Zmena konateľa, čo s tým? Kam a ako to oznamujem?

Otázka:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať aký je postup keď sa vo firme, ktorá má vydanú licenciu na prevádzkovanie strážnej služby a vykonávanie odbornej prípravy zmení konateľ. Nový konateľ by samozrejme spĺňal podmienky na prevádzku strážnej služby, aj na vykonávanie kurzov odbornej spôsobilosti. Vykoná sa iba zápis zmeny konateľa na KR PZ alebo prebehne celý proces ako pri žiadosti o vydanie licencie?

Odpoveď:

Dobrý deň,

spoločnosť, ktorá zmení konateľa musí túto skutočnosť oznámiť do 15 dní a predložiť všetky doklady týkajúce sa nového konateľa. Týka sa to všetkých prevádzkovateľov bez rozdielu, či už ide o prevádzkovateľa strážnej služby, profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, dokonca aj prevádzkovateľ technickej služby má obdobné povinnosti, i keď to upravujú odlišné ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. zákona o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).
Podľa § 29 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe predloženého oznámenia a priložených dokladov preverí, či konateľ spĺňa všetky zákonné podmienky. Ak áno, potvrdí oznámenie, ak konateľ niektorú z podmienok nespĺňa, primeraným spôsobom rozhodne o danej situácii spôsobmi uvedenými v § 29 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti na základe oznámenia podľa odseku 1 a dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených podľa odsekov 2 až 5 príslušný orgán potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien, rozhodne o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo odníme licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
Ak konateľ bol zároveň aj osobou zodpovednou za riadne vykonávanie odbornej prípravy alebo lektorom v kurzoch (osobou uvedenou v žiadosti o udelenie akreditácie), tu nastáva odlišná situácia. Okrem uvedeného oznámenia krajskému riaditeľstvu Policajného zboru je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (úradu SBS Prezídia Policajného zboru). Treba však dať pozor na to, že až do potvrdenia tejto zmeny Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, kurzy nie je možné organizovať.

Podľa § 82 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti akreditovaná osoba je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zmenu všetkých údajov, ktoré uviedla v žiadosti o akreditáciu, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojila k žiadosti o akreditáciu, najneskôr do 15 dní od týchto zmien. Vo vykonávaní odbornej prípravy môže pokračovať až po potvrdení zmien  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo po zmene rozhodnutia o udelení akreditácie.

Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu a boli dostatočne zrozumiteľné. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať opakovane.
S pozdravom

Môžem testovať na alkohol zamestnancov odberateľa, na objekte kde slúžim? Odberateľ trvá na tomto úkone, ja sa tomu bránim, podla môjho vedomia to SBS robiť nemôže. Poradíte?

Zase raz nám prišla veľmi zaujímavá otázka, odpoveď na ktorú sme si nemohli nechať len pre seba. Odpoveď na ňu by mohla zaujímať viacerých, preto ju zverejňujeme aj na tejto stránke. Znenie otázky je uvedené v nadpise tohto článku. Odpoveď na túto otázku sa dočítate v ďalších riadkoch:

Môžeme Vás ubezpečiť, že ak vykonávate dychovú skúšku na zistenie požitia alkoholu u zamestnancov, alebo iným spôsobom preverujete, či pri vstupe alebo výstupe z objektu nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ktorý strážite, nič tým neporušujete. Samozrejme musia byť pri tom splnené určité podmienky.

Podľa § 50 ods. 4 písm. j) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie ustanovenie § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.

