? Čo si tak všímam tak je to čím ďalej tým viac v móde nosiť obráteny preukaz aby ich nemohol nikto identifikovať.
  Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň,

   správne píšete, že identifikačné údaje na identifikačnom preukaze musia byť viditeľné. V prípade, ak to pracovník SBS nosí inak, sám seba vystavuje riziku jednak postihu za priestupok a jednak naozaj komplikuje svoj prípadný zásah, kedy ten voči komu zasahuje môže argumentovať tým, že nevie kto voči nemu zasahuje, či je to pracovník SBS alebo niekto, kto sa za takého iba vydáva. Pri identifikačnom preukaze je potrebné si uvedomiť, že povinnosť nosiť ho viditeľne nie je samoúčelná. Má zabezpečiť preukázanie príslušnosti pracovníka SBS voči osobe proti ktorej zakročuje. Ak pracovník SBS tento preukaz nemá, alebo ho nosí spôsobom, ktorý odporuje zákonu, potom naozaj osoba voči ktorej zakročuje môže mať dôvodnú obavu, že voči nej zakročuje niekto iný a nie pracovník SBS.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

   1. Ďakujem za odpoveď, ale moc som sa z toho nedozvedel ako by som mal reagovať na prípadnú výzvu takéhoto človeka čo síce má tričko s nápisom SBS, možno aj preukaz ktorý má v ľavej oblasti pŕs ale na ňom iba veľký nápis SBS a nič viac. To znamená že ja neviem či na mňa kričí pracovník SBS alebo iba nejaký pán v čiernom tričku a kusom papiera s nápisom SBS, ktorý teoreticky nemusí mať s SBS nič spoločné.
    Taktiež ako reagovať ak takéhoto človeka vyzveme aby sa riadne ustrojil podľa zákona čo sa týka označenia a on tak nespraví. Čo potom?

    1. Dobrý deň pán Jozef,
     na Vašu otázku je pomerne ťažké odpovedať. Ak by ale nastala Vami opísaná situácia, my by sme asi postupovali tým spôsobom, že by sme priamo volali na 158 a oznámili čo sa stalo. Naše podozrenie, že pracovník SBS pravdepodobne porušil zákon o súkromnej bezpečnosti a teda sa dopustil priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti. Na miesto by mala prísť hliadka polície, ktorá je oprávnená priestupok zadokumentovať, prípadne riešiť v blokovom konaní alebo ho oznámiť príslušnému správnemu orgánu. Nepredpokladáme, že v nejakom obchodnom centre by sa niekto vydával za pracovníka SBS. Myslíme si skôr, že v tomto prípade ide o otázku, či je správne, že pracovníci SBS sú označení menami alebo nie. Predpokladáme, že pracovník SBS nie je stotožnený s touto svojou zákonnou povinnosťou a myslí si, že najlepšie ju vyrieši Vami popísaným spôsobom. Ak ale pôjdete aj Vy tvrdohlavo do konfrontácie so zamestnancom SBS je pravdepodobné, že vznikne konflikt, ktorý bude iba eskalovať. Predpokladáme, že nikoho cieľom nie je ísť na nákup a odchádzať z neho so zlou náladou, značne rozčúlený s kopou ďalších nepríjemností. Preto podľa nášho názoru je najsprávnejšie ak predpokladáte, že pracovník SBS porušil zákon o súkromnej bezpečnosti, toto oznámiť polícii, ktorá by sa mal danou vecou zaoberať. Určite neodporúčame akokoľvek vyzývať pracovníka SBS. Niekedy môže mať oprávnené dôvody prečo identifikačný preukaz nemusí mať. Skôr by ste ho mohli slušne upozorniť, že si myslíte, že má mať identifikačný preukaz viditeľne umiestnený na ľavej strane v oblasti pŕs. Ak ale na Vaše upozornenie nebude reagovať odporúčame, ako sme uviedli vyššie, kontaktovať políciu.

