Môžem byť SBSkar, ak som bol odsúdený za dopravnú nehodu?

„Dobrý deň, viete mi poradiť či môžem byť SBSkar, ak nemám „čistý“ register trestov? Ide o to, že som mal dopravnú nehodu, za ktorú som bol odsúdený za prečin usmrtenie a ublíženie na zdraví. Teraz som si požiadal o zahladenie trestu. Prosím vedeli by ste mi poradiť?“

Čo sa týka trestu, ktorý Vám bol uložený, je dôležité vedieť či bol jeho výkon podmienečne odložený, alebo nie. A tiež, či zavinenie bolo posúdené, ako úmyselné, alebo ako nedbanlivosť.

Ak bolo zavinenie posúdené, ako nedbanlivosť a neboli ste tzv. vo väzení viac ako 12 mesiacov, môžete pracovať v SBS.

Na to, ale aby sme mohli kvalifikovane na túto otázku odpovedať potrebujeme vedieť podrobnosti príslušného prípadu, pripadne vidieť rozsudok, alebo odpis z registra trestov.

Komu predkladá konateľ SBSky doklady preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť?

„Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať. V súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti má právnická osoba povinnosť predložiť ministerstvu raz za 2 roky náležité doklady. Takáto osoba teda musí posielať tieto doklady na KRPZ alebo stačí keď ich má spoločnosť pravidelne aktualizované a archivované? Za odpoveď ďakujem.“

Ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti sa týka prevádzkovateľov profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, tzv. CIT preprava. Títo prevádzkovatelia sú povinný predkladať doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť v ustanovenej lehote orgánu, ktorý im licenciu na prevádzkovanie tejto činnosti vydal. Týmto orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v mene ktorého túto činnosť vykonáva jeho organizačná zložka, ktorou je úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru. To znamená, že ustanovené doklady je právnická osoba povinná predkladať úradu súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru.

Ak však osoby, ktorých sa to týka sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer alebo dohody a pod.) k právnickej osobe, rovnaké doklady musí právnická osoba uschovávať podľa § 47 zákona o súkromnej bezpečnosti v sídle spoločnosti.
To znamená, že v takom prípade si tieto osoby musia predpísané doklady žiaľ vybavovať duplicitne. Jeden pre úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru a jeden pre zamestnávateľa (prevádzkovateľa, právnickú osobu).
V prípade prevádzkovateľov ostatných bezpečnostných služieb, majú títo obdobnú povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti (ak ide o právnické osoby), podľa ktorého musia tieto doklady predkladať orgánu, ktorý im vydal licenciu na príslušný druh bezpečnostnej služby. Ak nejde o CIT prepravu, vo všetkých ostatných prípadoch licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a tiež technickej služby vydáva krajské riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa sídla právnickej osoby. To znamená, že ustanovené doklady sa predkladajú príslušnému krajského riaditeľstvu Policajného zboru ak ide o prevádzkovateľa strážnej služby (s výnimkou tzv. prepravy CIT), prevádzkovateľa detektívnej služby a prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva.

Môže kurz SBS absolvovať aj cudzinec?

„Dobrý deň,

mám otázku či môže kurz SBS absolvovať aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky? Napríklad cudzinec s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí?“

Áno, aj v takomto prípade je možné absolvovať kurz a získať preukaz SBS. Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti nestanovuje, že by strážnikom, detektívom, alebo lektorom mohol byť len občas Slovenskej republiky. Preto môžu tieto činnosti vykonávať aj štátny občania iných krajín, prípadne osoby bez štátneho občianstva, ak splnia ostatné podmienky stanovené zákonom.

Skončila platnosť môjho preukazu SBS, kto je zodpovedný, ak ďalej pracujem napriek tomu? Ja alebo môj zamestnávateľ?

Opäť raz nám prišla do emailovej schránky zaujímavá otázka, ktorú vám prinášame aj s odpoveďou.

„Dobrý deň. Kto zodpovedá za skončenie platnosti preukazu typu S ? Držiteľ alebo zamestnávateľ? Napríklad, ja by som bol zamestnanec nejakej bezpečnostnej služby, pričom musím byť samozrejme držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti typu S. Preukaz musím mať samozrejme vždy pri sebe, respektíve v práci, no keďže by som po celú dobu zamestnania nemal žiadnu kontrolu a ja odrazu zistím že mi platnosť už dávno vypršala a aj to len vďaka tomu že som si síce vedomí, že preukaz mám pri sebe no nevidel som si ho už niekoľko rokov. Ako ďalej postupovať? Čo v takom prípade robiť? Pozn. dajme tomu že platnosť skončila už skoro pred rokom a ja naďalej pracujem v SBS.“

V tomto prípade primárnu zodpovednosť za platnosť preukazu odbornej spôsobilosti SBS má jeho držiteľ, teda zamestnanec, pretože je to jeho preukaz odbornej spôsobilosti. Avšak sekundárnu zodpovednosť má aj zamestnávateľ, pretože on nesmie zamestnávať na výkon bezpečnostnej služby osobu, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Ním nie ste ani v prípade, že jeho platnosť skončila uplynutím času jeho platnosti, prípadne skončila z iných zákonom ustanovených dôvodov.
Na otázku, čo robiť v takomto prípade nie je jednoduchá odpoveď. Tu asi zostáva len dúfať, že kontrolné orgány štátu na to neprídu pri výkone kontrolnej činnosti. A samozrejme čím skôr ďalej ako zamestnanec SBS nepracovať do doby keď absolvujete kurz SBS. Mohli by ste zostať zamestnancom SBS, avšak zamestnávateľ by vás musel preradiť na iné pracovné miesto a to také, kde by ste nedochádzali do kontaktu s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostnej služby. To sú u väčších spoločností tzv. obslužné činnosti ako napríklad upratovačka, skladník, rôzny asistenti a pod..

Mal som zaplatený kurz SBS, ale nemám ho dokončený. Čo k tomu potrebujem, aby som ho mohol dokončiť?

V prípade, ak ste si v minulosti zaplatili kurz SBS, ale z nejakých dôvodov ste ho nedokončili, najlepšie urobíte, ak sa skontaktujete s pôvodnou akreditovanou osobou (akreditovaná osoba = osoba oprávnená vykonávať kurzy SBS), ktorej ste za kurz zaplatili. S touto osobou sa môžete dohodnúť, že časť kurzu, ktorú ste neabsolvovali si doplníte. Následne budete prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti. V zmluve s akreditovanou osobou ste však mohli mať aj tzv. zmluvnú pokutu, to znamená, že v prípade, ak ste kurz neabsolvovali v dohodnutom termíne Vaša platba prepadá v prospech akreditovanej osoby a nový kurz si budete musieť zaplatiť znovu celý. Na to, aby ste zistili ktorým spôsobom riešiť Váš problém je potrebné naštudovať si pôvodnú zmluvu alebo kontaktovať priamo akreditovanú osobu, ktorej ste za kurz zaplatili a s ňou sa dohodnúť. Ak ste sa však s pôvodnou akreditovanou osobou z nejakého dôvodu nerozišli v dobrom, alebo z iného dôvodu chcete kurz absolvovať u inej akreditovanej osoby, budete si musieť bohužiaľ zaplatiť znovu celý kurz.

Vydala som sa, mám nové priezvisko, kde mám požiadať o nový preukaz SBS?

Dnes vám prinášame odpoveď na ďalšiu zaujímavú otázku, ktorá nám bola doručená.

„Chcela by som sa informovať na koho sa mám obrátiť, ak sa mi zmenilo priezvisko po uzavretí manželstva. Preukaz odbornej spôsobilosti mám 5 rokou.“

Ak sa vám zmenilo priezvisko, preukaz SBS vám ukradli, stratili ste ho, alebo máte preukaz poškodený, nový preukaz SBS vám vydá úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru na základe podanej žiadosti.

Kontakt na úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru je:
– telefón: 09610/50551,
– adresa na doručovanie: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, úrad SBS, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
V prípade, ak by ste chceli úrad súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru navštíviť osobne, sídli na adrese Sibírska 26 v Bratislave.

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – bezúhonnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

Osoba nie je bezúhonná ak:

 1. bola právoplatne odsúdená:
 2. za úmyselný trestný čin alebo
 3. za iný trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov (za ktorý jej bol uložený trest odňatia slobody na viac ako 12 mesiacov – išla do väzenia na viac ako 12 mesiacov),
 4. jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti (jej súd alebo polícia uloží zákaz činnosti výkonu funkcie strážnika, detektíva alebo inej činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti).

Bezúhonnosť osoby sa vyžaduje:

 1. pri podaní žiadosti o udelenie licencie – bezúhonnou osobou musí byť:
  1. fyzická osoba – žiadateľ,
  2. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva atď.),
  3. prokurista,
  4. vedúci organizačnej zložky podniku, 
  5. splnomocnenec prevádzkovateľa 
  6. vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo
  7. zodpovedný zástupca,
 2. počas celej doby počas ktorej je osoba prevádzkovateľom, musia byť osoby uvedené v bode 1 bezúhonné,
 3. pri vydaní preukazu odbornej spôsobilosti a počas jeho držby,
 4. keď je osoba zamestnancom bezpečnostnej služby alebo v technickej služby.

Bezúhonnosť sa preukazuje ODPISOM z registra trestov a čestným vyhlásením, že osobe súd alebo správny orgán (polícia) neuložila zákaz činnosti. POZOR   NIE   VÝPISOM   Z   REGISTRA   TRESTOV. Podpis na čestnom vyhlásení musí byť osvedčený (na matrike alebo u notára).

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok

Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)

 

Vecný bezpečnostný prostriedok je vec (čokoľvek) vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to:

 • aby sa použila ako zbraň alebo
 • na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo
 • na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia.

Vecnými bezpečnostnými prostriedkami sú napr. tonfa, obušok, putá, nôž, pištol, obranné spreje, rôzne paralyzátory, spútavacie popruhy, atď..

Iný technický prostriedok je stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Inými technickými prostriedkami sú napr. vysielačky, telefóny, vozidlá, svietidlá (baterky), atď..

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Otázka č. 5 z ústnej časti skúšky odbornej spôsobilosti SBS typu S:

Pátranie je priamy výkon nasledovných činností:

 1. hľadanie osoby
 2. hľadanie majetku
 3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo a
 7. priame riadenie a kontrola týchto činností.

 

Hľadanie osoby, rovnako ako hľadanie majetku je akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom nájdenia osoby alebo majetku. To znamená, získavanie informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod..

Získavaním údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom treba rozumieť napríklad získavanie informácií o určitom deji, prípadne konaní osoby, najmä zabezpečovaním údajov o tom, čo je možné použiť ako dôkaz, kde je možné takýto dôkaz zabezpečiť, kto disponuje takýmto dôkazom a pod..

Získavaním údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaním informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch je získavanie uvedených informácií prostredníctvom technických prostriedkov, osobným pátraním na mieste, preverovaním získaných informácií a pod.. Osobným stavom fyzickej osoby rozumieme skutočnosť, či táto osoba je v manželskom zväzku, prípadne slobodná, či je rodičom, osvojencom, osvojiteľom, rozsah jej spôsobilosti na právne úkony, či je medzi živými atď.. Konaním fyzickej osoby rozumieme akúkoľvek jej činnosť. Konaním právnickej osoby rozumieme akúkoľvek činnosť jej zamestnancov a iných osôb, ktoré konajú v jej mene (predseda alebo člen predstavenstva, konatelia, prokuristi a pod.). Majetkovými pomermi treba rozumieť stav a rozsah majetku.

Získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa rozumie akékoľvek získavanie informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok. Veľmi dôležité v tomto prípade je, že detektívnou službou je získavane informácií, ktoré sú spôsobilé k použitiu pri vymáhaní pohľadávok, nie však samotné vymáhanie pohľadávok.

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo je činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu akýchkoľvek informácií o konaní, ktoré je spôsobilé ohroziť obchodné tajomstvo neoprávneným zásahom. Tieto informácie sú veľmi dôležité preto, aby podnikateľský subjekt vedel v prípade ohrozenia obchodného tajomstva prijať opatrenia na jeho ochranu. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné právo, ak zákon neustanovuje niečo iné, s týmto tajomstvom nakladať, najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Právo k obchodnému tajomstvu trvá, pokiaľ trvajú skutočnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.

Priame riadenie a kontrola týchto činností sú vykonávané nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa. Sú nimi členovia štatutárnych orgánov (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.), prokuristi, rôzny velitelia, regionálny riaditelia a pod.. Títo majú zvyčajne na starosti napríklad plánovanie služieb, kontrolu detektívov, vypracovávanie rôznych smerníc, komunikáciu s odberateľmi služieb, vypracovávanie záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby a pod..