Aby sme to preložili do ľudskej reči, ide v podstate o to, že Vy ako strážnik môžete túto činnosť vykonávať za podmienky, že Vás tým poveril Váš zamestnávateľ. Váš zamestnávateľ ako aj objednávateľ strážnej služby musia splniť tiež ďalšie spomenuté podmienky a to: Váš zamestnávateľ si musí už v zmluve o poskytnutí strážnej služby dohodnúť s odberateľom tejto služby podmienky, za akých budete toto „preverovanie“ vykonávať. Zároveň objednávateľ strážnej služby musí upraviť svoje interné predpisy, ktorými je pracovný poriadok alebo iný vnútorný predpis, tak aby v nich uviedol, že aj pracovníci strážnej služby môžu toto „preverovanie“ vykonávať.
Pri splnení všetkých uvedených podmienok môže teda aj strážnik vykonávať kontrolu u zamestnancov či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak vstupujú alebo vystupujú z chráneného objektu, alebo miesta.
Snáď sme Vám aspoň trochu pomohli.
S pozdravom

Skúšku som nespravil, môžem ďalej pracovať, ak už uplynuli 3 mesiace od skončenia kurzu?

Otázka:

Bol som na kurze SBS, hneď ako mi skončil kurz som sa zamestnal na dohodu vo firme. Pretože do 3 mesiacov od skončenia kurzu môžem pracovať, preukaz ešte nemám, lebo musím isť na opravnú skúšku. Čo sa stane keď budem pracovať bez preukazu aj viac ako 3 mesiace? Zamestnávateľ mi povedal že môžem prísť. Nedopustím sa tým priestupku?Keby prišli policajti na kontrolu tak kto by dostal pokutu ja či zamestnávateľ a koľko ?

 

Odpoveď:

Stav, ktorý opisujete je pomerne bežným a často sa opakujúcim, napriek tomu, že v takomto prípade môžete byť postihnutý tak Vy, ako aj prevádzkovateľ – zamestnávateľ. Ak, by sa o takomto konaní dozvedel správny orgán (v tomto prípade sú to krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Prezídium Policajného zboru), nemusí Vám byť dokonca preukaz odbornej spôsobilosti vydaný!
Prevádzkovateľ – zamestnávateľ sa vystavuje riziku, že bude postihnutý za správny delikt na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 91 ods. 1 písm. e) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 3 319 eur a zákaz činnosti do 3 rokov.
Vy sa vystavujete riziku, že budete postihnutý za priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta až do výšky 1 659 eur a zákaz činnosti do 5 rokov.

Ak mi skončí platnosť preukazu SBS, čo mi hrozí, ak by som ho pozabudol odovzdať, alebo by som ho neodovzdal včas alebo vôbec?

Otázka čitateľa:

„Dobrý deň, chcem sa informovať  ak mi skončí platnosť preukazu  SBS a vo výhlaške sa spomína že ho treba odovzdať na MVSR, čo hrozí ak by som na to pozabudol, alebo ho neodovzdal včas alebo vôbec? Ďakujem“

 

Naša odpoveď:

Dobrý deň,

ak preukaz odbornej spôsobilosti neodovzdáte v zákonom ustanovenej lehote 15 dní od zániku jeho platnosti, porušíte § 20a ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“). Porušením § 20a ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sa dopustíte priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, tým, že si nesplníte inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až e), ustanovenú týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe.
Podľa ustanovenia § 92 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je za tento priestupok možné uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Je potrebné ale uviesť, že toto sú horné hranice sankcií, ktoré zákon za tento priestupok ustanovuje.
Pri posudzovaní konkrétneho prípadu musí vždy správny orgán posudzovať viacero atribútov.  Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.
S pozdravom
www.kurz-sbs.sk

Sú nejaké kritériá pre uchádzača na absolvovanie kurzu typu P, ktoré musí uchádzač spĺňať, myslím druh vzdelania, prax atď.?

Otázka:

Zaujímam sa o absolvovanie kurzu SBS v kategórii P, chcel som sa informovať, či sú nejaké kritériá pre uchádzača na absolvovanie kurzu v tejto kategórii P, ktoré musí uchádzač spĺňať, myslím druh vzdelania, prax atď. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď:

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku je nie. Záujemca, ktorý chce získať preukaz odbornej spôsobilosti typu P nemusí spĺňať žiadny iné podmienky ako uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti typu S alebo CIT. Rozdiel však nastáva vtedy, ak chcete vykonávať určité funkcie s ktorými zákon o súkromnej bezpečnosti spája podmienku držby preukazu odbornej spôsobilosti typu P. To znamená, že napr. konateľ v spoločnosti, ktorá prevádzkuje strážnu službu, detektívnu službu atď. už musí spĺňať aj ďalšie podmienky ako napríklad podmienku praxe alebo vzdelania v závislosti od druhu služby, ktorú prevádzkuje. Na držbu preukazu odbornej spôsobilosti typu P však tieto podmienky spĺňať nemusíte.
S pozdravom

Koľko strážnikov musí byť na jednom objekte?

Zase raz sme do našej schránky dostali zaujímavú otázku, odpoveď na ktorú bude zaujímať viacerých z vás. V ďalších riadkoch ju prinášame aj s odpoveďou.

Otázka:

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať či je potrebné aby zamestnanci VO u právnickej osoby boli na nočných smenách dvaja a ak áno podľa akej legislatívy.
Za odpoveď ďakujem

 

Naša odpoveď:

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, ani žiaden iný všeobecne záväzný právny predpis nereguluje počet strážnikov na jednotlivých objektoch, či už ide o vlastnú ochranu alebo strážnu službu vykonávanú ako podnikateľskú činnosť. Počty strážnikov (zákon používa pojem osoby poverené výkonom fyzickej ochrany) ustanovuje len pri prevádzkovaní zariadenia poplachového systému (tzv. pult centrálnej ochrany – PCO, stredisko registrácie poplachov – SRP a pod.), kedy je prevádzkovateľ takéhoto systému povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany (strážnikmi) alebo prostredníctvom kamerového systému.

Taktiež zákon ustanovuje podmienku použitia vhodného vozidla a najmenší počet osôb potrebných pri výkone ochrany majetku a osoby pri preprave, najčastejšie je to prevoz peňazí do bánk, ale môže to byť aj prevoz akéhokoľvek hodnotného majetku, či už sú to šperky, umelecké diela a pod. Pri takejto preprave sú počty stanovené podľa hodnoty prepravovaného majetku. Majetok v hodnote od 166 000 eur do 1 660 000 eur musia prepravovať najmenej dve osoby. Majetok v hodnote od 1 660 000 eur do 3 320 000 eur musia prepravovať celkom štyri osoby, dve ktoré sú pri prepravovanom majetku a dve v doprovodnom vozidle. Majetok v hodnote nad 3 320 000 eur alebo ak prevádzkovateľ strážnej služby hodnotu prepravovaného majetku nepozná musí byť tento majetok pri preprave chránený celkom šiestimi osobami. Dve osoby sa musia nachádzať pri prepravovanom majetku, dve v doprovodnom vozidle pred prepravovaným majetkom a dve v doprovodnom vozidle za prepravovaným majetkom.

S pozdravom

Som bývalí príslušník Policajného zboru, mám nárok na preukaz SBS bez nutnosti absolvovať kurz SBS?

Pretože nám do našej emailovej schránky: kurzsbs@gmail.com prišla otázka, odpoveď na ktorú by mohla zaujímať viacerých z Vás, prinášame ju aj s odpoveďou v ďalších riadkoch.