     S pozdravom

     https://www.kurz-sbs.sk

 15. Dobrý deň. dnes sa mi stala nepríjjemná vec. Bol so v Bratislave v nemenovanom nákupnom centre a sedel som na lavičke a čakal som kým sa naplní herňa, kde sa hrajú spoločenské hry (aby som sa mohol s niekym zahrať). Prišiel SBS-kar a vyhodil ma s nákupného centra, že vraj som pre neho nebezpečný. Nič zlé som nerobil iba som slušne sedel. Konal dotyčný SBS-kar oprávnene? Môže sa sedieť na lavičkách v nákupnom centre keď tam nenakupujem? Samozrejme výzvu som poslúchol. Ďakujem.

  1. Dobrý deň,

   podľa Vášho popisu situácie máme za to, že Vás zamestnanec SBS nemal a nemohol vykázať z obchodného centra. Či to ale skutočne bolo tak, jednoznačne tvrdiť nemôžeme, pretože nepoznáme argumentáciu dotyčného zamestnanca SBS. Teoreticky je možné, že mal na to právo, ale Vám dostatočne nevysvetlil dôvody jeho konania. Ale dôvod, ktorý opisujete Vy, že ste pre neho nebezpečný nie je dôvodom, pre ktorý Vás mohol vyhodiť z obchodného centra, ak ste sa nebezpečne nesprával.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 16. Dobry den. Čo moze a nemoze SBS v obchodnom dome (tesko kaufland bila)
  zena SBS

  ako moze a ma postupovať napríklad z bezdomovcom, ktory iba sedí alebo spí na záchode, obťažuje iba svojim zápachom a opitosťou, poprípade slovne.

  ked zakaznik na kamerovom zázname nieco schoval do tašky, kabátu.

  ako je to z donucovacími prostriedkami, poprípade fyzicky zakročiť. Čo v prípade ze je slovne napadnutá SBS alebo dokonca vyhrážky.

  Ďakujem.

 17. Dobrý deň. Môže SBS kar vyžadovať pri odchode zo zamestnania, aby mu zamestnanci ukazovali obsah tašiek BEZ VYZVANIA? Učíte má právo to kontrolovať, ale nemal by zamestnancov k takejto kontrole vyzvať?
  Ďakujem za odpoveď.

 18. Dobrý deň, nestalo sa to konkrétne mne ale rada by som sa opýtala či má pracovník SBS právo zdvihnúť a telefonovať z cudzieho telefónu. Známa bola predvedená policajtom, osobné veci mala zatiaľ uložené u SBS keď jej telefón zvonil pracovník ho zdvihol a viedol hovor s jej otcom o tom čo sa stalo a spôsobil konflikt v rodine. Vraj zodpovedal za veci a tak mal na to právo. Ďakujem za odpoveď

 19. Dobry den chcela som sa opytat ci sbs moze dvihnut mobilny telefon a volat s niekym par min cca 5 ak bol niekto zadrzany a polcia ho zobrala na stanicu. Myslim to tak ze ta osoba co bola zadrzana nechala u sbskara tasku so vsetkym…dakujem za odpoved

  1. Dobrý deň,

   nerozumieme presne o čo išlo vo Vami popisovanom prípade, pretože, ak polícia predvedie osobu, mala by ju predviesť aj so všetkými jej vecami. Preto nám nie je úplne zrozumiteľné ako mohli zostať u pracovníka SBS. Napriek tomu máme za to, že na toto pracivník SBS nemá právo. Možno tak konal v dobrej viere a chcel pomôcť ale nemal by tak konať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 20. Dobry den chcem sa opytat ci sbs vo firme moze odomknut skrinku a ist mi do telefonu lebo mi zvonil budik ?A ja som na pracovisku kde nemozem mat tel iba v skrinke.Dakujem za odpoved a ako mam postupovat kes mi vosiel do tel

  1. Dobrý deň pani Renáta, vždy bez komplexných informácií je ťažko vyvodiť relevantný záver. Na prvý pohľad však Vami popísaný prípad konania pracovníka SBS nevyzerá byť v súlade so zákonom. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na najbližšie obvodné oddelenie Policajného zboru, kde by po získaní všetkých relevantných informácií mali dokázať posúdiť, či ide o porušenie niektorého zo zákonov alebo nie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *