Čo je to akreditácia a aké podmienky musím spĺňať, aby mi bola udelená?

Do našej emailovej schránky sme zase raz dostali zaujímavú otázku: „Nenapíšete sem do poradne niekedy ešte článok k podmienkam potrebným k udeleniu akreditácie?“.

Odpoveď na túto otázku sme sa pokúsili zhrnúť v nasledovných riadkoch:

Akreditácia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky udelené oprávnenie vykonávať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti (tzv. kurzy SBS). To znamená, že každý, kto chce organizovať kurzy SBS, ktoré budú ukončené skúškou odbornej spôsobilosti, po ktorej budú úspešným absolventom vydané preukazy odbornej spôsobilosti jednotlivých typov, musí byť držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Na to aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky osobe udelilo akreditáciu, musí žiadateľ (tak fyzická osoba ako aj právnická osoba) spĺňať tri základné podmienky:

 1. byť oprávnenou osobou na výkon odbornej prípravy a poradenstva (preukazuje sa platnou lineciou na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva),
 2. preukázať schopnosť zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy (preukazuje sa čestnými vyhláseniami lektorov a dokladmi o ich vzdelaní a praxi, ako aj vypracovanou koncepciu odbornej prípravy a učebným plánom),
 3. preukázať vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná príprava.

Ako už bolo uvedené, žiadosť o vydanie akreditácie sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a to jeho organizačnej zložke, ktorou je úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru.

V žiadosti o udelenie akreditácie žiadateľ musí uviesť:

 • identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
  • fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a obchodné meno a
  • právnická osoba: obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
 • identifikačné údaje zodpovednej osoby za riadne vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu pobytu,
 • dátum kedy začne vykonávať odbornú prípravu,
 • dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa túto činnosť vykonávať menej ako desať rokov,
 • adresu školiaceho zariadenia a jeho kapacitu a
 • údaje o lektoroch v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresa pobytu.

Lektori žiadateľa o akreditáciu musia spĺňať okrem podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti aj podmienky vzdelania. Každý pre špecializáciu, ktorú bude prednášať. Podmienku zdravotnej spôsobilosti však lektori spĺňať nemusia!

Lektori venujúci sa problematike právnych predmetov musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo byť držiteľmi osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky.

Lektori venujúci sa problematike poskytovania prvej pomoci musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo platné potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci.

Lektori venujúci sa problematike požiarnej prípravy musia mať ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo byť technikom požiarnej ochrany s desaťročnou praxou.

Žiadateľ o akreditáciu musí k žiadosti okrem dokladov preukazujúcich vzdelanie a prax lektorov predložiť aj:

 1. doklad preukazujúci právo užívať školiace zariadenie. Ide najmä o nájomné zmluvy, list vlastníctva, prípadne iné dokumenty. V rámci konania o udelení akreditácie si môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyžiadať aj doklady preukazujúce vhodnosť školiaceho zariadenia. Spravidla pôjde o rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov školiaceho strediska do prevádzky,
 2. čestné vyhlásenia lektorov, ktorí v nich uvedú svoje osobné údaje, predmety, ktoré budú pre žiadateľa prednášať a prehľad o dosiahnutom vzdelaní a
 3. vypracovanú koncepciu odbornej prípravy a učebný plán.

Počas konania o udelení akreditácie je žiadateľ povinný umožniť osobám povereným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonať obhliadku školiaceho zariadenia. O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 90 dní od začatia konania. Ak žiadateľ o akreditáciu nie je vlastníkom školiaceho zariadenia, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelí akreditáciu len na obdobie, počas ktorého je žiadateľ o akreditáciu oprávnený priestory školiaceho zariadenia užívať.

Za podanie žiadosti o udelenie akreditácie sa platí správny poplatok vo výške 165,50 eur. V prípade, že bude žiadosti o udelenie akreditácie vyhovené, pri vydaní akreditácie sa ešte platí poplatok za vydanie akreditácie vo výške 16,50 eur.

Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

Ak vás zaujímajú otázky na ústnu časť skúšky typu S, ich znenie vám prinášame v ďalších riadkoch.

Otázky na ústnu časť skúšky – typ S

 Súkromná bezpečnosť

 1. Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

 (Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Aké sú formy detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

 1. Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy fyzickej ochrany!)

 1. Čo je pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte a vysvetlite formy pátrania!)

 1. Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)

 1. Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

 1. Kedy nie je osoba spoľahlivá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za spoľahlivého? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola spoľahlivá!)

 1. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnosti služby preukazuje bezúhonnosť?

(Kedy a ako vyžaduje preukázanie bezúhonnosti prevádzkovateľ SBS? Kedy a ako ju zamestnanec preukazuje?)

 1. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnosti služby preukazuje spoľahlivosť?

(Kedy a ako vyžaduje preukázanie spoľahlivosti prevádzkovateľ SBS? Kedy a ako ju zamestnanec preukazuje?)

 1. Čo je zdravotná spôsobilosť a kedy osoba spĺňa podmienku zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Čo sa rozumie zdravotnou spôsobilosťou? Ako sa preukazuje zdravotná spôsobilosť? Ako často sa osoba musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti? Aké sú oprávnenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zdravotnou spôsobilosťou?)

 1. Ako sa vykonáva skúška odbornej spôsobilosti typu S podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, z čoho sa táto skúška robí a kedy sa nemusí robiť?

(Pred kým sa táto skúška robí? Aké podmienky musí osoba spĺňať, aby túto skúšku nemusela robiť? Z akých častí sa skúška skladá a z akých predmetov sa robí?)

 1. Čo je preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kto, kedy a komu ho môže vydať?

(Aké typy preukazov odbornej spôsobilosti ustanovuje zákon o súkromnej bezpečnosti? Kto ich vydáva, za akých podmienok a komu? Kedy sa vydá duplikát preukazu odbornej spôsobilosti?)

 1. V čom spočíva povinnosť mlčanlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti? O čom sa musí zachovávať mlčanlivosť? Kedy neplatí povinnosť mlčanlivosti a kto môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti?)

 1. Aké podmienky musí spĺňať osoba na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania?

(Uveďte všetky podmienky ustanovené v zákone o súkromnej bezpečnosti! Kedy osoba nemôže vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie, aj keď podmienky spĺňa?)

 1. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kedy osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže zasiahnuť, aké úlohy pri tom nesmie plniť?

(Uveďte podmienky, kedy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno zasiahnuť a plnenie akých úloh nemôže prevádzkovateľ ukladať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania!)

 1. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, čo je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná urobiť po zásahu, ako si je povinná počínať na niektorých miestach?

(Čo musí osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vykonať po zásahu? Ako sa musí správať na niektorých miestach a ktoré sú to miesta?)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte všetky oprávnenia osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti!)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči osobám vstupujúcim do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z nich vystupujúcich?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu sa neuplatňujú?)

 1. Aké zákazy vstupu do chráneného objektu alebo na chránené miesto môže uplatniť osoba poverená výkonom fyzickej ochrany?

(Uveďte tieto zákazy! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči dopravným prostriedkom?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Kedy je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany oprávnená vyžadovať preukázanie totožnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aký je postup, keď osoba nechce alebo nemôže hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť?

(Uveďte tieto oprávnenia! Vysvetlite ich! Voči komu ich nemožno uplatniť?)

 1. Aké obmedzenia platia pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte všetky obmedzenia pri výkone fyzickej ochrany a všetky obmedzenia pri výkone pátrania! Aspoň päť z nich vysvetlite!)

 1. Aké osobitosti platia pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte tieto osobitosti a aspoň päť z nich vysvetlite!)

 1. Aké evidencie sa vedú v chránenom objekte alebo v mieste, kde je vykonávaná detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky evidencie, ktoré sa vedú na uvedených miestach! Akým spôsobom sa vedú? Kto v nich môže vykonávať záznamy a kedy?)

 1. Kto má aké povinnosti v súvislosti s identifikačným preukazom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Čo je identifikačný preukaz? Kto, komu a kedy ho vydáva? Aké náležitosti musí spĺňať? Kto, kedy, kde a ako ho musí nosiť? Komu sa musí ním preukázať?)

 1. Aké oprávnenia má policajt pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky oprávnenia policajta pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Aspoň päť z nich bližšie vysvetlite! Kto má ešte také isté oprávnenia?)

 1. Aké oprávnenia má kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte všetky oprávnenia kontrolóra pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Aspoň päť z nich bližšie vysvetlite!)

 1. Kto a za akých podmienok je oprávnený rozhodnúť o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti?

(Uveďte dôvody odňatia preukazu odbornej spôsobilosti! Kto rozhoduje o jeho odňatí? Kedy a ako možno získať odňatí preukaz späť?)

 1. Aké sú priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte niektoré z priestupkov podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Kto a aké sankcie môže za ne uložiť?)

 1. Kto a za akých podmienok je oprávnený zadržať preukaz odbornej spôsobilosti?

(Uveďte dôvody zadržania preukazu odbornej spôsobilosti! Komu možno preukaz odbornej spôsobilosti zadržať podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Čo sa rozumie zbraňou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte čo je zbraň podľa zákona o súkromnej bezpečnosti! Kto a za akých podmienok ju môže použiť?)

 1. Uveďte povinnosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na mieste protiprávnej udalosti?

(Vysvetlite, čo je to protiprávna udalosť! Aké povinnosti má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči zraneným osobám a stopám nachádzajúcim sa na tomto mieste?)

 1. Kto, kedy a za akých podmienok môže hľadať osoby, získavať informácie o ich konaní podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Uveďte dôvody a podmienky vykonania jednotlivých úkonov a kto ich vykoná!)

 

Trestné právo

 1. Čo je trestný čin?

(Uveďte, čo je trestný čin! Aké sú druhy trestných činov? Konkretizujte druhy trestných činov!)

 1. Kto je páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu?

(Uveďte, kto môže byť páchateľom trestného činu! Kedy nie je páchateľ za spáchaný čin trestne zodpovedný? Kto je spolupáchateľ? Kto je účastník?

 1. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za krajnú núdzu?

(Uveďte podmienky konania v krajnej núdzi a vysvetlite ich! Ako sa uplatňuje krajná núdza v zákone o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za nutnú obranu?

(Uveďte jednotlivé znaky nutnej obrany a vysvetlite ich! Ako sa uplatňuje nutná obrana v zákone o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Kedy podľa platného Trestného zákona je trestný čin spáchaný so zbraňou?

(Uveďte, čo je trestný čin! Čo je zbraň podľa Trestného zákona? V ktorých prípadoch sa považuje trestný čin spáchaný so zbraňou?)

 1. Za akých podmienok a kto môže zahladiť trest uložený podľa Trestného zákona?

(Uveďte, kto zahladzuje tresty! Kedy a aké tresty možno zahladiť? Aký to má význam pre prax podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Kto, akým konaním, s akým následkom sa dopustí trestného činu ublíženia na zdraví?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu! Čo je to ublíženie na zdraví? Akým konaním sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kto, akým konaním a s akým následkom sa dopustí trestného činu krádeže?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu krádeže! Akým konaním? S akým následkom sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kto, akým konaním a s akým následkom sa dopustí trestného činu obmedzovanie osobnej slobody?

(Uveďte, kto sa môže dopustiť trestného činu obmedzovania osobnej slobody! Akým konaním sa možno tohto trestného činu dopustiť?)

 1. Kedy a za akých podmienok možno obmedziť osobnú slobodu osobe podľa Trestného poriadku?

(Uveďte kto, komu a za akých podmienok je oprávnený obmedziť osobnú slobodu!)

 1. Kto, kedy a za akých podmienok môže vykonať osobnú prehliadku, vstúpiť do obydlia, iných priestorov a na pozemok?

(Uveďte dôvody a podmienky vykonania jednotlivých úkonov! Kto ich vykoná? Aký je rozdiel medzi osobnou prehliadkou a obdobným úkonom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?)

 1. Ktoré osoby sú vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní?

(Uveďte, čo je to trestné stíhanie, jednotlivé kategórie týchto osôb! Na trestné stíhanie ktorých osôb je potrebný súhlas a súhlas koho?)

 

Priestupkové právo

 1. Aké sankcie možno uložiť za priestupok podľa práva platného v Slovenskej republike?

(Vymenujte všetky sankcie! Kombinácie sankcií, ktoré možno alebo nemožno súčasne uložiť? Aká je výška, resp. dĺžka jednotlivých sankcií?)

 1. Aké sú rozdiely medzi priestupkom a trestným činom?

(Uveďte zásadné rozdiely medzi trestným činom a priestupkom!)

 1. Aké ochranné opatrenia možno uložiť v konaní podľa priestupkového práva platného v Slovenskej republike?

(Vymenujte všetky ochranné opatrenia! Aká je dĺžka jednotlivých ochranných opatrení a kto ich ukladá?)

 1. Kto a akým konaním sa dopustí priestupku proti majetku?

(Uveďte, aké podmienky musí spĺňať osoba, aby sa dopustila priestupku proti majetku, a čo musí urobiť, aby jej konanie bolo takýmto priestupkom!)

 1. Za akých podmienok môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany obmedziť osobnú slobodu pri spáchaní priestupku?

(Uveďte všetky podmienky, za akých môže byť obmedzená osobná sloboda!)

Kriminalistika

 1. Čo je kriminalistická stopa, aké druhy stôp poznáme?

(Vysvetlite, čo je kriminalistická stopa! Uveďte jednotlivé druhy stôp! Prečo je potrebné, aby osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a osoby poverené pátraním poznali teóriu stôp?)

 1. Čo je kriminalistická pyrotechnika?

(Vysvetlite, čo skúma kriminalistická pyrotechnika! Aký je význam poznania základov pyrotechniky pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?

 1. Čo je trasológia?

(Vysvetlite, čo je trasológia! Aké objekty skúma? Aký je význam poznania základov kriminalistickej daktyloskopie?)

 1. Čo je kriminalistická biológia?

(Vysvetlite, aké stopy skúma kriminalistická biológia! Aký je význam poznania základov kriminalistickej biológie?)

 1. Čo je kriminalistická balistika?

(Vysvetlite, čo skúma kriminalistická balistika! Aký je význam poznania základov balistiky pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?)

 1. Čo je mechanoskopia?

(Vysvetlite, čo je mechanoskopia! Aké objekty skúma? Aký je význam poznania základov kriminalistickej mechanoskopie?)

 1. Čo je kriminalistická daktyloskopia?

(Vysvetlite, na akých zákonitostiach je založená kriminalistická daktyloskopia! Aký je význam poznania základov kriminalistickej daktyloskopie?)

 1. Aký je rozdiel medzi stopami trasologickými a stopami daktyloskopickými, ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?

(Čo je stopa trasologická? Čo je stopa  daktyloskopická? Aký je rozdiel medzi oboma stopami? Na čo slúžia tieto stopy?)

 1. Aké sú kriminalisticko-biologické stopy, k čomu slúžia a ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?

(Čo je biologická stopa? Uveďte príklady týchto stôp! Na čo slúžia tieto stopy?)

 1. Čo je kriminalistická identifikácia?

(Vysvetlite, čo je kriminalistická identifikácia! Prečo je potrebné, aby osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo osoby poverené pátraním poznali základy kriminalistickej identifikácie?)

 1. Čo je opis, aké sú jeho druhy?

(Vysvetlite, v čom spočíva opis, členenie opisov z rôznych hľadísk a ich význam pre prax osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania!)

 1. Čo je rekognícia, aké sú jej druhy?

(Charakterizujte rekogníciu ako metódu kriminalistického objasňovania! Aké druhy rekognície rozoznáva kriminalistika? Prečo je dôležité poznať základy rekognície?)

 1. Čo je pátranie z kriminalistického hľadiska, aké sú druhy pátrania?

(Vysvetlite, čo sa rozumie pátraním z kriminalistického hľadiska! Podľa akých kritérií sa delí pátranie? Aké je delenie pátrania? Aký je význam pátrania pre činnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania?

 1. Čo je obhliadka z kriminalistického hľadiska, aké sú jej druhy?

(Vysvetlite, čo sa rozumie obhliadkou! Aké druhy obhliadky rozoznáva kriminalistika?)

Uznávanie odbornej spôsobilosti SBS získanej v zahraničí a diaľkové štúdium kurzu SBS

Zase raz nám do e-mailovej schránky prišla zaujímavá otázka. Odpoveď na ňu sme si nemohli nechať len pre seba, preto ju zverejňujeme v ďalších riadkoch.

Otázka:

Už skoro 10 rokov pracujem v zahraničí ako Security Guard. Stále sa ale nemôžem dopátrať či môžem zahraničnú licenciu (preukaz) použiť aj na Slovensku? Je možnosť diaľkového štúdia/kurzu? Je druh licencie/oprávnenia čo platí aj v rámci EU?

Odpoveď:

Vašu otázku sme si dovolili rozdeliť na tri časti.

Prvá časť sa týka otázky uznávania odbornej spôsobilosti získanej v cudzine. Na túto časť Vašej otázky nájdete odpoveď priamo na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tu: http://www.minv.sk/?najcastejsie-otazky-17&sprava=mozem-pracovat-v-sbs-v-sr-na-zaklade-licencie-security-industry-authority-velkej-britanie

Druhá časť otázky sa týka typov preukazov odbornej spôsobilosti platných v celej EU. Na túto otázku nájdete odpoveď v našich predchádzajúcich článkoch, napríklad tu: https://kurz-sbs.sk/platnost-slovenskej-licencie-a-preukazu-sbs-v-zahranici/. Množstvo ďalších užitočných informácií nájdete v článkoch na našej stránke www.kurz-sbs.sk v časti Poradenstvo – Vy sa pýtate, my odpovedáme, tu: https://kurz-sbs.sk/category/poradenstvo-vy-sa-pytate-my-odpovedame/

Posledná časť otázky spočíva v možnosti diaľkového absolvovania kurzu SBS. Tu Vás žiaľ zrejme nepotešíme, ale v kurzoch odbornej spôsobilosti je osobná účasť nutná. Základný kurz typu S trvá jeden týždeň.

Ako a kam odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti SBS

Dnes sme dostali zaujímavú otázku, ktorá by mohla zaujímať nie len jej odosielateľa, ale aj ďalších. Preto sme sa rozhodli, že odpoveď na ňu uverejníme.

Otázka: „Dobrý deň, rád by som sa opýtal,kam,akou formou (osobne,písomne) a v akej lehote mám vrátiť preukaz SBS po uplynutí jeho platnosti? Už nemám záujem o nový.“

Naša odpoveď:

Podľa ustanovenia § 20a ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) držiteľ neplatného preukazu odbornej spôsobilosti (ďalej len „preukaz“) je povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa odseku 1 písm. a), d) až f). 

Podľa ustanovenia § 20a ods. 1písm. a), d) až f) zákona platnosť preukazu zaniká:
– uplynutím doby, na ktorú bol vydaný, 
– rozhodnutím o jeho odňatí podľa § 90 zákona, 
– ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť alebo 

– ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti.

Toľko zákonná úprava povinnosti odovzdať preukaz.

Prakticky to znamená, že ak už nemáte záujem byť držiteľom preukazu, alebo jeho platnosť skončila, prípadne Vám bol odňatí, ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť alebo ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti ste povinný ho do 15 dní odovzdať úradu súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru, ako útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zodpovednému aj za agendu preukazov, ktorý sídli na Sibírskej ul. č. 26 v Bratislave. Jeho adresa na doručovanie je: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, úrad SBS, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Čo sa týka formy odovzdania preukazu, tá nie je v zákone stanovená. Napriek tomu si Vám dovoľujeme odporučiť odovzdať preukaz spoločne so sprievodným listom, v ktorom Vám preberajúca osoba potvrdí jeho prevzatie.

 

Zdravotná spôsobilosť SBSkára

Dnes sme dostali ďalšiu zaujímavú otázku, ktorej podstata spočívala v tom, či môže byť pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby aj osoba zdravotne ťažko postihnutá?

Napriek tomu, že to bude na prvý pohľad znieť zvláštne, je to možné. Treba povedať, že to nie je až také bežné, ale možné to je.

Pojem ťažké zdravotné postihnutie vymedzuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa jeho ustanovenia § 2 ods. 3 ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti pracovníka SBS, však tento zákon nie je relevantný.

Čo  je zdravotnou spôsobilosťou v prípade pracovníkov SBS ustanovuje § 15 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).  Podľa tohto ustanovenia zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, ak ju tento zákon vyžaduje.

V blanketovom ustanovení § 15 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky splnomocnené, aby podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku ustanovilo vo všeobecne záväznom právnom predpise. Týmto predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti podľa  tejto vyhlášky sú okrem psychickej spôsobilosti, dôležité aj kontraindikácie, ktoré sú vymedzené v jej prílohe č. 1. Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 citovanej vyhlášky, ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia ani kontraindikácia podľa prílohy č. 1, všeobecný lekár v posudku uvedie, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

Preto, ako z uvedeného vyplýva, môže nastať situáciu, kedy osoba bude v určitej oblasti spĺňať podmienky definície ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  avšak napriek tomu, nebude trpieť žiadnou kontraindikáciou uvedenou v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

Na záver však treba uviesť, že posúdenie zdravotnej spôsobilosti pracovníkov SBS je výlučne na všeobecných lekároch, ktorí ako jediní vystavujú lekárske posudky na účely súkromnej bezpečnosti. Jedine oni sú oprávnení dať relevantnú odpoveď na otázku, či je v jednotlivých konkrétnych prípadoch možné osobu ťažko zdravotne postihnutú považovať za zdravotne spôsobilú na účely súkromnej bezpečnosti.

 

Platnosť slovenskej licencie a preukazu SBS v zahraničí

Nedávno sme do našej e-mailovej schránky kurzsbs@gmail.com, kde sa na nás môžete BEZPLATNE obracať s vašimi otázkami, dostali nasledujúcu otázku:

„Je možné, ak by som si založil na Slovensku SBS, že by moji strážnici so slovenskými preukazmi odbornej spôsobilosti mohli chodiť strážiť objekty napr. do Rakúska. Pýtam sa kvôli tomu, či nie je na to v Rakúsku treba nejaké povolenie alebo by museli moji strážnici absolvovať kurz tam aby dostali rakúske preukazy.“

Hneď na úvod musíme s poľutovaním uviesť, že ak niekto čaká pozitívnu odpoveď na túto otázku, je nám to ľúto, ale musíme ho sklamať! Odpovieme rovno! Všetky licencie na prevádzkovanie bezpečnostných služieb a rovnako preukazy odbornej spôsobilosti (s výnimkou licencie a preukazov CIT) majú platnosť obmedzenú výlučne na území Slovenskej republiky.

Iba tzv. licencia CIT a preukazy CIT majú platnosť v rámci EU a to najmä celej eurozóny (eurozónu tvoria štáty EU, ktorých menou je euro). Pretože tzv. preukazy SBS typu CIT a licencia CIT sa týkajú výlučne profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou a otázka smerovala na ochranu objektov nachádzajúcich sa v Rakúsku, k téme CIT sa vyjadríme len veľmi stručne. Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou, slengovo tiež nazývaná CIT, je preprava finančnej hotovosti z jedného štátu eurozóny do ďalších štátov eurozóny, pričom tak SBSka ako aj jej zamestnanci musia spĺňať osobitné podmienky ustanovené nie len v zákone o súkromnej bezpečnosti, ale najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny, ktoré je priamo uplatniteľné v jednotlivých členských štátoch.

Všetku ostatnú problematiku týkajúcu sa súkromných bezpečnostných služieb si v dnešnej dobe štáty Európskej únie, zmluvné štáty dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia (ďalej len „EU“) upravujú výlučne podľa svojich vlastných požiadaviek. V EU je iba problematika CIT harmonizovaná. Najmä preto, že činnosti SBS sú značne špecifické a každá krajina má iné požiadavky a predstavu o súkromnej bezpečnosti, nebola doposiaľ táto problematika v EU harmonizovaná.

Napriek tomu, že základná idea EU vzišla a je tvorená na základe zásad voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu, sú určité oblasti, kde sa tieto princípy neuplatňujú. Rovnako je na tom aj oblasť súkromnej bezpečnosti. Problematiku voľného pohybu služieb v rámci EU okrem iných predpisov upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Táto smernica okrem iného upravuje podmienky voľného pohybu služieb, pod ktoré by mali patriť aj súkromné bezpečnostné služby. No napriek tomu tak nie je! V čl. 2 tejto smernice sú ustanovené činnosti, na ktoré sa táto smernica pre ich osobitný charakter a význam nevzťahuje. Medzi tieto činnosti sú zaradené aj SBSky. Preto si každá krajina EÚ na svojom území sama reguluje podnikanie v tejto oblasti. Preto nie je možné so slovenskou licenciou a preukazom SBS prevádzkovať žiadnu bezpečnostnú službu s výnimkou CIT na území iného štátu.

Teda aj naše kurzy SBS a preukazy SBS typu S a typu P, ktoré v nich získate sú obmedzené na územie Slovenskej republiky. Samozrejme v našich kurzoch môžete získať aj preukazy typu CIT.

Ak vám naša odpoveď pomohla a máte na nás akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa súkromnej bezpečnosti, neváhajte nás kontaktovať na adrese kurzsbs@gmail.com. Radi vám BEZPLATNE odpovieme.

Mnohé ďalšie užitočné informácie nájdete aj na našej webovej stránke a samozrejme aj na našej stránke na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Kurzy-SBS-%C5%A0urany-Nov%C3%A9-Z%C3%A1mky-Nitra-a-okolie/526571040810591

 

Kurzy SBS od A po Z

Aby ste si vedeli predstaviť ako taký kurz SBS prebieha a čo všetko vás čaká, pripravili sme pre vás stručný prehľad toho, čo musíte absolvovať od rozhodnutia zúčastniť sa kurzu SBS až do vydania preukazu SBS:

 1. Kontaktujte nás na čísle 0905 550 683, prípadne na e-mailovej adrese kurzsbs@gmail.com, kde vám radi všetko podrobne vysvetlíme,
 2. Pretože vás radi uvidíme a spoločne musíme zvládnuť určitú byrokraciu, dohodneme si termín kedy sa stretneme. Na našom stretnutí vám odovzdáme tlačivá potrebné na zaradenie do kurzu SBS (zmluvu, čestné vyhlásenie a prípadne žiadosť o vydanie odpisu registra trestov),
 3. Čestné vyhlásenie musíte ísť podpísať na matriku alebo k notárovi (poplatok za osvedčenie podpisu je od 1,50 €),
 4. Odpis registra trestov vám vydajú buď na matrike, prokuratúre alebo najnovšie už aj na niektorých poštách (odpis registra trestov stojí od 4,- € na prokuratúre, 5,50 € na matrike a 6,- € na pošte); Na pošte dostanete odpis registra trestov na počkanie. Zoznam pôst, ktoré vydávajú odpisy registra trestov nájdete tu: http://www.posta.sk/subory/37154/zoznam-post-vypis-z-obchodneho-registra-vypisodpis-registra-trestov.pdf; Na matrikách a prokuratúrach vám odpis vydajú približne do týždňa, ale sú aj také prokuratúry, kde vám ho vydajú na počkanie. Ich zoznam je tu: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/zoznam-pracovisk-registra-trestov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky-pracujucich-v-1e29.html
 5. Po vyplnení uvedených tlačív a uhradení ceny za kurz budete zaradený do kurzu SBS (U NÁS NIČ NAVYŠE NEPLATÍTE náš cenník nájdete tu: https://kurz-sbs.sk/cennik/),
 6. Po zaradení do kurzu vám bude oznámený deň a hodina začiatku kurzu,
 7. Následne sa zúčastníte kurzu SBS, kde vás naši kvalifikovaní lektori pripravia na skúšku odbornej spôsobilosti a preberieme s vami všetko potrebné aby ste na skúške obstáli čo najlepšie,
 8. Po absolvovaní kurzu vás prihlásime na skúšku odbornej spôsobilosti SBS na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
 9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky určí termín a miesto konania skúšky,
 10. My vám termín skúšky oznámime ihneď po tom, čo nám ho oznámi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 11. Vy sa dostavíte na skúšku odbornej spôsobilosti SBS, jej vykonanie žiaľ musíte zvládnuť sami,
 12. Po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti SBS vám predseda komisie na mieste vydá preukaz odbornej spôsobilosti a
 13. na záver vám radi zagratulujeme k úspešnému zvládnutiu kurzu a skúške odbornej spôsobilosti SBS.

Ak aj vy chcete využiť naše služby, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0905 550 683 alebo e-mailom na adrese kurzsbs@gmail.com. Kurzy SBS organizujeme pravidelne približne každý mesiac.

Aké oprávnenia má policajt voči SBSkárovi?

Na úvod si treba uvedomiť, že napriek tomu, že SBSky a polície akéhokoľvek druhu (či už Policajný zbor, Vojenská polícia alebo obecné polície) často spolupracujú a ich spoločnou úlohou je okrem iného ochrana osôb a majetku, SBSky ako subjekty súkromného práva podliehajú kontrolnej činnosti štátnych orgánov. Na účely zákona o súkromnej bezpečnosti sú týmito orgánmi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor a Vojenská polícia. Výlučne týmto trom subjektom zákonodarca zveril výkon kontrolnej činnosti vo vzťahu k SBS.

Zákon o súkromnej bezpečnosti ustanovil tri druhy kontrolnej činnosti.

Prvou z nich je štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe (ďalej len „štátny dozor“). Ten vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V súčasnosti si Ministerstvo vnútra pre tento účel zriadilo úrad súkromných bezpečnostných služieb, ktorý je organizačne začlenený pod Prezídium Policajného zboru, avšak zákon o súkromnej bezpečnosti nevylučuje aby aj iné útvary patriace pod Ministerstvo vnútra SR vykonávali štátny dozor. To ako si vnútorne upraví Ministerstvo vnútra svoje členenie a ktoré útvary budú plniť aké úlohy, je výlučne vec samotného Ministerstvo vnútra.

Ďalším druhom kontrolnej činnosti je kontrola nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe (ďalej len „kontrola“). Túto kontrolu zákon o súkromnej bezpečnosti zveril výlučne krajským riaditeľstvám Policajného zboru.

A na záver, tretím druhom je kontrola činnosti. Túto môžu vykonať tak osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly ako aj ktorýkoľvek iný príslušník Policajného zboru alebo Vojenskej polície.

Štátny dozor a kontrola sa v zásade žiadnym spôsobom nelíšia. Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly majú úplne rovnaké práva a povinnosti. Tento druh kontrolnej činnosti nemôžu vykonávať ktoríkoľvek policajti a už vôbec nie príslušníci Vojenskej polície. Ako už bolo uvedené oprávnení na ňu sú len zástupcovia Ministerstva vnútra SR a krajských riaditeľstiev Policajného zboru. V zásade ide o tzv. „hĺbkovú kontrolu“ nie len samotných strážnikov a detektívov pri ich činnosti ale aj kontrolu písomností a iných podkladov v samotných SBSkách. Počas štátneho dozoru a kontroly majú osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly oveľa širšie oprávnenia ako počas kontroly činnosti. Môžu najmä vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov poskytnutie prvopisov dokladov a iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov dát, robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom štátneho dozoru alebo kontroly, vyžadovať v určenej lehote písomné vyjadrenie, prizvať k výkonu štátneho dozoru alebo kontroly ďalšie štátne orgány alebo iné osoby, používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov a využívať ďalšie oprávnenia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Kontrola činnosti je naopak kontrolou jednoduchšou, ktorú môžu vykonávať nie len zástupcovia Ministerstva vnútra SR a krajských riaditeľstiev Policajného zboru ale všetci príslušníci Policajného zboru a tiež príslušníci Vojenskej polície vrámci ich miestnej príslušnosti.

Počas kontroly činnosti ide najmä o kontrolu samotného výkonu strážnej služby, detektívnej služby, prípadne odbornej prípravy a poradenstva na chránených objektoch, verejných zhromaždeniach,  počas hľadania osôb, počas kurzov SBS atď.. 

Kontrolóri alebo policajti, či už Policajného zboru alebo Vojenskej polície, sú pri kontrole činnosti oprávnení najmä ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru a robiť záznamy v evidenciách, ktoré sa vedú v chránenom objekte alebo na chránenom mieste, zadržať preukaz osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a ďalším držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a ďalšie oprávnenia.

Počas kontroly činnosti by policajtov v zásade mali zaujímať na chránených objektoch len:

 • evidencie vedené podľa zákona (evidencia zásahov, evidencia služieb a inšpekčná kniha dozoru – policajti sú oprávnení do týchto evidencií zapisovať, nie je to však ich povinnosť robiť do nich napr. zápis o kontrole a pod.),
 • požitie alkoholických nápojov, prípadne iných omamných a psychotropných látok,
 • či osoba je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a či ho má pri sebe,
 • či osoba nosí identifikačný preukaz spôsobom ako ustanovuje zákon a
 • či je bezpečnostná služba vykonávaná v súlade so zákonom.

 

 

Aké podmienky musí spĺňať právnická osoba ak chce prevádzkovať detektívnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo?

Zákonné podmienky, ktoré musí spĺňať právnická osoba, ak chce prevádzkovať detektívnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo sú takmer rovnaké aké musí spĺňať právnická osoba na prevádzkovanie strážnej služby. Bližšie o týchto podmienkach sa dočítate tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-pravnicka-osoba-ak-chce-prevadzkovat-straznu-sluzbu/

Rozdiel spočíva len v tom, že fyzické osoby tvoriace štatutárne orgány, resp. členovia štatutárnych orgánov musia spĺňať náročnejšie podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti a to hlavne vzdelania.

Podmienku požadovaného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva fyzická osoba spĺňa, ak:
a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
b) je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie (tzv. dôstojnícka škola Policajného zboru) a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

Zákon o súkromnej bezpečnosti vymedzil, že bezpečnostnou praxou je fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.

Čo je to tá vlastná ochrana?

Vlastnú ochranu využíva množstvo firiem, často bez toho aby o tom sami vedeli. Pri tzv. objektívnej zodpovednosti, ktorú zákon o súkromnej bezpečnosti využíva pri posudzovaní správnych deliktov na úseku súkromnej bezpečnosti je to dosť veľké riziko, pretože za prevádzkovanie vlastnej ochrany bez licencie môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 193,- eur a zákaz činnosti až na dobu 5 rokov.

Vlastnou ochranou pritom treba rozumieť akúkoľvek formu bezpečnostnej služby (čo všetko je bezpečnostnou službou si vysvetlíme v našich ďalších príspevkoch, najčastejšie však ide najmä o akúkoľvek ochranu majetku) vykonávanú pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu. Teda je jedno, či prevažne podnikateľ vykonáva pre vlastnú potrebu strážnu službu, detektívnu službu  alebo odbornú prípravu a poradenstvo. Samozrejme nemusí ísť len o podnikateľa, aj akákoľvek fyzická osoba  môže vykonávať vlastnú ochranu. O vlastnú ochranu ide vtedy, ak sú splnené dve podmienky:

 • bezpečnostná služba (strážna služba, detektívna služba alebo odborná príprava a poradenstvo) je vykonávaná pre vlastnú potrebu,
 • je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu.

Pre vlastnú potrebu je bezpečnostná služba vykonávaná v prípade ak napríklad spoločnosť prevádzkujúca poľnohospodárske družstvo svojim „vrátnikom“, „strážnikom“, „informátorom“ alebo akokoľvek inak označenou osobou chráni svoj majetok, teda neposkytuje bezpečnostné služby pre tretie osoby ale vykonáva túto činnosť výlučne sama pre seba. O vlastnú ochranu ide aj v prípade ak si prevádzkovateľ disko klubu zaplatí tzv. „biletárov“, „vyhadzovačov“ aby mu „udržiavali poriadok“ počas diskotéky, strojnícka firma si stráži svoj výrobný areál a kontroluje vstup a výstup doň a takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho.

Ak sú uvedené činnosti vykonávané vlastným čo i len jedným zamestnancom, ide o vlastnú ochranu.

Napriek tomu, že to doposiaľ vyzeralo dosť zložito, vlastnú ochranu môže na rozdiel od klasickej bezpečnostnej služby prevádzkovať KAŽDÝ! A to bez toho aby ho polícia akokoľvek preverovala. Napriek tomu, že v praktickej činnosti rozdiel medzi bezpečnostnou službou vykonávanou takzvanými SBS-kami a tým, kto prevádzkuje vlastnú ochranu nie je absolútne žiadny, rozdiel je v tom ako veľmi štát, v tomto prípade Policajný zbor, preveruje či už fyzickú osobu alebo osoby pôsobiace v právnickej osobe, ktoré požiadali o licenciu na vlastnú ochranu. Aj pri prevádzkovaní vlastnej ochrany totižto treba požiadať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru o vydanie licencie na vlastnú ochranu.

Pri tzv. „klasických“ SBS-kách, polícia pred tým ako vydá licenciu na strážnu službu, detektívnu službu, prípadne odbornú prípravu a poradenstvo preveruje fyzickú osobu – podnikateľa, konateľov, predsedov a členov predstavenstiev, vlastníkov a ďalšie osoby pôsobiace v týchto SBS. Pri vlastných ochranách toto všetko odpadá. Ten kto chce prevádzkovať vlastnú ochranu nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky ako už spomínané osoby v tzv. „klasických“ SBS-kách. Stačí ak si na miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru podá žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, na tlačive, ktoré nájdete tu: http://www.minv.sk/?tlaciva&subor=2911.

Žiadosť musí obsahovať predpísané náležitosti, ktorými sú:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • opis činnosti akú bude vlastná ochrana vykonávať,
 • zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy,
 • počet osôb ktoré budú vlastnú ochranu vykonávať a
 • prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri výkone vlastnej ochrany.

K žiadosti je nutné ďalej priložiť:

 • doklad o zaplatení správneho poplatku (vo výške 66,- eur),
 • opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní vlastnej ochrany a
 • u osôb zapísaných v obchodnom registry výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Pri vydaní licencie sa za jej vydanie ešte platí správny poplatok vo výške 33,- eur.

Po tom, čo je či už fyzickej alebo právnickej osobe vydaná licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu v akom si požiadala, môže začať vykonávať strážnu službu, detektívnu službu, prípadne odbornú prípravu a poradenstvo.

POZOR: Zamestnanci vlastnej ochrany (strážnici, detektívi a lektori) majú všetky oprávnenia ako ktorýkoľvek iný SBS-kar !!!!!!

Napriek tomu, že prevádzkovateľ vlastnej ochrany nemusí spĺňať osobitné podmienky, po tom, čo mu je vydaná licencia na vlastnú ochranu má určité povinnosti, ktoré mu ukladá zákon o súkromnej bezpečnosti (sú takmer totožné s tými, ktoré majú „klasické“ SBS-ky). Tiež treba spomenúť, že zamestnanci prevádzkovateľa vlastnej ochrany (strážnici, detektívi a lektori) musia spĺňať rovnaké podmienky ako zamestnanci „klasických“ SBS-iek. Aké sú to sa dočítate tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-sbs-kar/