Otázka:

„Chcem sa informovať, som bývalý príslušník ZNB, pri obnove môjho preukazu SBS, či musím platiť poplatok?“

Naša odpoveď:

Od zmeny zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) zákonom č. 8/2013 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2013, platí, že ak ste už bol držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a jeho platnosť skončila uplynutím doby, na ktorý bol vydaný, musíte absolvovať kurz a skúšku odbornej spôsobilosti bez ohľadu na to, že ste v minulosti bol príslušníkom jednotného ozbrojeného bezpečnostného zboru. K tejto zmene došlo zmenou ustanovenia § 20 zákona č. 473/2005 Z. z.. V jeho odseku 3 sa ustanovilo, že ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. a) a h), na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu a úspešne vykonať skúšku odbornej spôsobilosti. Odbornú prípravu možno absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu. Podľa ods. 1 písm. a) platnosť preukazu zaniká uplynutím doby, na ktorú bol vydaný. Preto, od tejto zmeny zákona (od 01.02.2013) musia kurz u akreditovanej osoby a skúšku absolvovať všetci záujemcovia o preukaz odbornej spôsobilosti bez rozdielu, či v minulosti boli príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo nie, to napriek tomu, že pred 01. februárom 2013 platilo, že týmto príslušníkom bol po splnení zákonných podmienok preukaz vydaný bez nutnosti absolvovať kurz a skúšku odbornej spôsobilosti.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Môžem byť SBSkar, ak som bol odsúdený za dopravnú nehodu?

„Dobrý deň, viete mi poradiť či môžem byť SBSkar, ak nemám „čistý“ register trestov? Ide o to, že som mal dopravnú nehodu, za ktorú som bol odsúdený za prečin usmrtenie a ublíženie na zdraví. Teraz som si požiadal o zahladenie trestu. Prosím vedeli by ste mi poradiť?“

Čo sa týka trestu, ktorý Vám bol uložený, je dôležité vedieť či bol jeho výkon podmienečne odložený, alebo nie. A tiež, či zavinenie bolo posúdené, ako úmyselné, alebo ako nedbanlivosť.

Ak bolo zavinenie posúdené, ako nedbanlivosť a neboli ste tzv. vo väzení viac ako 12 mesiacov, môžete pracovať v SBS.

Na to, ale aby sme mohli kvalifikovane na túto otázku odpovedať potrebujeme vedieť podrobnosti príslušného prípadu, pripadne vidieť rozsudok, alebo odpis z registra trestov.

Komu predkladá konateľ SBSky doklady preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť?

„Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať. V súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti má právnická osoba povinnosť predložiť ministerstvu raz za 2 roky náležité doklady. Takáto osoba teda musí posielať tieto doklady na KRPZ alebo stačí keď ich má spoločnosť pravidelne aktualizované a archivované? Za odpoveď ďakujem.“

Ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti sa týka prevádzkovateľov profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, tzv. CIT preprava. Títo prevádzkovatelia sú povinný predkladať doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť v ustanovenej lehote orgánu, ktorý im licenciu na prevádzkovanie tejto činnosti vydal. Týmto orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v mene ktorého túto činnosť vykonáva jeho organizačná zložka, ktorou je úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru. To znamená, že ustanovené doklady je právnická osoba povinná predkladať úradu súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru.

Ak však osoby, ktorých sa to týka sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer alebo dohody a pod.) k právnickej osobe, rovnaké doklady musí právnická osoba uschovávať podľa § 47 zákona o súkromnej bezpečnosti v sídle spoločnosti.
To znamená, že v takom prípade si tieto osoby musia predpísané doklady žiaľ vybavovať duplicitne. Jeden pre úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru a jeden pre zamestnávateľa (prevádzkovateľa, právnickú osobu).
V prípade prevádzkovateľov ostatných bezpečnostných služieb, majú títo obdobnú povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti (ak ide o právnické osoby), podľa ktorého musia tieto doklady predkladať orgánu, ktorý im vydal licenciu na príslušný druh bezpečnostnej služby. Ak nejde o CIT prepravu, vo všetkých ostatných prípadoch licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a tiež technickej služby vydáva krajské riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa sídla právnickej osoby. To znamená, že ustanovené doklady sa predkladajú príslušnému krajského riaditeľstvu Policajného zboru ak ide o prevádzkovateľa strážnej služby (s výnimkou tzv. prepravy CIT), prevádzkovateľa detektívnej služby a prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva.