Môže kurz SBS absolvovať aj cudzinec?

„Dobrý deň,

mám otázku či môže kurz SBS absolvovať aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky? Napríklad cudzinec s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí?“

Áno, aj v takomto prípade je možné absolvovať kurz a získať preukaz SBS. Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti nestanovuje, že by strážnikom, detektívom, alebo lektorom mohol byť len občas Slovenskej republiky. Preto môžu tieto činnosti vykonávať aj štátny občania iných krajín, prípadne osoby bez štátneho občianstva, ak splnia ostatné podmienky stanovené zákonom.

Skončila platnosť môjho preukazu SBS, kto je zodpovedný, ak ďalej pracujem napriek tomu? Ja alebo môj zamestnávateľ?

Opäť raz nám prišla do emailovej schránky zaujímavá otázka, ktorú vám prinášame aj s odpoveďou.

„Dobrý deň. Kto zodpovedá za skončenie platnosti preukazu typu S ? Držiteľ alebo zamestnávateľ? Napríklad, ja by som bol zamestnanec nejakej bezpečnostnej služby, pričom musím byť samozrejme držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti typu S. Preukaz musím mať samozrejme vždy pri sebe, respektíve v práci, no keďže by som po celú dobu zamestnania nemal žiadnu kontrolu a ja odrazu zistím že mi platnosť už dávno vypršala a aj to len vďaka tomu že som si síce vedomí, že preukaz mám pri sebe no nevidel som si ho už niekoľko rokov. Ako ďalej postupovať? Čo v takom prípade robiť? Pozn. dajme tomu že platnosť skončila už skoro pred rokom a ja naďalej pracujem v SBS.“

V tomto prípade primárnu zodpovednosť za platnosť preukazu odbornej spôsobilosti SBS má jeho držiteľ, teda zamestnanec, pretože je to jeho preukaz odbornej spôsobilosti. Avšak sekundárnu zodpovednosť má aj zamestnávateľ, pretože on nesmie zamestnávať na výkon bezpečnostnej služby osobu, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Ním nie ste ani v prípade, že jeho platnosť skončila uplynutím času jeho platnosti, prípadne skončila z iných zákonom ustanovených dôvodov.
Na otázku, čo robiť v takomto prípade nie je jednoduchá odpoveď. Tu asi zostáva len dúfať, že kontrolné orgány štátu na to neprídu pri výkone kontrolnej činnosti. A samozrejme čím skôr ďalej ako zamestnanec SBS nepracovať do doby keď absolvujete kurz SBS. Mohli by ste zostať zamestnancom SBS, avšak zamestnávateľ by vás musel preradiť na iné pracovné miesto a to také, kde by ste nedochádzali do kontaktu s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostnej služby. To sú u väčších spoločností tzv. obslužné činnosti ako napríklad upratovačka, skladník, rôzny asistenti a pod..

Mal som zaplatený kurz SBS, ale nemám ho dokončený. Čo k tomu potrebujem, aby som ho mohol dokončiť?

V prípade, ak ste si v minulosti zaplatili kurz SBS, ale z nejakých dôvodov ste ho nedokončili, najlepšie urobíte, ak sa skontaktujete s pôvodnou akreditovanou osobou (akreditovaná osoba = osoba oprávnená vykonávať kurzy SBS), ktorej ste za kurz zaplatili. S touto osobou sa môžete dohodnúť, že časť kurzu, ktorú ste neabsolvovali si doplníte. Následne budete prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti. V zmluve s akreditovanou osobou ste však mohli mať aj tzv. zmluvnú pokutu, to znamená, že v prípade, ak ste kurz neabsolvovali v dohodnutom termíne Vaša platba prepadá v prospech akreditovanej osoby a nový kurz si budete musieť zaplatiť znovu celý. Na to, aby ste zistili ktorým spôsobom riešiť Váš problém je potrebné naštudovať si pôvodnú zmluvu alebo kontaktovať priamo akreditovanú osobu, ktorej ste za kurz zaplatili a s ňou sa dohodnúť. Ak ste sa však s pôvodnou akreditovanou osobou z nejakého dôvodu nerozišli v dobrom, alebo z iného dôvodu chcete kurz absolvovať u inej akreditovanej osoby, budete si musieť bohužiaľ zaplatiť znovu celý kurz.

Vydala som sa, mám nové priezvisko, kde mám požiadať o nový preukaz SBS?

Dnes vám prinášame odpoveď na ďalšiu zaujímavú otázku, ktorá nám bola doručená.

„Chcela by som sa informovať na koho sa mám obrátiť, ak sa mi zmenilo priezvisko po uzavretí manželstva. Preukaz odbornej spôsobilosti mám 5 rokou.“

Ak sa vám zmenilo priezvisko, preukaz SBS vám ukradli, stratili ste ho, alebo máte preukaz poškodený, nový preukaz SBS vám vydá úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru na základe podanej žiadosti.

Kontakt na úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru je:
– telefón: 09610/50551,
– adresa na doručovanie: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, úrad SBS, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
V prípade, ak by ste chceli úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru navštíviť osobne, sídli na adrese Sibírska 26 v Bratislave.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – bezúhonnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

Osoba nie je bezúhonná ak:

 1. bola právoplatne odsúdená:
 2. za úmyselný trestný čin alebo
 3. za iný trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov (za ktorý jej bol uložený trest odňatia slobody na viac ako 12 mesiacov – išla do väzenia na viac ako 12 mesiacov),
 4. jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti (jej súd alebo polícia uloží zákaz činnosti výkonu funkcie strážnika, detektíva alebo inej činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti).

Bezúhonnosť osoby sa vyžaduje:

 1. pri podaní žiadosti o udelenie licencie – bezúhonnou osobou musí byť:
  1. fyzická osoba – žiadateľ,
  2. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva atď.),
  3. prokurista,
  4. vedúci organizačnej zložky podniku, 
  5. splnomocnenec prevádzkovateľa 
  6. vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo
  7. zodpovedný zástupca,
 2. počas celej doby počas ktorej je osoba prevádzkovateľom, musia byť osoby uvedené v bode 1 bezúhonné,
 3. pri vydaní preukazu odbornej spôsobilosti a počas jeho držby,
 4. keď je osoba zamestnancom bezpečnostnej služby alebo v technickej služby.

Bezúhonnosť sa preukazuje ODPISOM z registra trestov a čestným vyhlásením, že osobe súd alebo správny orgán (polícia) neuložila zákaz činnosti. POZOR   NIE   VÝPISOM   Z   REGISTRA   TRESTOV. Podpis na čestnom vyhlásení musí byť osvedčený (na matrike alebo u notára).

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok

Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)

 

Vecný bezpečnostný prostriedok je vec (čokoľvek) vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to:

 • aby sa použila ako zbraň alebo
 • na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo
 • na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia.

Vecnými bezpečnostnými prostriedkami sú napr. tonfa, obušok, putá, nôž, pištol, obranné spreje, rôzne paralyzátory, spútavacie popruhy, atď..

Iný technický prostriedok je stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Inými technickými prostriedkami sú napr. vysielačky, telefóny, vozidlá, svietidlá (baterky), atď..

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Otázka č. 5 z ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS typu S:

Pátranie je priamy výkon nasledovných činností:

 1. hľadanie osoby
 2. hľadanie majetku
 3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo a
 7. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Hľadanie osoby, rovnako ako hľadanie majetku je akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom nájdenia osoby alebo majetku. To znamená, získavanie informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod..

Získavaním údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom treba rozumieť napríklad získavanie informácií o určitom deji, prípadne konaní osoby, najmä zabezpečovaním údajov o tom, čo je možné použiť ako dôkaz, kde je možné takýto dôkaz zabezpečiť, kto disponuje takýmto dôkazom a pod..

Získavaním údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaním informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch je získavanie uvedených informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod.. Osobným stavom fyzickej osoby rozumieme skutočnosť, či táto osoba je v manželskom zväzku, prípadne slobodná, či je rodičom, osvojencom, osvojiteľom, rozsah jej spôsobilosti na právne úkony, či je medzi živými atď.. Konaním fyzickej osoby rozumieme akúkoľvek jej činnosť. Konaním právnickej osoby rozumieme akúkoľvek činnosť jej zamestnancov a iných osôb, ktoré konajú v jej mene (predseda alebo člen predstavenstva, konatelia, prokuristi a pod.). Majetkovými pomermi treba rozumieť stav a rozsah majetku.

Získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa rozumie akékoľvek získavanie informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok. Veľmi dôležité v tomto prípade je, že detektívnou službou je získavane informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok, nie však samotné vymáhanie pohľadávok.

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo je činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu akýchkoľvek informácií o konaní, ktoré je spôsobilé ohroziť obchodné tajomstvo neoprávneným zásahom. Tieto informácie sú veľmi dôležité preto, aby podnikateľský subjekt vedel v prípade ohrozenia obchodného tajomstva prijať opatrenia na jeho ochranu. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné právo, ak zákon neustanovuje niečo iné, s týmto tajomstvom nakladať, najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Právo k obchodnému tajomstvu trvá, pokiaľ trvajú skutočnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu detektívov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb, vypracovávanie záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby a pod..

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy fyzickej ochrany!)

Fyzickou ochranou je:

 1. obchôdzka,
 2. stráženie,
 3. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a
 4. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Obchôdzka je:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste a 
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb

striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany – strážnika v tom istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste.

 

Stráženie je výkon:

 • profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • ochrany majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste (miesto, ktoré nie je verejne prístupné),
 • ochrany osoby, 
 • ochrany majetku a osoby pri preprave, 
 • ochrany prepravy majetku a osoby, 
 • zabezpečovania poriadku na mieste zhromažďovania osôb a
 • monitorovania činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany – strážnika na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať. Bližšie pozri tiež otázku č. 1.

 

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému.

Zabezpečovacím systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo použitia sily. Zabezpečovacím systémom sú napríklad rôzne rampy, turnikety a pod..

Poplachovým systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta, alebo konaním osoby v chránenom objekte alebo na chránenom mieste v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál. Poplachovým systémom sú rôzne zariadenia budov, ktoré ich chránia pred narušením a v prípade ich narušenia vydávajú rôzne signály (najčastejšie zvukové alebo svetelné), ďalej sem patria tzv. PCO (SRP) a pod..

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia objektov, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu strážnikov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb a iné súvisiace činnosti.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – formy odbornej prípravy a poradenstva

V našom seriáli prinášame ďalšiu otázku na skúšku odbornej spôsobilosti SBS s odpoveďou na ňu. Otázka č. 3:

Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

Formy odbornej prípravy a poradenstva sú:

 1. príprava na výkon strážnej služby
 2. príprava na výkon detektívnej služby
 3. príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, 
 4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, 
 5. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 6. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Odborná príprava a poradenstvo je činnosť, ktorá si vyžaduje osobitné predpoklady na osoby, ktoré ju zabezpečujú. Tieto osobitné predpoklady sú vyžadované najmä preto, že od týchto osôb do značnej miery závisí ako bude strážna, prípadne detektívna služba vykonávaná, pretože oni pripravujú tieto osoby či už na skúšku odbornej spôsobilosti alebo poskytujú odborné rady ako tie ktoré činnosti vykonávať. Prípravou na výkon strážnej služby, detektívnej služby a profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou sa zvyčajne rozumie príprava na skúšku odbornej spôsobilosti. Prípravou na tieto jednotlivé činnosti je však aj akákoľvek iná príprava. Napríklad prevádzkovateľ strážnej služby si môže u prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva objednať kurz na zvýšenie či už teoretických vedomostí, prípadne praktických zručností svojich zamestnancov. Rovnako prevádzkovateľ detektívnej služby si môže u prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva objednať napríklad zaškolenie svojich zamestnancov na nové metódy detektívnej služby a pod..

Poskytovaním odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, strážnej služby alebo detektívnej služby je napríklad poskytovanie rád ako zabezpečiť ochranu určitej osoby, prípadne majetku, poskytovanie rád akým spôsobom by bolo vhodné zabezpečiť hľadanie určitej osoby a podobne. Pri príprave ani pri poskytovaní odborných rád nie je podmienkou aby osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie odbornej spôsobilosti bola aj držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Akreditáciu podľa § 80 až § 83 zákona o súkromnej bezpečnosti musí mať iba ten prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva, ktorý chce zabezpečovať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti – tzv. kurzy SBS.